ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บัญชี/การเงิน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี,Senior Accountant,Accounting Supervisor

เงินเดือนที่ต้องการ :

31,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 36 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : วิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 3.13
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : ร.ร.เทคนิคพณิชยการ พิษณุโลก สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 3.53
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

ธันวาคม 2554

บริษัท :

บริษัท โกลบอลซัน (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

127/24 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - บันทึกรายการบัญชี ซื้อ, ขาย, รับ, จ่าย และรายการปรับปรุงบัญชี
  - จัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบดุล, งบกำไร(ขาดทุน), งบต้นทุนขาย และรายละเอียดประกอบรายการบัญชี เป็นรายเดือน, ไตรมาส และรายปี
  - ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีต่าง ๆ เช่น ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภธ.40, ภพ.30, ภงด.51 และ ภงด.50
  - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและบันทึกรายการบัญชี
  - ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสรรพากร
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2549

ถึง

มีนาคม 2551

บริษัท :

บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

514/15-17 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวง/เขต วังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชีอาวุโส

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้การค้า
  - จัดทำ Proof Sheet รายการบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายการ
  - โอนปิดบัญชีภาษีซื้อ - ภาษีขายประจำเดือน
  - ยื่นแบบนำส่งภาษีประจำเดือน อาทิ ภพ.30 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.36 ทางอินเตอร์เนต
  - จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Reconcilation Bank)
  - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน / พร้อมปรับปรุงรายการบัญชี
  - จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงการบันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจำเดือน
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2546

ถึง

มิถุนายน 2549

บริษัท :

หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์ แก๊ส

ที่อยู่ติดต่อ :

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ตำแหน่ง :

พนักงานบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - บันทึกรายการบัญชีซื้อ / ขาย / รับ / จ่าย
  - บันทึกบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้การค้า รวมถึงจัดทำรายงานสรุปยอดลูกหนี้ / เจ้าหนี้คงเหลือ ประจำเดือน
  - จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Reconcilation Bank)
  - จัดทำรายละเอียดเงินเดือน และค่าแรง รวมถึง จัดทำรายละเอียดประกันสังคม พร้อมนำส่ง
  - บันทึกโอนปิดบัญชีภาษีประจำเดือน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.) , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด. 1 , 3 , 53) พร้อมนำส่งสรรพากร
  - บันทึกปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ
  - บันทึกโอนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินเสนอต่อผู้บริหาร
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มีนาคม 2544

ถึง

กรกฏาคม 2546

บริษัท :

Certified Professional Associates Co.,Ltd.

ที่อยู่ติดต่อ :

มบ.ซื่อตร ง 39 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

พนักงานตรวจสอบบัญชี (External Auditor)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ตรวจสอบและวิเคราะห์รายการบัญชีต่าง ๆในงบการเงิน
  - จัดทำกระดาษทำการประกอบการตรวจสอบ
  - ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานบัญชี รวมถึงหลักภาษีอากร
  - ตรวจสอบระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
  - เสนอปรับปรุงรายการและจัดประเภทบัญชีให้ถูกต้องและเหมาะสม
  - รายงานผลการตรวจสอบต่อผจก.ฝ่ายตรวจสอบ
  - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2550

ถึง

ตุลาคม 2550

สถาบันอบรม :

สถาบันฝึกอบรมธรรมนิติ

หลักสูตร :

การจัดทำงบการเงินและการรับรู้รายได้ ตามมาตรฐานการบัญชี

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2548

ถึง

พฤษภาคม 2548

สถาบันอบรม :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7

หลักสูตร :

การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักการเป็นหัวหน้างาน)

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
45 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Internet
  - โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป อาทิ Oracle , Business plus , Account 2000

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...