ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักสาธารณสุข/สุขศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักสาธารณสุข/สุขศึกษา/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. สาขาอาชีพหลัก : เลขานุการ
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : -

เงินเดือนที่ต้องการ :

14,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2548 เกรดเฉลี่ย : 2.59
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2552

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

บจก. อินเทนด์ ออโต้ คาร์ และกลุ่มบริษัท บมจ.ไดนาสตี้เซรามิค

ที่อยู่ติดต่อ :

960 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ตำแหน่ง :

เลขานุการผู้บริหาร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ดูแลงานรถยนต์องค์กร และรถยนต์ผู้บริหาร
  - ดูแลงานกิจการภายในบริษัทรถยนต์นำเข้า
  - งานเอกสารนำเข้ารถยนต์ เอกสารการซื้อขายรถยนต์ ขั้นตอนดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์
  - ยื่นเอกสารรับ-ส่งบัญชีและหนังสือแจ้งจำหน่ายรถยนต์นำเข้า
  - งานทะเบียนรถและภาษีรถยนต์ประเภทต่างๆ และงานด้านประกันภัยรถยนต์
  - ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานต่างๆภายในกรมการขนส่งทางบก
  - งานบัญชีและการเงินภายในบริษัทรถยนต์นำเข้า
  - ด้านบุคลากร ประกันสังคม และธุรการทั่วไป
  - ประสานงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร
  - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

กันยายน 2550

ถึง

มกราคม 2552

บริษัท :

บจก. เอส. อี. ซี. คาร์เซ็นเตอร์ (กลุ่ม บมจ. เอส. อี. ซี. ออโต้เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส)

ที่อยู่ติดต่อ :

1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่ง :

เลขานุการผู้บริหารและฝ่ายขาย

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - งานด้านเอกสารต่างๆ ฝ่ายบริหาร
  - งานด้านเอกสารของฝ่ายขายทั้งหมด
  - งานด้านบุคลากรและธุรการของสาขา
  - วาระและรายงานการประชุมต่างๆ
  - เตรียมข้อมูลรถยนต์แต่ละรุ่น (คุณสมบัติ /สมรรถนะ/ราคา ฯลฯ)
  - การจัดเตรียมรถยนต์ทดลองขับสำหรับฝ่ายขาย
  - สรุปรายการสต็อกรถยนต์ในแต่ละวัน
  - สรุปรายงานยอดขายประจำเดือนของสาขา
  - สรุปบัญชีเงินเดือนฝ่ายขาย
  - งานด้านศูนย์บริการรถยนต์
  - ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในบริษัท ฯ
  - ประสานงานต่างๆ ระหว่างสาขาและนอกองค์กร
  - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2548

ถึง

มิถุนายน 2550

บริษัท :

บจก. จึงกงเฮงอีซูซุ และกลุ่มบริษัทในเครือ

ที่อยู่ติดต่อ :

358/1 อาคารบุญวิสุทธิ์ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่ง :

เลขานุการผู้บริหารฝ่ายประสานงานโครงการและงานประชาสัมพันธ์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - งานด้านเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบริหาร
  - งานด้านศูนย์บริการรถยนต์แต่ละสาขา
  - การติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กร
  - การตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการรถยนต์แต่ละสาขา
  - การตลาดและประชาสัมพันธ์ การจัดแคมเปญพิเศษต่างๆ
  - งานกราฟฟิคพื้นฐาน เช่น ป้ายโฆษณาต่างๆ
  - งานพิธีกรประจำโชว์รูมสำนักงานใหญ่ (สระบุรี)
  - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

มีนาคม 2548

สถาบันอบรม :

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร :

การปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

ระยะเวลา :

มกราคม 2548

ถึง

มกราคม 2548

สถาบันอบรม :

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร :

การเสริมสร้างศักยภาพด้านสุขศึกษาและการปฐมพยาบาล

ระยะเวลา :

มีนาคม 2547

ถึง

พฤษภาคม 2547

สถาบันอบรม :

หน่วยสุขศึกษา กองส่งเสริมสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร :

นักศึกษาฝึกงาน / นักวิชาการสุขศึกษา

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...