ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Public Health Academic,Public Health Academic
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สาขาวิชา : สาธารณสุขชุมชน
วุฒิ : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.68
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท :

ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าพล

ที่อยู่ติดต่อ :

หมู่ 13 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  สรุปกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์
  ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนท่าพล บ้านท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
  กิจกรรม ลักษณะงานที่ทำ หมายเหตุ
  งานระเบียนและซักประวัติ - Family folder
  - ตรวจสอบสิทธิบัตรของผู้ที่มาใช้บริการ
  - จัดพิมพ์ข้อมูลผู้ที่มารับบริการ
  - ค้นหาและจัดเก็บข้อมูล
  - ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ ( vital singe)
  - ลงทะเบียนผู้มารับบริการวางแผนครอบครัว
  - ลงทะเบียนเด็กที่มารับวัคซีน อายุ 0-5 ปี
  - บันทึกสรุปสภาวะสุขภาพประจำครอบครัว

  งานตรวจรักษาพยาบาล - ฝึกซักประวัติ และตรวจรักษาโรคเบื้องต้น โดยมีพยาบาลคอยดูแลและให้คำแนะนำ

  งานฉีดยา – ทำแผล - ทำการพยาบาลเบื้องต้น
  และให้บริการฉุกเฉิน - ฝึกปฏิบัติฉีดยา( IM ) เช่น Tetanouse Paracetamol Diclofenac เป็นต้นโดยมีพยาบาลคอยดูแลและช่วยฝึกปฏิบัติ
  - บริการล้างตา
  - บริการตัดไหม
  - บริการเย็บแผลและทำแผล
  - พ่นยา ventroline
  - เป็นผู้ช่วยในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ

  งานเวชภัณฑ์ยา - เบิกจ่ายจัดเรียงยา
  - บรรจุยาไว้บริการผู้ป่วย
  - จ่ายยาให้กับผู้ป่วยพร้อมคำแนะนำ


  งาน Lab - เจาะเลือดผู้ป่วยเบาหวาน ( Fusting Blood Suger : FBS)
  - ตรวจปัสสาวะ ( Urine pack tast ) เช่นหญิงตั้งครรภ์เป็นต้น
  - เจาะเลือด Hematocrit ( HCT )
  - เจาะเลือด Lipid Profile


  งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็ก
  - ให้สุขศึกษาและคำแนะนำระหว่างตั้งครรภ์ เช่น
  - การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจระหว่างตั้งครรภ์
  - อาการที่พบบ่อยในระหว่างตั้งครรภ์
  - อาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
  - ยาที่มีผลต่อทารกในครรภ์
  - การรักษาและป้องกันโรคติดต่อระหว่างตั้งครรภ์
  - การเตรียมของใช้สำหรับมารดา และทารก
  - ประโยชน์ของนมแม่และการเตรียมตัวสำหรับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  - การวางแผนหลังคลอด
  - การตรวจครรภ์
  - เยี่ยมหลังคลอดพร้อมคำแนะนำ
  งานวางแผนครอบครัว เช่น
  - การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคุมกำเนิด
  - จ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด
  - จ่ายถุงยางอนามัย
  - ฉีดยาคุมกำเนิด

  งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - ซักประวัติ ลงบันทึกการให้และนัดวัคซีน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ
  - ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
  - ให้สุขศึกษา
  - ช่วยเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีน

  งานควบคุมโรคไข้เลือดออก  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  แผนกทันตกรรม - ร่วมวางแผนและโครงการ
  - สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำและยุงตัวแก่โดยวิธี กายภาพ ชีวภาพ และเคมี


  - ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานอายุ 35 ปี ขึ้นไป
  - คัดกรอง Verbal screening
  - คัดกรองอัมพฤกษ์ อัมพาต
  - เป็นผู้ช่วย Exit Nurse
  - เป็นผู้ช่วยในเรื่องการตรวจภายในและการตรวจเต้านม
  - เป็นวิทยากรร่วมจัดอบรมในโครงการค่ายเบาหวาน


  - ช่วยงานทันตกรรม เช่น ลงทะเบียนผู้มารับบริการ
  ตรวจวัดความดันโลหิตจัดเตรียมเครื่องมือในการทำทันตกรรม
  - ให้สุขศึกษากับผู้ที่มาทำฟัน
  - ผู้ช่วยทันตกรรม(ส่งเครื่องมือแพทย์)

  งานสุขศึกษาในชุมชน - การเยี่ยมบ้านมารดาและทารกหลังคลอด และให้สุขศึกษาหลังคลอด
  - การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยความดัน และให้สุขศึกษา
  - การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเบาหวาน และให้สุขศึกษา
  - การเยี่ยมบ้านผู้พิการ และให้สุขศึกษา
  - การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยสุขภาพจิต
  - หยอดวัคซีนโปลิโอ
  - สำรวจชุมชนทำเครื่องมือ 7 ชิ้น

  งานสุขศึกษาในโรงเรียน - ตรวจสุขภาพนักเรียน
  - ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
  - การตรวจภาวะคอหอยพอกในนักเรียน
  - การตรวจภาวะสายตาสั้น
  - การตรวจฟัน
  - อบรมผู้นำนักเรียน
  - ให้สุขศึกษาแก่นักเรียน

  งานคนไทยไร้พุง - ตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ให้กับผู้ที่มารับบริการในแต่ละครั้ง
  - ร่วมทำกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วน กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น เล่นเกมส์ ออกกำลังกาย เดินรณรงค์ ฯลฯ
  - มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมประกวดไร้พุงระดับเขต(ชนะเลิศ)

  อื่นๆ - จัดทำเสียงไร้สาย
  - ร่วมงานวันปีใหม่กับ อสม.ตำบลท่าพล และร่วมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ
  - จัดทำผังเครือญาติ
  - ทำแบบประเมินพัฒนาการของทารก
  - เป็นตัวแทนระดับอำเภอจัดกิจกรรมการแสดงวันกีฬาสีร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
  - เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของตำบลท่าพล
  - เป็นหน่วยปฐมพยาบาลในงานประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ของตำบลท่าพล
  - งานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และงานทำให้ปราศจากเชื้อ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2550

ถึง

มกราคม 2551

สถาบันอบรม :

การนวดฝ่าเท้า

หลักสูตร :

สาธารณสุขชุมชน

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
15 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้โปรแกรม spss

  ใช้โปรแกรม vasio 2003

  ใช้โปรแกรม microsoft office

  มีความมั่นใจ และความอดทนในการทำงาน  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  วิจัยการศึกษาการดูแลตนเองขอผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...