ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : บุคคล/ฝึกอบรม
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : อาจารย์/ครู/งานด้านวิชาการ
    สาขาอาชีพรอง : ครู/อาจารย์
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ครู/อาจารย์จิตวิทยา, ครู/อาจารย์แนะแนว
2. สาขาอาชีพหลัก : บุคคล/ฝึกอบรม
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / เจ้าหน้าที่ HRD
3. สาขาอาชีพหลัก : นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์
    สาขาอาชีพรอง : นักจิตวิทยา
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักจิตวิทยา
4. สาขาอาชีพหลัก : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร/ISO Business Development/ISO
    สาขาอาชีพรอง : -
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักพัฒนาชุมชน

เงินเดือนที่ต้องการ :

28,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร (ทุกเขตพื้นที่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 30 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 43 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา : จิตวิทยาชุมชน
วุฒิ : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(จิตวิทยาชุมชน)
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.33
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.78
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2553

ถึง

กันยายน 2556

บริษัท :

รับทำบัญชี (อิสระ) / อาจารย์พิเศษ / วิทยากร

ที่อยู่ติดต่อ :

1/1 หมู่2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ตำแหน่ง :

รับทำบัญชี (อิสระ) / อาจารย์พิเศษ / วิทยากร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  รับจัดทำบัญชี / เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานบริษัท / เป็นอาจารย์พิเศษ และเป็นครูแนะแนว (พิเศษ)

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2553

บริษัท :

บจก.เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย)

ที่อยู่ติดต่อ :

หมู่4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลกระบวนการด้านฝึกอบรมพนักงานใหม่ตามหลักจิตวิทยา ให้เป็นไปตามหลักการฝึกอบรม และมาตรฐานบริษัท

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2548

ถึง

มิถุนายน 2551

บริษัท :

บจก.เอเอ็นเอสออดิท

ที่อยู่ติดต่อ :

อ.ว่องวานิช ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กทม.

ตำแหน่ง :

ผู้ตรวจสอบบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทลูกค้าให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2551

ถึง

เมษายน 2551

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร :

โครงการศึกษาดูงานภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลา :

เมษายน 2550

ถึง

เมษายน 2550

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร :

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2544

ถึง

กุมภาพันธ์ 2544

สถาบันอบรม :

มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก (วข.จักรพงษภูวนารถ)

หลักสูตร :

โครงการพัฒนาผู้มีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดย่อม (SME)

ระยะเวลา :

มีนาคม 2543

ถึง

พฤษภาคม 2543

สถาบันอบรม :

บริษัท เจ.อาร์ อิเล็คทริค จำกัด

หลักสูตร :

Training

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2541

ถึง

กุมภาพันธ์ 2542

สถาบันอบรม :

องค์การค้าของคุรุสภา

หลักสูตร :

Training

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

-

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

-

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
38 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (word, excel, power-point) / โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express, AS-400, Formula) และอินเตอร์เน็ตได้

  - สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ ได้
  - ด้านการเขียนเรียงความร้อยแก้ว ร้อยกรอง

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - ได้รับอนุมัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง"พฤติกรรมการเล่นเกมส์ออนไลน์ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง" (ม.เกษตรศาสตร์)
  - เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกีฬาสีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วข.จักรพงษภูวนารถ)
  - เคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดแสดงผลงานราชมงคลวิชาการ
  - เคยได้รับรางวัลนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่นในระดับ ปวช.ที่วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
  - เคยได้รับรางวัลนักเรียนที่มีความประพฤติดีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...