ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข Doctor/Nurse/Phamacist
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข Doctor/Nurse/Phamacist
    สาขาอาชีพรอง : นักวิชาการสาธารณสุข
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : นักวิชาการสาธารณสุข (Part time)
2. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข Doctor/Nurse/Phamacist
    สาขาอาชีพรอง : ผู้ช่วยเภสัชกร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้ช่วยเภสัช (Part time)
3. สาขาอาชีพหลัก : แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข Doctor/Nurse/Phamacist
    สาขาอาชีพรอง : นักวิชาการสาธารณสุข
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่พยาบาล (Part time) ประจำห้องพยาบาล

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

นนทบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 27 ปี
ส่วนสูง : 168 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชา : สาธารณสุขสาสตร์
วุฒิ : สาธารณสุขสาสตร์บันฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 3.31
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สาขาวิชา : เทคนิคเภสัชกรรม
วุฒิ : ป.สาธารณสุขศาสตร์(เทคนิคเภสัชกรรม)
ปีการศึกษาที่จบ : 2550 เกรดเฉลี่ย : 3.41
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2557

บริษัท :

ร้านยาแห่งหนึ่ง

ที่อยู่ติดต่อ :

นนทบุรี

ตำแหน่ง :

ผู้ช่วยเภสัช

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานนอกเวลา(Part time) วันหยุด และ เสาร์-อาทิตย์
  จัด-จ่ายยา ตามอาการเอง (เพราะอยู่ร้านคนเดี่ยว)
  รวมถึงขายอาหารเสริม
  ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้น
  ค่าตอบแทน 75บาท/ชม

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2554

ถึง

มีนาคม 2557

บริษัท :

สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ติดต่อ :

สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 6 ตึก 2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ตำแหน่ง :

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านวิชาการสาธารณสุข

ระยะเวลา :

เมษายน 2550

ถึง

กรกฏาคม 2554

บริษัท :

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

ที่อยู่ติดต่อ :

54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210

ตำแหน่ง :

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัด - จ่าย ยา งานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
  งานบริการสบับสนุนสถานีอนามัย
  งานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
  คณะกรรมการตรวจรับเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล
  คณะกรรมการ 5ส ของโรงพยาบาล
อบรม สัมนา :
โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
32 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
0 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดี

พอใช้

พูด

ดี

พอใช้

อ่าน

ดี

พอใช้

เขียน

ดี

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  การศึกษาวิจัย ; การศึกษาพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่สถานีอนามัยตำบลแม่กา และสถานีอนามัยบ้านห้วยเคี่ยน ตำบลแม่กา อำเมือง จังหวัดพะเยา
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...