ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
Job Position
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ หนองบัวลำภู

เงินเดือน

ไม่ระบุ

สถานที่ปฏิบัติงาน

หนองบัวลำภู,

ติดต่อ

ฝ่ายสรรหาบุคคลส่วนกลาง

อัพเดทการประกาศงานเมื่อ

30 สิงหาคม 2556

ประกาศเมื่อ

6 สิงหาคม 2555

สมัครงานนี้
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd is the largest decorative paint manufacturer in South East Asia and exporter of premium paint products including decorative paint, heavy paint, wood coating, protective coating, marine coating, chemical construction, aerosol spray and abrasive product. TOA is the leader of innovative and decorative paint manufacturer in South East Asia who offer and supply a variety of demand by a plenty innovative painting solution system in both household and industrial market. More than 40 years of paint business, our products continue to gain an increasing share of the highly competitive in both international market and domestic sales due to our premium product quality and high service level.

With high standard and strong product portfolio, TOA has been growing faster than the industry average. We draw our strengths from the new products, best-managed behavior, and also strong sales force. During the past ten year, TOA has expanded its business to China, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Malaysia and Middle East Zone.

TOA consider the importance of the human capital and equality of opportunity. Our employees will be offered an attractive salary and benefits package as well as career and learning development.
ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัคร
ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ หนองบัวลำภู

จำนวน 1 อัตรา

รูปแบบงาน :
งานประจำ
รายละเอียดงาน :
บริหารงานบุคคลและธุรการ โรงงานน้ำตาลเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ปฏิบัติงาน :
หนองบัวลำภู,
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  หน้าที่รับผิดชอบ
  งานบุคคล
  1.จัดทำและรวบรวม "โครงสร้างองค์กร" (ORGANIZATION CHART) และ Manpower Model ของ โรงงานน้ำตาลเอรวัณ รวมถึงจำนวนพนักงานที่มีอยู่จริงตามผังองค์กร ในแต่ละฝ่ายให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  2.จัดทำประกาศคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่งพนักงาน
  3.ควบคุมดูแลงานด้าน Time Attendance ของพนักงาน โรงงานน้ำตาลเอรวัณ เพื่อคำนวณจ่ายค่าจ้าง และดูแลงาน ด้านสถิติการหยุดงาน และการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
  4.ควบคุม ดูแลการจ้างเหมาแรงงาน (Outsource) พนักงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามอัตรากำลังที่หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการ และควบคุมไม่ให้เกิดการ Turnover ในอัตราที่สูง
  5.ควบคุม ดูแลการประเมินผลการทดลองงานของพนักงานทุกระดับ และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีระดับปฏิบัติการ
  6.วิเคราะห์ข้อมูลการลาหยุดงาน การพ้นสภาพของพนักงาน การทำงานล่วงเวลา ในแต่ละเดือน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
  7.ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทของ โรงงานน้ำตาลเอรวัณ รวมถึงจัดทำกิจกรรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์
  8.ควบคุมดูแลร้านจำหน่ายอาหาร ห้องพยาบาล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  9.ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ ให้ประหยัด สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
  10.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
  11.ปฏิบัติงานตามระบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัท เช่น ISO9000, ISO14000 และ 5ส.

  งานธุรการ
  1.ควบคุมแลงานด้านการจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วแบ่งแยกการกำจัดให้ถูกต้องตามระบบ ISO 14000 ในโรงงานน้ำตาลเอรวัณ ควบคุมแลงานด้านการจัดเก็บขยะจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้วแบ่งแยกการกำจัดให้ถูกต้องตามระบบ ISO 14000 ในโรงงานน้ำตาลเอรวัณ
  2.ดำเนินการขายเศษซาก ขยะที่สามารถขายได้ รวมถึงขายทรัพย์สินที่ยกเลิกการใช้งาน ตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท
  3.ควบคุม ดูแลงานด้านความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ถนน สนามหญ้า สวนหย่อมภายใน โรงงานน้ำตาลเอรวัณ ให้เป็นไปตามระบบ ISO 14000
  4.ควบคุม ดูแลงานด้านการรับโทรศัพท์ระหว่างภายใน-ภายนอก การรับ-ส่งเอกสารทั้งภายใน โรงงานน้ำตาลเอรวัณ และภายนอก
  5.ควบคุม ดูแลงานด้านการจัดทำประกันภัยโรงงาน รถยนต์บริษัท รวมถึงการ Claim เมื่อเกิดความเสียหาย
  6.ควบคุมดูแลงานการต่อทะเบียนรถยนต์ของบริษัท
  7.ควบคุม ดูแลงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่ที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ดี
  8.ควบคุมดูแลการว่าจ้างบุคคลภายนอก ทางด้านรับส่งเอกสาร และแม่บ้านสำนักงาน
  9.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และหาสาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรือลดลงจากเดือนก่อน ทางด้านด้านค่าสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ น้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ากำจัดขยะ
  10.ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในงานที่รับผิดชอบ ให้ประหยัด สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

  คุณสมบัติที่ต้องการ
  • เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล การจัดการทั่วไป และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในสายงานบุคคล และธุรการ อย่างน้อย 8 ปี
  • มีทักษะในการวางระบบและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และธุรการ ในธุรกิจเกษตรพืชผลและที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะที่ดีในการบริหารจัดการงานและคน ทั้งเก่าและใหม่, มีภาวะผู้นำที่เหมาะสม, ปรับตัวได้
  • มีทักษะที่ดีในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการให้คำแนะนำต่อผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานได้กับคนทุกระดับ
  • มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน และระบบที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถย้ายที่อยู่และไปทำงานประจำได้ที่จังหวัดหนองบัวลำภู (อีสาน)


  เงินเดือน :
  ไม่ระบุ
  สวัสดิการ :
  สวัสดิการพื้นฐานตามโครงสร้างบริษัท
  วิธีการสมัคร :
  • รับสมัครผ่านทาง JOBBKK.COM
  ติดต่อ :

  ฝ่ายสรรหาบุคคลส่วนกลาง

  31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา ตราด กม.23 อำเภอ บางเสาธง

  จังหวัด : สมุทรปราการ

  รหัสไปรษณีย์ : 10540

  โทรศัพท์ : 02 3355555

  แฟกซ์ : 02 3820172

  อีเมล : recruit@toagroup.com

  เว็บไซต์ : http://www.toagroup.com

  แผนที่บริษัท :  แผนที่ Google

  ตำแหน่งงานอื่นๆที่รับสมัคร
  14 ตำแหน่ง
  เงินเดือน:
  ไม่ระบุ
  สถานที่ทำงาน:
  สมุทรปราการ,
  เงินเดือน:
  ไม่ระบุ
  สถานที่ทำงาน:
  สมุทรปราการ,
  เงินเดือน:
  ไม่ระบุ
  สถานที่ทำงาน:
  สมุทรปราการ,
  เงินเดือน:
  ไม่ระบุ
  สถานที่ทำงาน:
  สมุทรปราการ,
  เงินเดือน:
  ไม่ระบุ
  สถานที่ทำงาน:
  กรุงเทพมหานคร (คลองเตย , วัฒนา)
  1 2 3 Next  กรุณารอสักครู่...