ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การตลาด/การขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
Employer Tools
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด/การขาย
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : วิเคราะห์การตลาด / ส่งออก,ส่งออก ,การตลาด
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 31 ปี
ส่วนสูง : 163 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 46 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
วุฒิ : เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 3.68
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สาขาวิชา : การตลาด
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 3.02
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2549

ถึง

ตุลาคม 2552

บริษัท :

เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารเมืองไทยภัทรคอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ห้วยขวาง กทม.

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าวิเคราะห์การตลาดและส่งออก

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม คู่แข่งขัน รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดโดยรวม
  2. การจัดทำแผนงานด้านการขายตลาดในประเทศและต่างประเทศ
  3. การวิจัยข้อมูลทางการตลาดและความเป็นไปได้ของโครงการ
  4. การวิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบการให้เครดิตแก่ลูกค้า
  5. วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติของยอดขาย
  - การจัดทำแผนขายรายเดือน / รายสัปดาห์
  - การจัดทำรายงานสรุปแผนการขายเปรียบเทียบกับแผนขายจริง รายเดือน / รายสัปดาห์
  6. งานด้านระบบคุณภาพ เช่น ISO, KPI เช่น
  - ออกแบบ / ปรับปรุง และจัดทำรูปแบบเอกสารที่จำเป็นต้องมีและใช้ในงานด้านการตลาด และดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสารในระบบ ISO
  - เข้าร่วมเป็นกรรมการในระบบคุณภาพ
  - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องขอ และการประเมินความความพึงพอใจลูกค้า เพื่อประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
  - การติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน KPI และนโยบายของฝ่าย
  7. งานด้านการส่งออก
  - วางแผนการขายสินค้ากับตลาดต่างประเทศ
  - เจรจาต่อรองด้านการขายกับลูกค้า
  - ดูแลและดำเนินงานด้านการส่งออก รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมการค้าระหว่างประเทศ กรมศุลกากร เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานเอกชน
  8. ดูแลและควบคุมระบบฐานข้อมูลทางการตลาด
  9. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน ร้องขอของลูกค้า และติดตามการไขปัญหา รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร

ระยะเวลา :

มีนาคม 2546

ถึง

ธันวาคม 2548

บริษัท :

ไอดีซี อินโฟเพรส ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ชั้น 5 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวน์เวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. จัดทำเอกสารเพื่อสนับสนุนพนักงานขาย เช่น เอกสารการขาย เอกสารการเช็คยอดสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล เป็นต้น
  2. รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการขาย เพื่อประกอบการดำเนินงานของพนักงานขายในพื้นที่กรุงเทพฯ
  3. วิเคราะห์และตรวจสอบการให้เครดิตแก่ลูกค้า
  4. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัท
  5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารประจำเดือน

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2544

ถึง

มกราคม 2546

บริษัท :

เทเลแม็ก เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

อาคารเอ็มลิ้ง สุขุมวิท 62 กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. จำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
  2. รับชำระค่าบริการโทรศัพท์มือถือ
  3. ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่น
  4. จัดทำรายงานขาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2552

ถึง

สิงหาคม 2552

สถาบันอบรม :

กรมส่งเสริมการส่งออก

หลักสูตร :

การตั้งราคาและต้นทุนการส่งออก

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

สถาบันอบรม :

export-iwisdom

หลักสูตร :

การกำหนดกลยุทธ์และการตั้งราคาในตลาดต่างประเทศ

ระยะเวลา :

มกราคม 2551

ถึง

มกราคม 2551

สถาบันอบรม :

บจก. เจ้าคุณเกษตรพืชผล

หลักสูตร :

การวิเคราะห์กลยุทธ์และการแข่งขันของอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - Advanced Excel (Pivot Table, VLookup)

  - Microsoft Office (Word, Powerpoint)

  - Access

  - Express, Business+

  - SPSS, Minitab, Eview

  - Internet

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  1. วิทยากรด้านการส่งออก

  2. อบรมมาตรฐานแรงงานไทย

  3. อบรมการคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาเพื่อการส่งออก

  4. อบรมพระราชบัญญัติกฏหมายเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2522

  5. สัมมนาการภาวะผู้นำ หัวหน้างานบุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...