ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : เกษตร/สัตวบาล/ประมง/ชลประทาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : เกษตร/สัตวบาล/ประมง/ชลประทาน
    สาขาอาชีพรอง : ผู้จัดการฟาร์ม
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการทั่วไป
2. สาขาอาชีพหลัก : เกษตร/สัตวบาล/ประมง/ชลประทาน
    สาขาอาชีพรอง : นักวิชาการเกษตร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายผลิตไก่รุ่น ไก่ไข่ ไก่พันธ์
3. สาขาอาชีพหลัก : เกษตร/สัตวบาล/ประมง/ชลประทาน
    สาขาอาชีพรอง : นักวิชาการเกษตร
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฟาร์มไก่รุ่น ไก่ไข่

เงินเดือนที่ต้องการ :

55,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ยังไม่ได้ระบุพื้นที่

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 38 ปี
ส่วนสูง : 162 เซนติเมตร
เพศ : ชาย
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : คริสต์
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วุฒิ : ปริญญาตรี
ปีการศึกษาที่จบ : 2540 เกรดเฉลี่ย : 2.15
ระดับการศึกษา : ปวส.
สถาบัน : วิทยาลัยเกษตรเชียงราย สาขาวิชา : สัตวศาสตร์
วุฒิ : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปีการศึกษาที่จบ : 2538 เกรดเฉลี่ย : 2.50
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

กรกฏาคม 2554

ถึง

มิถุนายน 2555

บริษัท :

ภาคใต้ค้าสัตว์จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

นครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง :

รองผู้จัดการทั่วไป

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  -บริหารงานสาขาแต่ละจังหวัดในส่วนของการผลิตและการขาย สุกรขุน ไก่เนื้อ และโรงเชือด ตลอดจนบริหารองค์กร ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ระยะเวลา :

กุมภาพันธ์ 2550

ถึง

พฤษภาคม 2552

บริษัท :

cp เวียดนามไลฟ์สต๊อค คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่อยู่ติดต่อ :

11 ท่านางลอย ซอย 2 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการทั่วไปประเทศเวียดนาม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลสั่งการมอบหมายงานติดตามผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีการประสานงานที่ดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลกิจการไก่รุ่นไข่ ไก่ไข่ โรงคัดไข่

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2547

ถึง

มกราคม 2550

บริษัท :

cp เวียดนามไลฟ์สต๊อค คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

ที่อยู่ติดต่อ :

11 ท่านางลอย ซอย 2 ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายผลิตประเทศเวียดนาม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลสั่งการมอบหมายงานติดตามผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีการประสานงานที่ดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลด้านฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ

ระยะเวลา :

เมษายน 2545

ถึง

พฤษภาคม 2547

บริษัท :

บริษัทกรุงเทพผลิตผลอุสาหกรรมการเกษตร จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ฟาร์มพนัสนิคมไก่รุ่นไข่ ( ชลบุรี )

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฟาร์ม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลสั่งการมอบหมายงานติดตามผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีการประสานงานที่ดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลฟาร์มไก่รุ่นไข่

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2544

ถึง

มีนาคม 2545

บริษัท :

บริษัทกรุงเทพผลิตผลอุสาหกรรมการเกษตร จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ฟาร์มมะเกลือ ( สระบุรี )

ตำแหน่ง :

ผู้้จัดการฟาร์ม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ควบคุมดูแลสั่งการมอบหมายงานติดตามผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายและมีการประสานงานที่ดีเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลฟาร์มไก่รุ่นไข่

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2543

ถึง

กันยายน 2544

บริษัท :

บริษัทกรุงเทพผลิตผลอุสาหกรรมการเกษตร จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ฟาร์มพนัสนิคมไก่รุ่นไข่ (ชลบุรี )

ตำแหน่ง :

สัตวบาล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลรับผิดชอบและรับมอญหมายงานจากผู้จัดการฟาร์ม ผลิตไก่รุ่นไข่ให้ได้มาตรฐาน

ระยะเวลา :

มิถุนายน 2540

ถึง

พฤษภาคม 2543

บริษัท :

บริษัทกรุงเทพผลิตผลอุสาหกรรมการเกษตร จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ฟาร์มนครหลวงไก่ไข่

ตำแหน่ง :

สัตวบาล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ดูแลรับผิดชอบและรับมอญหมายงานจากผู้จัดการฟาร์ม ผลิตไก่ไข่ให้ได้มาตรฐาน
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

กรกฎาคม 2545

ถึง

กันยายน 2545

สถาบันอบรม :

เครือเจริญโภคภัณฑ์

หลักสูตร :

มาตรฐานระดับบังคับบัญชารุ่นที่ 138

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
30 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

เวียดนาม

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

ดี

พูด

ดีมาก

พอใช้

ดี

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

ดี

เขียน

ดีมาก

พอใช้

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ เล่นกีต้าร์ได้

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  เคยเล่นกิจกรรมตั้งแต่อยู่ประถมจนถึ่งมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการฝ่ายปกคลองนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...