ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : คลังสินค้า/Logistic
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : คลังสินค้า/Logistic
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า,ธุรการฝ่ายคลังสินค้า
2. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ธุรการ
3. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ฝ่ายบุคคล

เงินเดือนที่ต้องการ :

12,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 160 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สาขาวิชา : การจัดการ
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.30
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สาขาวิชา : ศิลป์-คำนวณ
วุฒิ : มัธยมศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ : 2549 เกรดเฉลี่ย : 3.17
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2552

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

บริษัท :

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

171/2 ถ.กำแพงเพชร6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  1.จัดก็บเอกสาร pv, rv,jv
  2.ทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ ทำการเช็คสินทรัพย์ ที่สุวรรณภูมิและดอนเมือง
  ทำการเช็ค S'part, บันทึก output taxt
  คำนวณ Rate insurance บุคคล
  บันทึก out put text

ระยะเวลา :

เมษายน 2552

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

202 อาคารเลอคองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายประสานงานการค้าข้าวต่างประเทศ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำใบ Performa Invoice ผ่านระบบ ISOLUTION เมื่อได้บันทึก Performa Invoice ในระบบ ISOLUTION แล้ว งานทีเราต้องทำต่อไปมี 6 อย่าง ดังนี้
  1. ทำใบจองเรือ การทำใบจองเรือก็ทำใน Excel เมื่อทำเสร็จก็ส่งให้กับ Trade Operation
  2. ทำการสั่งบรรจุภัณฑ์ การสั่งบรรจุภัณฑ์นั้นมี 2 แบบ คือ แบบสั่งใน Stock และแบบสั่งซื้อจากข้างนอก 3. การทำ FIX RATE คือ การกำหนด Cost rate หรืออัตราแลกเปลี่ยนว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ในการขายแต่ละครั้ง
  4.การทำP/L or Pre-shipment ต้องทำผ่านระบบ ISOLUTION 5. ทำใบแจ้งบรรจุ ทำขึ้นมาเพื่อแจ้งให้ทางโรงงานทราบว่าเราสั่งเขาทำการบรรจุสินค้าจำนวนเท่าไหร่ แบรนด์อะไร ข้าวชนิดไหน เป็นต้น
  6. ทำการ Filing เอกสารหรือการจัดเก็บเอกสาร
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2553

ถึง

กุมภาพันธ์ 2553

สถาบันอบรม :

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

หลักสูตร :

“แผนธุรกิจนวัตกรรม ภายใต้โครงการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา”

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2552

ถึง

ธันวาคม 2552

สถาบันอบรม :

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หลักสูตร :

โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” เป็นโครงการที่ธนาคารกรุงไทยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างม

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2552

ถึง

มิถุนายน 2552

สถาบันอบรม :

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

หลักสูตร :

การสัมมนาโครงการ “ค่ายเยาวชน FTA”

ระยะเวลา :

มีนาคม 2552

ถึง

มีนาคม 2552

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หลักสูตร :

การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
25 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
20 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดี

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  MS Office(word excel powerpoint visio) ,Minitab Program,EXPRESS

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  การติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่,
  การควบคุมระบบภายในสินทรัพย์ถาวร
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...