ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
    สาขาอาชีพรอง : HR Admin Officer
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : Training
2. สาขาอาชีพหลัก : เลขานุการ
    สาขาอาชีพรอง : เลขานุการฝ่ายบุคคล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : สรรหา คัดเลือกบุคคล
3. สาขาอาชีพหลัก : การเงิน/การธนาคาร
    สาขาอาชีพรอง : พนักงานธุรการตรวจสอบ-การวางบิล
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. สาขาอาชีพหลัก : การจัดการอุตสาหกรรม
    สาขาอาชีพรอง : การจัดการอุตสาหกรรม
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 22 ปี
ส่วนสูง : 157 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2555 เกรดเฉลี่ย : 3.17
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วุฒิ : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษาที่จบ : 2553 เกรดเฉลี่ย : 3.47
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2555

ถึง

เมษายน 2556

บริษัท :

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

55 ซอยรามอินทรา 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลสวัสดิการพนักงาน
  ดูแลประวัติพนักงาน ฝึกอบรม
  ติดต่อประสานงานประกันสังคม โรงพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคม
  ติดต่อประสานงานฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ
  จัดทำสรุปสถิติประจำเดือน

ระยะเวลา :

เมษายน 2555

ถึง

กรกฏาคม 2555

บริษัท :

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

225/2-3 ม.8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 12030

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดทำอนุมัติงบ-ใบสั่งจ่ายเช็ค
  จัดทำสรุปค่าใช้จ่าย
  คีย์เบิกสินค้า
  ประสานงานกับลูกค้า(Call CenterและรับORDER)
  ดูแลงาน EVENT และ ROAD SHOW

ระยะเวลา :

มีนาคม 2551

ถึง

พฤษภาคม 2551

บริษัท :

บริษัท TOT จำกัด มหาชน

ที่อยู่ติดต่อ :

เลขที่ 569 ม.10 ถนนพหลโยธิน นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

ตำแหน่ง :

ธุรการเร่งรัดหนี้สินและประชาสัมพันธ์

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ให้ข้อมูลประวัติลูกค้า
  คีย์ข้อมูลลูกค้า
  ดูแลหนี้ค้างชำระลูกค้า
  รับเรื่อง-ส่งแฟ็กซ์ต่อสัญญาณโทรศัพท์ไปยังเลขหมายปลายทาง
  ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์อื่นๆ
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

เมษายน 2555

ถึง

เมษายน 2555

สถาบันอบรม :

บริษัท พรอสฟาร์มา จำกัด

หลักสูตร :

ทักษะทางด้านการขายและเรียนรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดีมาก

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดีมาก

เขียน

ดีมาก

ดีมาก

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ด้านกีฬา : ว่ายน้ำ
  ด้านความรู้: มีทักษะทางด้านการขายและการติดต่อประสานงานได้ดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  โครงการ : เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดศรีอุทุมพร
  ประสบการณ์ : การให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกแก่ลูกค้า
  : ด้านการขายและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...