ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครูนาฏศิลป์
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

10,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

นนทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สาขาวิชา : นาฏศิลป์ไทย
วุฒิ : ศึกษาศาสตรบัณฑิตย์
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.61
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : วิทยาลัยนาฏศิลป(กรมศิลปากร) สาขาวิชา : นาฏศิลป์ไทย(ละคร)
วุฒิ : นาฏศิลป์ชั้นกลาง
ปีการศึกษาที่จบ : 2545 เกรดเฉลี่ย : 3.18
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

ตุลาคม 2551

บริษัท :

โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 1/1 หมู่ 12 หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง :

ครูนาฏศิลป์/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

   2550-2551
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์
  รายละเอียดงาน: ศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
  ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   2549-2550
  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ครูประจำวิชานาฏศิลป์ไทย โรงเรียนบ้านรัตนาธิเบศร์
  รายละเอียดงาน: จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ระดับชั้นป.1-ป.6
  จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.1-ป.2
  จัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ระดับชั้นป.1-ป.3
  จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นป.2-ป.4
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

มีนาคม 2551

สถาบันอบรม :

สช.

หลักสูตร :

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ระยะเวลา :

มกราคม 2550

ถึง

มกราคม 2550

สถาบันอบรม :

เขต2นนทบุรี

หลักสูตร :

การทำแบบฝึกพัฒนาทักษะ การอ่านและเขียนภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1-2

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2549

ถึง

ตุลาคม 2549

สถาบันอบรม :

โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง

หลักสูตร :

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
22 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ทักษะและความสามารถพิเศษอื่นๆ

   สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Office

   มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน

   มีประสบการณ์การฝึกสอน/ส่งนักเรียนเข้าประกวดในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอก

   มีประสบการณ์ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

   มีประสบการณ์การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

   มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

   มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

  สามารถสอนเต้นลูกทุ่ง จินตลีลาประกอบเพลง นาฏศิลป์อินเดีย ดนตรีไทย(ขลุ่ย) ดนตรีสากล(รีคอร์ดเดอร์)

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...