ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี,เจ้าหน้าที่บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 167 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 2.58
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 3.41
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2547

ถึง

ตุลาคม 2552

บริษัท :

บริษัท พี.โปรเฟสชั่นแนล ไลน์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

575 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยผู้จัดการ - สำนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - วางแผนการตรวจสอบ จัดทำกระดาษทำการ สอบทานกระดาษทำการ จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  - ตรวจสอบงบการเงินประจำปี สอบทานงบการเงินรายไตรมาสเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน
  - จัดวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบบัญชี ได้แก่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงสีข้าวอบนึ่งแห้งเพื่อส่งออก ธุรกิจบริหารจัดการอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นต้น
  - ผู้ช่วยคณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อจัดวางระบบบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ของโรงกษาปณ์ไทย กรมธนารักษ์
  - ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ธนาคาร และบุคคลภายนอก
  - ให้คำปรึกษากับลูกค้า
  - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มกราคม 2544

ถึง

ธันวาคม 2546

บริษัท :

บริษัท พีทีแอล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

573 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค้า จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี, บันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  - จัดทำเอกสารจัดสรรพากร ได้แก่ รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53,1ก) รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 51, 50) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แบบการนำส่งประกันสังคม เป็นต้น
  - จัดทำประมาณการทางการเงิน (CASH FLOW)
  - จัดทำบัญชีและปิดงบการเงิน ของบริษัทที่เป็นลูกค้าของสำนักงานบัญชี ได้แก่ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจตัวแทนประกันภัย ธุรกิจการขายรถยนต์ การผลิตสินค้าเพื่อขาย ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น
  - จัดทำบัญชีและการเงิน จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของบริษัทในเครือ
  - ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ธนาคาร และบุคคลภายนอก
  - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มีนาคม 2540

ถึง

พฤษภาคม 2540

บริษัท :

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ :

-

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ ของบรรษัทฯ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2552

ถึง

พฤศจิกายน 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท สัมมนาและฝึกอบรมธรรมนิติ จำกัด

หลักสูตร :

เอาชนะภาษีให้ได้ภายใน 100 วัน

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2552

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

สถาบันอบรม :

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หลักสูตร :

ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

มกราคม 2552

สถาบันอบรม :

บริษัท สัมมนาและฝึกอบรมธรรมนิติ จำกัด

หลักสูตร :

ก้าวทันกับ 9 มาตรฐานการบัญชีที่จำเป็นต่อธุรกิจ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  Program Computer: Ms office, Express, Visio

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - โครงการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) โรงกษาปณ์ไทยของกรมธนารักษ์

  - การวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน พัฒนาระบบบัญชี ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจโรงสีข้าวอบนึ่งเพื่อการส่งออก ธุรกิจบริหารอาคารสำนักงานให้เช่า เป็นต้น

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...