ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ/ผู้ประสานงาน
2. สาขาอาชีพหลัก : ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน qc.
3. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครูธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขาวิชา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
วุฒิ : ป.บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.81
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา : ศิลปศาสตร์
วุฒิ : ศศบ.
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.30
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

กันยายน 2554

บริษัท :

บริษัทพีเอพี แก๊ส แอนด์ ออยด์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

240 / 48 ชั้น 22 อโยธยาทาวน์เวอร์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. ติดต่อและประสานงานระหว่าง สำนักงานใหญ่ ฝ่ายจัดส่ง และเจ้าหน้าที่คลังปตท.
  2. ประสานงานและแก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อให้การเข้ารับก๊าซเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
  3. จัดทำและบันทึกข้อมูลการเข้ารับก๊าซประจำวันเพื่อส่งสำนักงานใหญ่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกวัน (โดยทางเมลและเอกสารใส่ซอง)
  4. รายงานปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้งที่พบปัญหา
  5. ปฏิบัติตามนโยบายของปตท. และนโยบายของบริษัทโดยเคร่งครัด
  6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

บริษัทปัทมวัชร์ การปิโตรเลียม จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

7/12 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. ติดต่อและประสานงานระหว่างผู้ประสานงาน พนักงาน และสำนักงานใหญ่
  2. เบิก-จ่ายชุดพนักงานและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานขับรถ
  3. เบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
  4. ควบคุมการใช้รถส่วนกลางของบริษัท
  5. จัดทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานขับรถ
  6.ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร ที่ติดประกาศ ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

กรกฏาคม 2552

บริษัท :

บ.เจนเนอร์รัลกลาสจำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

507/3 ม.11ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 20280

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน QC.

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. ดูแลรับผิดชอบพนักงานในหน่วยงาน QC. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
  2. จัดฝึกอบรมและทดสอบพนักงานในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น
  3. ติดต่อและตอบปัญหาต่อลูกค้า กรณีที่สินค้าเกิดปัญหาด้านคุณภาพ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

มีนาคม 2552

สถาบันอบรม :

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หลักสูตร :

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และการนำไปประยุกต์ใช้

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

มีนาคม 2551

สถาบันอบรม :

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักสูตร :

การสร้างทีมงาน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2544

ถึง

กรกฎาคม 2550

สถาบันอบรม :

บริษัทสยามอาซาฮี เทคโนกลาส จำกัด

หลักสูตร :

การดับเพลิงขั้นพื้นฐาน,5ส.,และการปฏิบัติตามระบบ ISO 14000 & OHSAS18000

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  Computer : Microsofe Office : Word, Excel, powerpoint,
  Internet , Mail
  ระบบงานห้องสมุด

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ศึกษา ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
  พนักงานดีเด่น
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...