ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Senior.HR

เงินเดือนที่ต้องการ :

32,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาขาวิชา : ทรัพยากรมนุษย์
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2554 เกรดเฉลี่ย : 3.27
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : ปวส.
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 2.67
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2556

ถึง

มีนาคม 2557

บริษัท :

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

204/13-15 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260

ตำแหน่ง :

Senior HR & Action Asst.HR Manager

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานด้าน HRM & HRD ทั้งระบบ

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2555

ถึง

กุมภาพันธ์ 2556

บริษัท :

บริษัท แดพเพอร์ เจนเนอร์รัล อะแพเร็ล จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

662/51-59 ซอย เจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ตำแหน่ง :

Senior.Recruitment & Training

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.งานสรรหา
  - หาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน
  - รวบรวมใบสมัคร
  - ออกพื้นที่เพื่อชักจูงผู้สมัครให้เข้ามา
  สมัครงาน
  - รวบรวมสถิติ และวิเคราห์การสรรหา
  - บริหารช่องทางการสื่อสารในการสรรหา เช่น เว็บไซต์หางาน , Social Network เป็นต้น
  - คัดเลือกใบสมัคร
  - ประสานงานการคัดเลือก
  - จัดเตรียมสถานที่และเอกสารการคัดเลือกให้คณะกรรมการการสัมภาษณ์
  - สัมภาษณ์พนักงานระดับปฏิบัติการ - ระดับบังคับบัญชา เบื้องต้น
  - รวบรวมและตรวจเอกสารของพนักงานใหม่
  - จัดทำสัญญาจ้างทดลองงาน/สัญญาจ้างงาน
  - นำเสนอขออนุมัติสัญญาจ้าง
  - จัดเตรียม/ดำเนินการปฐมนิเทศ
  - ติดตามเอกสารทดลองงานพนักงานใหม่

  2.งานพัฒนาและฝึกอบรม
  - จัดทำระบบสมรรถนะขีดความสามารถของบุคลากร(Competency)
  - จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
  - จัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)
  - จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน
  - จัดทำการพัฒนาและฝึกอบรม
  - จัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรม
  - ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม
  - ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม
  - วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกสายงาน
  - จัดทำแผนและงบประมาณการฝึกอบรม ร่างหลักสูตร โครงการ และงบประมาณการฝึกอบรม
  - จัดทำและควบคุมเอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตรที่จัดในบริษัทฯ
  - ประสานงาน เตรียมงาน และจัดฝึกอบรมตามแผนที่ได้รับอนุมัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  - ประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินผลโครงการ สรุปค่าใช้จ่าย จัดทำรายงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม
  - บันทึกประวัติการฝึกอบรมให้เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  - รวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมภายนอกและเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อเสนอต้นสังกัดในการพิจารณาส่งพนักงานไปอบรม
  - จัดทำสื่อประกอบการบรรยาย แผนการสอน คู่มือฝึกอบรม และเป็นวิทยากรในบางหลักสูตรที่เหมาะสม
  3. กิจกรรมอื่น
  - การเป็นพิธีกร,วิทยากร
  - การเป็นผู้นำเกมส์
  - การเป็นผู้นำสันทนาการ

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2552

ถึง

มีนาคม 2555

บริษัท :

บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ :

100/105-108 อาคารว่องวานิช ชั้นที่ 31 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. จัดทำสถิติขาด ลา มาสาย รวมถึงตรวจสอบเวลาทำงานทั้งระบบ
  2. ดูแลงานด้านปฐมนิเทศ
  3. งานอบรม/ประเมินผลฝึกอบรม/ติดตามผล / ส่งรายงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. เอกสารเกี่ยวกับแรงงาน เช่น คร .11
  6. บันทึกค่าใช้จ่ายงานธุรการ
  7. เปิด PR ค่าใช้จ่ายต่างๆ
  8. ประกันชีวิต AACP
  9. ประกันสังคม
  10. สัญญาต่างๆ เช่น สัญประกันภัยทรัพย์สิน รถยนต์ สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเครื่องถ่ายเอกสาร และ สมาชิก ต่าง ฯลฯ
  11. ประเมินผลแบบประเมินความพึงพอใจ งานบริการของทุกฝ่าย
  12. ดูแลงานด้าน Shell card ของพนักงาน
  13. การจัดกิจกรรม ต่างๆ ของบริษัท
  14. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2551

