ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ :
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เลขานุการ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

9,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สงขลา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขาวิชา : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.10
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6
สถาบัน : โรงเรียนวัดม่วงเปสิทธิวิทยา สาขาวิชา : นักธรรมชั้นเอก
วุฒิ : นักธรรมชั้นเอก
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 4
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

วัดม่วงเป

ที่อยู่ติดต่อ :

วัดม่วงเป ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  การจัดการศาสนศึกษา

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2549

ถึง

มีนาคม 2554

บริษัท :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ที่อยู่ติดต่อ :

หมู่ที่ 1 บ้านหมากมี่ ถนนสมเด็จ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ตำแหน่ง :

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
  โรงเรียนบ้านหนองสนามชัย ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
  จังหวัดศรีสะเกษ 33250

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2548

ถึง

พฤษภาคม 2554

บริษัท :

แม่กองธรรมสนามหลวง

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ตำแหน่ง :

กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ตรวจข้อสอบ
  -จัดเก็บเอกสาร
  -คีย์ข้อมูล

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2548

ถึง

พฤษภาคม 2550

บริษัท :

สำนักงานเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ

ที่อยู่ติดต่อ :

วัดโคกสะอาด ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

ตำแหน่ง :

เลขานุการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ๑. เก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ
  ๒. จัดการโต้ตอบหนังสือต่าง ๆ
  ๓. รับนัดหมายการพบปะ และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
  ๔. รักษาผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
  ๕. รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม, ของสำนักงาน, หรือของสถาบัน
  ๖. จัดทำธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานของสำนักงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  ๗. รักษาความลับของทางการคณะสงฆ์ หรือตำแหน่งหน้าที่ที่ประจำอยู่ หรือของสำนัก
  ๘. รู้จักปฏิสันถารผู้มาติดต่อมิให้เก้อเขิน
  ๙. จัดการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยดี
  ๑๐. ดูแล รักษาการเงิน ตลอดจนบัญชีต่าง ๆ
  ๑๑. จัดวางระเบียบต่าง ๆ ในสำนัก
  ๑๒. รักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดี
  ๑๓. แจ้งกำหนดการประชุม
  ๑๔. จัดระเบียบวาระการประชุม
  ๑๕. ทำบันทึกรายงานการประชุม
  ๑๖. จัดให้ความสะดวกแก่ที่ประชุม
  ๑๗. ควบคุมดูแลกิจการของสำนักงาน ตลอดจนงานในหน้าที่อื่น ๆ ให้ดำเนินไปด้วยดี
  ๑๘. เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงาน
  ๑๙. ทำงานด่วนให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่ปล่อยงานให้คั่งค้างอากูล
  ๒๐. มีกาลัญญุตา รู้จักกาลที่ควรช้าและควรด่วน อย่าด่วนในกาลที่ควรช้าอย่าชักช้าในการที่ควรด่วน
  ๒๑. ถ้ามีสำนักงาน ควรมาทำงานก่อนเวลา จัดสิ่งของและโต๊ะทำงานให้เรียบร้อย
  ๒๒. คอยเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา เช่นเตือนให้ไปประชุม หรือไปพบปะกับผู้ที่นัดหมายอื่น ๆ
  ๒๓. ถ้ามีการประชุม ก็จัดการให้ความสะดวกเรียบร้อย ตลอดจนจัดเอกสารต่าง ๆ ในการประชุม
  ๒๔. จัดทำหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา
  ๒๕. จัดส่งหนังสือที่ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วไปยังสถานที่ต่าง ๆ หรือบุคคลนั้น ๆ
  ๒๖. พิมพ์หนังสือ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
  ๒๗. ไปทำธุระนอกสถานที่ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ไป
  ๒๘. เป็นหูเป็นตาแทนผู้บังคับบัญชา
  ๒๙. จัดทำเอกสาร หรือบัญชีต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
  ๓๐. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเรื่องส่วนตัว
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2552

ถึง

พฤศจิกายน 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทาลัย

หลักสูตร :

อบรมเพิ่มประสิทธิพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

มีนาคม 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หลักสูตร :

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สู่ชุมชน

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

มีนาคม 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หลักสูตร :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2551

สถาบันอบรม :

มูลนิธิธรรมกาย

หลักสูตร :

การจัดการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  -เล่นกีฬา
  -ชาวด์เอนจิเนียร์
  -งานนวกรรม
  -ช่างไฟฟ้า

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  -กรรมการ/เลขานุการ สอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรม หน่วยสอบวัดทักษิณธรรมนิเวศน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2553
  -วิทยากรโครงการอบพัฒนาบุลลากรด้านคุณธรรมจริยรรมในเขตตำบลหนองกุง
  -วิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...