ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อื่นๆ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครูผู้สอน ,เจ้าหน้าที่วิชาการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
2. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
3. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
4. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -
5. สาขาอาชีพหลัก : -
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

7,500 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สงขลา

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 165 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิชา : วิชาชีพครู
วุฒิ : ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.50
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

มีนาคม 2552

บริษัท :

โรงเรียนวัดสามกอง

ที่อยู่ติดต่อ :

ม.2 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา

ตำแหน่ง :

ครูฝึกสอน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ระบบดูแลนักเรียน
  - สอนวิชาสังคมชั้น ป. 5 - 6
  - สอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
  ชั้น ป. 4 - 6
  - ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ชั้น ป. 4 - 6
  - งานธุรการในชั้นเรียน
  - ปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2551

บริษัท :

โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา

ที่อยู่ติดต่อ :

315/1 ถนนไทรบุรี (บริเวณวัดอุทัยธาราม) ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

ตำแหน่ง :

ครูฝึกสอน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ครูประจำชั้น ป.5
  - สอนวิชาสังคม ป. 5 - 6
  - ช่วยสอนวิชาภาษาไทย
  - เวรประจำห้องสมุด ให้บริการยืม-คืน หนังสือ
  - ระบบดูแลนักเรียน
  - ปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

กรกฏาคม 2551

บริษัท :

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต

ที่อยู่ติดต่อ :

506 ถ.คลองเรียน 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ตำแหน่ง :

ที่ปรึกษาทางการเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาโครงการเงินออมรูปแบบต่างๆ
  - ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าติดต่อลูกค้าใหม่
  - งานธุรการ เอกสาร

อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

สถาบันอบรม :

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตร :

โครงการการจัดการเอกสารแบบมืออาชีพ (ต้นกล้าอาชีพ รุ่น 1)

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักสูตร :

โครงการอบรมเทคนิคการสอนสังคมศึกษา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักสูตร :

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Active Teaching and Learning”

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
30 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
25 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1. เข้าปกและเย็บเล่มสิ่งพิมพ์

  2. สืบค้นสารสนเทศ

  3. จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author

  4. ตัดต่อวิดีโอ

  5. ปฏิบัติงานสอน

  5. เก็บข้อมูลภาคสนาม

  6. ศึกษาวิเคราะห์ชุมชน

  7. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word , Excel , PowerPoint , Visio , Internet , Ulead Video Studio, Desktop Author , Dr.Stika Plus  หมายเหตุ มีใบรับรองประกอบวิชีพครู

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  ประสบการณ์อื่นๆ

  ฝึกงานการพัฒนาชุมชน (พ.ค. 50 - ต.ค. 50 ) สถานที่ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ จัดทำโครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมชุมชน เรียนรู้การจัดการขยะแบบเกษตรอินทรีย์ ณ ชุมชนบ้านแคบน ม.1 ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จ.สงขลา  สมาชิก/ชมรม

  - เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์รถโบราณสงขลา (ฅนสองเล) โดยมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น

  - ร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 51 ณ บริเวณสระบัว จ. สงขลา

  - เดินทางไปเยี่ยมและบริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อ.สิงหนคร จ. สงขลา

  - ร่วมจัดงานวันเด็ก ปี 52 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยางงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา

  - ร่วมปลูกป่า ณ บริเวณสวนสาธารณะบ้านพรุค้างคาว ต. บ้านพรุ

  อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา เป็นต้น
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...