ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่การเงิน
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

18,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง พระโขนง, บางนา)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 29 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 3.20
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนบัวงามวิทยา สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2543 เกรดเฉลี่ย : 2.56
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2552

ถึง

มกราคม 2555

บริษัท :

บริษัท ทูบีวัน เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

1588/12 บ้านกลางกรุง ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่ง :

การเงิน/บัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รายละเอียดงาน:
  1. งานด้านการเงิน/บัญชี
  • ดูแลการรับวางบิล ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี
  • ทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้การค้า, เจ้าหนี้อื่นๆ
  • ดูแลเรื่องการนำเงินสด / เช็คเข้าบัญชีบริษัท
  • การทำใบสำคัญจ่าย PV , RV
  • จัดทำ ภงด. 1, 3, 53
  • บันทึกรายการเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และรายการลูกหนี้ , รับชำระหนี้, ติดตามทวงหนี้ที่ค้างชำระ
  • ดูแลเงินสดย่อย รับ-จ่ายเงินสด และลงบัญชี
  • Reconcile Bank Statement

  2. งานด้านบุคคล
  • ดูแลเรื่องการสรรหาพนักงาน
  • ดูแลเรื่องการขาด ลา มาสายของพนักงาน
  • ดูแลเรื่องสิทธิ์การลาของพนักงาน
  • คำนวณเงินเดือนพนักงาน
  • ออกหนังสือสัญญาว่าจ้างพนักงาน
  • คำนวณ และยื่นประกันสังคมประจำเดือน
  • แจ้งเข้า – ออกพนักงาน
  • ดูแลเรื่องการเบิกเงินทดแทน , ค่าทันตกรรม, เปลี่ยนสถานพยาบาล
  • ดูแลเรื่องการเบิกของใช้สำนักงาน / การสั่งซื้อของใช้สำนักงาน

  3. งานด้านจัดซื้อ
  • เปรียบเทียบราคา Supplier
  • ขอใบเสนอราคาจาก Supplier / ต่อรองราคา
  • ออกใบสั่งซื้อสินค้า
  • ตรวจเช็คสินค้า

  4. งานด้านธุรการ และประสานงานทั่วไป
  • ออกเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น หนังสือกู้ยืมเงิน หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น
  • ดูแลและจัดเก็บสัญญาของบริษัท , เก็บเอกสารจาก VENDER เข้าแฟ้ม , จัดเก็บเอกสารค้ำประกันสัญญา
  • ดูแลเรื่องการนำสัญญาไปตีตราสารที่สรรพากร
  • ดูแลการขอเงินค้ำประกันสัญญาคืนเมื่อครบกำหนด
  • ดูแลเรื่องการคัดหนังสือรับรอง, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ให้ Update เป็นปัจจุบัน
  • สรุปรายงานการประชุม
  • ดูแลเรื่องการจ่ายงานให้ Messenger
  • Support เอกสารให้กับ Sale
  • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลา :

มกราคม 2552

ถึง

กรกฏาคม 2552

บริษัท :

บริษัท เอสซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

เขตบางนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

ธุรการการเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลเอกสารใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษี ของบริษัทในเครือ 3 บริษัทฯ , ส่งจดหมายใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า , มอบหมายงานให้ Messenger

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2550

ถึง

ธันวาคม 2551

บริษัท :

บริษัท สยามซีวิค จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

Tele Sale

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  เสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เครื่องสำอาง, อาหารเสริม) , ต้อนรับลูกค้าที่ Walk in เข้ามาซื้อสินค้าที่บริษัทฯ

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2548

ถึง

สิงหาคม 2550

บริษัท :

โรงเรียนนวลวรรณศึกษา

ที่อยู่ติดต่อ :

59/25 ซ.อุดมสุข51 ถ.สุขุมวิท103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260

ตำแหน่ง :

ครู (ฝ่ายธุรการโรงเรียน)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น หนังสือรับ แยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา รวมถึงการจัด เก็บใบลาป่วย ลากิจ แล้วสรุปสถิติการมาเรียนของ นักเรียน ครู และพิมพ์เอกสาร หรือหนังสือ เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือออก หนังสือเวียน หนังสือแต่งตั้ง บุคคลากร บันทึกข้อความ ฯลฯ รวมถึงการรับสมัครงาน สรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เช่น ครูทุกสาขาวิชา ครูวิชาการ ครูบรรณารักษ์ พี่เลี้ยง แม่บ้าน คนสวน และคนขับรถรับ – ส่งนักเรียน
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ได้

  2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Express ,Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Firework, visio, spss, VB 6.0 ได้

  3. สามารถพิมพ์สัมผัสได้

  4. การทำงานเป็นทีม

  5. การติดต่อประสานงาน

  6. การเจรจาต่อรอง

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. มี.ค. – พ.ค.2545 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบรอราทอรี่ จำกัด ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต

  ( ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อหาประสบการณ์ )

  2. มี.ค. – พ.ค.2546 ห้างอิมพีเรียล สำโรง ชั้น 2

  ตำแหน่ง พนักงานขาย (รองเท้าแฟชั่นสตรี)

  ( ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อหาประสบการณ์ )

  3. มี.ค. – พ.ค.2547 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด

  ตำแหน่ง พนักงานธุรการโครงการ

  ลักษณะงาน : พิมพ์เอกสารต่างๆ ตามที่ผู้จัดการโครงการ/โฟร์แมนมอบหมายงาน รวมถึงเช็คเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย ของคนงานก่อสร้าง ในแต่ละวัน แล้วสรุปเป็นเดือนๆ ว่าคนงานแต่ละคน ทำงานอะไรบ้างในแต่ละวัน มาทำงานกี่วัน ขาด ลา มาสายกี่วัน และมี OT กี่ชั่วโมง แล้วนำสรุปงานทั้งหมดส่งต่อฝ่ายการเงิน รวมถึงได้ทำงานทางด้านสโตร์ เพราะคนที่ทำงานสโตร์ลาออก เพราะกลับไปเรียนต่อ งานก่อสร้างสะพานฯนี้ เป็นการก่อสร้างระยะสั้น มีกำหนด 3 เดือน ซึ่งดิฉันได้ทำงานในช่วงปิดเทอมพอดี งานทางด้านสโตร์จะเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะให้เบิกตอนเช้า และส่งคืนตอนเลิกงาน และมีการเช็คสต๊อก แล้วมีการสั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม รวมถึงการเช็คของที่ลูกค้านำของมาส่ง ฯลฯ

  ( ทำงานช่วงปิดเทอม เพื่อหาประสบการณ์ )

  4. พ.ย. 2547 – ก.พ. 2548 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  ลักษณะงาน : ทำงานในแผนกสืบสวน-สอบสวน (คดีอาญา) คีย์ข้อมูลของผู้กระทำความผิดในคดีอาญาในแต่ละวัน และสืบค้นข้อมูลผู้กระทำความผิดในแต่ละคดี ( ฝึกงาน )

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...