ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักวิชาการสาธารณสุข,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. สาขาอาชีพหลัก : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 171 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 68 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2551 เกรดเฉลี่ย : 3.19
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
วุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.92
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

เมษายน 2552

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

โรงพยาบาลบางพลี

ที่อยู่ติดต่อ :

88/1 หมู่ 8 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

นักวิชาการสาธารณสุข

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำงานด้านสุขาภิบาลอาหาร งานคุ้มครองผู้บริโภค งานควบคุมโรคไข้เลือดออก งานด้านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคขั้นพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี งานด้านการตรวจสุขภาพคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง และดูแลงานด้านอาชีวอนามันและความปลอดภัย งานด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2551

ถึง

กุมภาพันธ์ 2552

บริษัท :

ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ฝึกปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จัดทำแผนผังทางหนีไฟภายในบริษัท เดินสำรวจความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน และจัดทำเอกสารทางด้านความปลอดภัย

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ฝึกปฏิบัติงานด้านนักวิชาการสาธารณสุข ตรวจสอบหาสารปนเปื้อน
  ในแผงขายอาหาร
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2553

ถึง

มีนาคม 2553

สถาบันอบรม :

โรงพยาบาลบางพลี

หลักสูตร :

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2551

สถาบันอบรม :

Q consult

หลักสูตร :

การตรวจติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายใน

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2551

ถึง

ตุลาคม 2551

สถาบันอบรม :

Q consult

หลักสูตร :

ข้อกำหนด ISO 14001:2004, มอก.18001:1999 และ OHSAS 18001:2007

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2550

ถึง

ตุลาคม 2550

สถาบันอบรม :

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

หลักสูตร :

การดับเพลิงขั้นต้น

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - มีความขยัน อดทน มุ่งมั่น สู้งานหนัก และเข้ากับผู้อื่นได้ดี

  - ใช้โปรแกรม SPSS for Wndows ได้

  - สามารถใช้ Microsoft word ,Excel, Power point

  - สามารถใช้ web ระบาดออนไลน์ ได้

  - มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ 5 ส.

  - มีความรู้ความสามารถเรื่อง GMP, HACCP

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - โครงการ อย.น้อย ในโรงเรียน

  - โครงการถนนอาหารปลอดภัย

  - โครงการ การศึกษาระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

  - งานวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเอสบี

  อาร์แบบไร้อากาศ

  - ได้รับเกียรติบัตรโครงการรณรงค์วัยใสร่วมใจแต่งกายถูกระเบียบ

  และเป็นผู้ที่แต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย

  - ได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการแนะนำการใช้โปรแกรม

  SPSS for Wndows

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...