ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : พยาบาลวิชาชีพ,พยาบาลให้คำปรึกษา (counselling ),พยาบาลชำนาญการพิเศษ
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 44 ปี
ส่วนสูง : 147 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : อิสลาม
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชา : พยาบาลศาสตร์
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2542 เกรดเฉลี่ย : 2.3
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์ สาขาวิชา : การพยาบาลระดับต้น
วุฒิ : ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น
ปีการศึกษาที่จบ : 2527 เกรดเฉลี่ย : 3.1
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2539

ถึง

พฤศจิกายน 2550

บริษัท :

โรงพยาบาล.ภูสิงห์

ที่อยู่ติดต่อ :

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำแหน่ง :

พยาบาลวิชาชีพ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยแม่และเด็ก งานโภชนาการ
  -หัวหน้างานสุขศึกาประชาสัมพันธ์
  - งานให้คำปรึกษา
  - งานโรคเอดส์
  - งานผู้พิการ
  - งานสุขภาพจิต
  - งานผู้สูงอายุ
  - งานยาเสพติด
  - งานผู้ป่วยนอก

  ผลงานสำคัญ
  เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5-6 ที่มาศึกษาและฝึกเก็บประสบการณ์ ในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาด้านการพยาบาล

  เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษา เอกวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่มาฝึกงานในโรงพยาบาล

  เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มาฝึกงานวิชาการพยาบาลจิตเวช ที่โรงพยาบาลภูสิงห์

  เป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านโรคเอดส์ ,ยาเสพติด ,การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต แก่ประชาชน- นักเรียน หน่วยงานต่างๆ นอกโรงพยาบาล

  รับผิดชอบคลินิกบำบัดรักษาผู้ป่วยใช้สารเสพติด แบบผู้ป่วยนอก ( Matrix Program )
  อำเภอภูสิงห์

  เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิทยากรพี่เลี้ยงค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ผู้ใช้สารเสพติด อำเภอภูสิงห์

  เป็นประธานคณะกรรมการรับข้อร้องเรียนภายในและภายนอกหน่วยงาน โรงพยาบาลภูสิงห์


  เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลภูสิงห์

  เป็นกรรมการประกวดโรงเรียนดำเนินงานอนามัยโรงเรียนดีเด่น อำเภอภูสิงห์

  เป็นคณะกรรมการให้คำปรึกษา
  โรงพยาบาลภูสิงห์

  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานต่อต้านโรคเอดส์ชายแดนไทย –กัมพูชา อำเภอภูสิงห์
  จังหวัดศรีสะเกษ

  เป็นหัวหน้าคณะทำงานวิทยากรพี่เลี้ยงค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้สารเสพติด อำเภอภูสิงห์


  เป็นคณะกรรมการออกประเมินการจัดลำดับ
  ( Ranking ) สถานีอนามัย ในพื้นที่ อำเภอภูสิงห์


  เป็นคณะกรรมการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอภูสิงห์

  เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวสารโรงพยาบาลภูสิงห์

  เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาล
  ภูสิงห์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  เป็นหัวหน้างานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ , งานยาเสพติด ประจำโรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  เป็นคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลภูสิงห์

  เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานการพยาบาล
  โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  เป็นคณะกรรมการออกนิเทศติดตามผลการดำเนินงานสถานีอนามัย ในสังกัด สสอ.ภูสิงห์


  ฯลฯ

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2537

ถึง

ตุลาคม 2539

บริษัท :

สนง. สาธารณสุขอำเภอภูสิงห์

ที่อยู่ติดต่อ :

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำแหน่ง :

พยาบาลเทคนิค

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ( รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมสุขภาพทุกงานในพื้นที่รับผิดชอบสถานีอนามัยทุกแห่งในสังกัด สสอ.ภูสิงห์ )
  2. หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ

  ผลงานสำคัญ

  เป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  เป็นสมาชิก พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ

  เป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ ( คปสอ. ) รวม 5 ปี งบประมาณ

  เป็นวิทยากรระดับอำเภอโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


  เป็นกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงาน งานอนามัยโรงเรียนในสังกัด สปอ.ภูสิงห์


ระยะเวลา :

ตุลาคม 2531

ถึง

ตุลาคม 2537

บริษัท :

สถานีอนามัยบ้านไพรพัฒนา

ที่อยู่ติดต่อ :

อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำแหน่ง :

หัวหน้าสถานีอนามัย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านไพรพัฒนา
  2. งานรักษาพยาบาล
  3. งานส่งเสริมสุขภาพ
  4. งานโรคไม่ติดต่อ

  ผลงานสำคัญ

  เป็นพยาบาลที่สอ.บ้านไพรพัฒนา

  เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ


  รณรงค์และให้บริการวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐานแก่เด็กในพื้นที่กันดาร จากผลงาน 20 % เป็น 90 – 100 % โดยใช้กระบวนการสาธารณสุขมูลฐาน และอนามัยชุมชน

  เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มผู้ติดเชื้อ เอช ไอวี ( กลุ่มแสงเทียน อำเภอภูสิงห์ )

  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านสุขภาพแก่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอภูสิงห์ ( นอกสถานบริการ )

  เป็นกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงาน งานอนามัยโรงเรียนในสังกัด สปอ.ภูสิงห์
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2539

ถึง

ตุลาคม 2550

สถาบันอบรม :

สถบันธัญญารักษ์ ,ศนย์ส่งเสริมสุขภาพจิตเขต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ

หลักสูตร :

งาน HA , งานยาเสพติด,งานสุขภาพจิต ,Counselling ฯลฯ มากกว่า 30 ครั้ง

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2537

ถึง

ตุลาคม 2539

สถาบันอบรม :

สสจ.ศรีสะเกษ, รพ.ศรีสะเกษ, รพ.พระศรีมหาโพธิ์ , วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์ฯลฯ

หลักสูตร :

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น,การบริหารงานพยาบาล,โรคเอดส์,ฯลฯ มากกว่า 30 ครั้ง

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2527

ถึง

มกราคม 2531

สถาบันอบรม :

รพ.ศูนย์นครราชสีมา,กองสุขศึกษา ,สสจ.อุบลราชธานี ,รพ.พระศรีมหาโพธิ์

หลักสูตร :

งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ , งานโสตทัศนูปกรณ์ ,การวางแผนครอบครัว ฯลฯ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
15 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

อิสาน

ฟัง

พูด

ดีมาก

พอใช้

ดีมาก

อ่าน

ดีมาก

ดี

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  การเป็นวิทยากร , การติดต่อประสานงาน , การบรรยาย , การเขียนบทความ ,การกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็น, จัดบอร์ด-นิทรรศการ

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เป็นสมาชิก พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ  ฯลฯ / ตามผลงานต่างๆ ที่กล่าวมาเบื้องต้น
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...