ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประชาสัมพันธ์
2. สาขาอาชีพหลัก : พนักงานโรงแรม/พนักงานต้อนรับ/บริกร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พนักงานต้อนรับ
3. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 53 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชา : พัฒนาการท่องเที่ยว
วุฒิ : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.84
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยพะเยา สาขาวิชา : การจัดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.06
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

T.K.S เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ต.โคกขาม อ.เมือง .สมุทรปราการ 74000

ตำแหน่ง :

DATA CONTROL

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำระบบสมุดเช็คธนาคาร และประสานงานกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายผลิต ตลอดจนดูแล ตรวจเช็ค สรุปผลสิ้นประจำวัน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2551

ถึง

ธันวาคม 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตร :

Has attended the Professional Tourist Guide

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

ธันวาคม 2551

สถาบันอบรม :

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะยา

หลักสูตร :

ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

พฤศจิกายน 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตร :

ประกวดภาพถ่า

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตร :

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมศึกษา

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2550

ถึง

ธันวาคม 2550

สถาบันอบรม :

กรมกระทรวงฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา

หลักสูตร :

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  สามารถทำงานเป็นทีมและบริการงานต่างๆได้

  มีมนุษยสัมพันธ์มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...