ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/คีย์ข้อมูล
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือนที่ต้องการ :

23,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ดอนเมือง, หลักสี่)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 32 ปี
ส่วนสูง : 155 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
วุฒิ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษาที่จบ : 2546 เกรดเฉลี่ย : 2.86
ระดับการศึกษา : ม.6
สถาบัน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สาขาวิชา : ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส
วุฒิ : ม.6
ปีการศึกษาที่จบ : 2541 เกรดเฉลี่ย : 2.88
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กันยายน 2551

ถึง

พฤศจิกายน 2556

บริษัท :

บริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ติดต่อ :

175 ชั้น 19 อาคารสาธร ซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อ)

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - ทำหน้าที่จัดซื้อส่วนกลางประจำสำนักงานใหญ่ โดยทำการจัดซื้อ
  สินค้าให้กับอาคารต่าง ๆ ที่ทางบริษัทบริหารงานอยู่ โดยเริ่มตั้งแต่
  จัดหา Supplier หรือ Contractor, เปรียบเทียบราคาสินค้า,
  เจรจาต่อรองราคาสินค้า สรุปราคาและออกใบสั่งซื้อ (PO) ,กรณีที่
  ทางสนง.ใหญ่จัดซื้อสินค้าเอง ก็จะติดตามสินค้าจากทางผู้จำหน่าย
  ตรวจเช็ค/รับมอบสินค้า ดำเนินการจนแล้วเสร็จในแต่ละงาน
  - ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (บางครั้ง) กรณีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ของบริษัทลางาน ได้แก่ ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ, ดูแลห้อง
  ประชุม, รับจองห้องประชุม, ดูแลผู้สมัครที่เข้ามาสมัครงาน และ
  ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
  - ทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน ให้สำเร็จลุล่วงไป
  ด้วยดี

ระยะเวลา :

มีนาคม 2546

ถึง

กันยายน 2551

บริษัท :

บริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

179 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

ตำแหน่ง :

เลขานุการ/ธุรการ ฝ่ายวิศวกรรมอาคาร

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำหน้าที่เป็นพนักงานธุรการ (เลขานุการฝ่ายช่าง) โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
  1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อฝ่ายวิศวกรรมอาคารและผ่ายอาคาร
  2. จัดทำรายงานประจำเดือนของฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
  3. จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายวิศวกรรม
  4. ดูแลและจัดทำใบ PR. เพื่อขอซื้อสินค้า
  5. ควบคุมและตรวจสอบการใช้งานวัสดุสิ้นเปลือง (STOCK)
  6. ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคารหรือวิศวกรอาคาร
  7. มีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณประจำปีของทางอาคาร
  8. ประสานงานกับฝ่ายอาคารในการจัดงานฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีของทางอาคาร
  9. ประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2545

ถึง

มกราคม 2546

บริษัท :

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ :

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตำแหน่ง :

นักศึกษาฝึกงาน

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำหน้าที่ประสานทั่วไปและตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ เช่น พิมพ์งาน, รับเอกสาร - เข้าออก จัดเตรียมรายงานการประชุม หรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2547

ถึง

กรกฎาคม 2547

สถาบันอบรม :

สถาบัน English Plus เขตสาทร

หลักสูตร :

Dynamic Speaking

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2546

ถึง

ธันวาคม 2546

สถาบันอบรม :

บริษัท โจนส์แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด/โดยอาจารย์ ระเบียบ บุญกรรเชียง

หลักสูตร :

เทคนิคการใช้โทรศัพท์เพื่อธุรกิจ

ระยะเวลา :

ธันวาคม 2546

ถึง

ธันวาคม 2546

สถาบันอบรม :

ฝ่ายบริหารอาคาร /อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

หลักสูตร :

อบรมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

-

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
40 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
35 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Excel , Power Point ,Macromedia Dreamweaver

  2. สามารถใช้งานอินเทอร์เนตในการรับ - ส่ง อีเมลล์ หรือการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  3. สามารถใช้งานเครื่องใช้ประจำสำนักงานได้ทุกประเภทเช่น Fax, เครื่องถ่ายเอกสาร, Printer หากเครื่องขัดข้องสามารถแก้ไขได้บ้าง

  4. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานและสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้

  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  - จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2546 -2548 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์

  - ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานของอาคารโดยการติดต่อ ประสานกับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

  - รวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำงบประมาณประจำปี 2548-2550 ของอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...