ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. สาขาอาชีพหลัก : บัญชี/การเงิน
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
3. สาขาอาชีพหลัก : เลขานุการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เลขานุการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( บางกอกน้อย, บางพลัด)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.78
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.58
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2555

ถึง

ปัจจุบัน

บริษัท :

สพาร์ค อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

46 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 91 ถนนจรัญฯ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - สรรหาบุคลากร
  - จัดอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  - สรุปรายงานขาด สาย ลา ประจำวัน
  - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  - จัดทำสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
  - จัดทำประเมินผลพนักงานทดลองงาน
  - จัดทำประเมินผลประจำปี
  - จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี
  - จัดทำรายงานสรุปเงินเดือน และค่าล่วงเวลา

ระยะเวลา :

มกราคม 2554

ถึง

กรกฏาคม 2555

บริษัท :

ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

141/35 ชั้น 17 อาคารสกุลไทยสุรวงศ์ทาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - สรุปอัตรากำลังคนแต่ละส่วนงาน
  - สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่ออัตรากำลังคน
  - สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้นเพื่อส่งต่อไปยังต้นสังกัด
  - คัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  - จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  - จัดทำเอกสารส่งตัวพนักงานเพื่อเข้าไปเริ่มงานที่สาขา
  - จัดทำแฟ้มพนักงาน
  - จัดทำการประเมินการทดลองงาน

ระยะเวลา :

มีนาคม 2550

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

อี - บิซิเนส พลัส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

12-13 หมู่ 6 ซอยปิ่นนคร 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ตำแหน่ง :

ธุรการสำนักงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -ต้อนรับลูกค้า , รับโทรศัพท์และโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ,
  -เช็คการลงโฆษณาจากหนังสือพิมพ์
  -ไรท์แผ่นโปรแกรม , ออกเอกสารใบรับเครื่อง หรือ แผ่นโปรแกรม
  -จัดตารางการวิ่งงานของ Messenger
  - ตรวจเช็คบัตรตอกเวลาของพนักงานในแต่ละวัน พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลใน Bplus Diary
  - คีย์โปรแกรม Businessplus Payroll ใส่ส่วนของ Program TM เวลาเข้า- ออกของพนักงาน , บันทึกการลา , คำนวนผลบัตรตอก และตรวจสอบรายงานประจำวัน
  - คีย์โปรแกรม Businessplus Account ในส่วนของ Program IC เพื่อรับสินค้าเข้า และตัดสต็อคการเบิกของใช้สำนักงานประจำวัน
  - จัดทำสติ๊กเกอร์ติดกุญแจตามชั้นต่าง ๆ
  - ติดตามงานทางไปรษณีย์และทางขนส่งทัวร์
  - ติดจ่าหน้าซองจดหมายเชิญสัมนา
  - ตรวจความเรียบร้อยภายในสำนักงานก่อนกลับบ้าน

ระยะเวลา :

เมษายน 2548

ถึง

กุมภาพันธ์ 2550

บริษัท :

ไฮเทค โฮม ซิสเท็มส์คอมลิส กรุ๊ป จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

64/18 ซอยแสงศึกษา ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700

ตำแหน่ง :

- เลขานุการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - เปิดบิลขาย
  - จัดทำสต็อคสินค้า ในโปรแกรม Express
  - จัดทำสำคัญรับ - สำคัญจ่าย
  - จัดทำรายงานการประชุม
  - สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือนของผู้บริหาร
  - จัดทำจ่ายเงินเดือน และค่าแรงรายวันให้กับพนักงาน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กันยายน 2556

ถึง

กันยายน 2556

สถาบันอบรม :

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

หลักสูตร :

ความรู้งานประกันสังคมในสถานประกอบการ

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2555

ถึง

ธันวาคม 2555

สถาบันอบรม :

กลุ่มงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 5

หลักสูตร :

สิทธิแรงงาน การคุ้มครองแรงงานกับการบริหารการจ่ายค่าจ้าง

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel
  - สามารถใช้โปรแกรม Microsofe Power Point
  - สามารถใช้โปรแกรม Payroll Businessplus
  - สามารถใช้โปรแกรมระบบ SAP
  - สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องปริ๊นเตอร์ , เครื่องสแกน
  -มีความอดทนสูง
  -ปักครอสติส , ทำเทียนหอม , เป่าขลุ่ย , ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าและใบยาง

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - เคยเป็นอาสาสมัครสมาชิกตำรวจบ้าน
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...