ถึง

สิงหาคม 2552

บริษัท :

สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส

ที่อยู่ติดต่อ :

65/159,65/162 ชั้น 19 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ตำแหน่ง :

พนักงานบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. จัดทำสถิติขาด ลา มาสาย , จัดทำอัตรากำลังคน
  2. ทะเบียนรายชื่อพนักงาน
  3. บันทึกค่าเซ็นเล่ม ค่าบริการของพนักงาน
  4. ตรวจสอบรายงานเงินเดือน
  5. จัดทำบัตรตอกและสมุดลงเวลาทำงาน
  6. ดูแลงานด้านประกันสังคม
  7. ต่ออายุบัตรสมาคมผู้ประเมินฯ ของพนักงานทุกเดือน
  8. งานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
  9. ประสานงานกับ ผจก.สาขา ภายในและภายนอกองค์กร
  10.ดูแลกฏระเบียบบริษัทฯ และแรงงานสัมพันธ์
  11.ประเมินผลพนักงานทดลองงาน
  12. สัญญาว่าจ้างพนักงานเข้าใหม่/สัญญารายปี
  13. หนังสือเตือน
  14. จัดทำคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ/ประกันสังคม
  15. ทำบัตรพนักงาน
  16. งานอบรม / ส่งรายงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  17. งานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

ระยะเวลา :

มีนาคม 2548

ถึง

ตุลาคม 2550

บริษัท :

ยูนิเวอร์แซล พาราวูด จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

59/20 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1. จัดทำ Manpower, สรุป ขาด ลา มาสาย (ทุกวัน)
  2. ควบคุม Time Addtendane
  3. คิดค่าแรง พนักงานรายวัน - รายเดือนโปรแกรม Payroll for DOS (SUMSYSTEM) โปรแกรม Payroll for WINDOWS (BPLUS Payroll)
  4. ส่งใบประเมินผลเมื่อครบทดลองงาน
  5. การออกใบเตือน(หนังสือลงโทษทางวินัย)
  6.จัดทำหนังสือออก-ประกาศของบริษัทฯ
  7. งานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  8. จัดทำสต็อค วัสดุสำนักงาน
  9. งานด้านประกันสังคม
  10. สรุปค่าแรงฝ่ายผลิตรายสัปดาห์ส่งให้ผู้บริหาร
  11. ดูแลสวัสดิการของพนักงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ
  12. ทำบัตรพนักงาน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

มีนาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2554

สถาบันอบรม :

ธรรมนิติ

หลักสูตร :

เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

ระยะเวลา :

มกราคม 2554

ถึง

มกราคม 2554

สถาบันอบรม :

บจก.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)

หลักสูตร :

การตั้งเป้าหมายชีวิต(คิด ชีวิตเปลี่ยน)

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

สถาบันอบรม :

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักสูตร :

ความรับผิดชอบทางสังคมกับมาตรฐานแรงงานไทย

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

กันยายน 2551

สถาบันอบรม :

สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3

หลักสูตร :

การสร้างเครือข่ายนายจ้างและลูกจ้าง

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

ตุลาคม 2526

สถาบันอบรม :

บจก.อังกฤษตรางู (แอล.พี.)

หลักสูตร :

การคิดอย่างสร้างสรรค์

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - สามารถเป็นพิธีกรและวิทยากร ทั้งภายในและภายนอกได้
  - สามารถใช้โปรแกรม MS office, โปรแกรม Card Studio,โปรแกรมเงินเดือน Payroll ,โปรแกรม ACD System ,โปรแกรมทำนามบัตร และสามารถเรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  สมัยตอนเรียน ระดับ ปวช. ดิฉัน เป็นพี่เลี้ยงลูกเสือ-เนตรนารี ดีเด่น ,เป็นนักกีฬาของวิทยาลัย และเป็นนักเต้นรำของวิทยาลัย
  ดิฉันคิดว่าประสบการณ์และความสามารถที่ผ่านมาจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรของท่านให้บรรลุเป้าหมาย
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...