ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : การขาย/ส่งเสริมการขาย
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : การขาย/ส่งเสริมการขาย
    สาขาอาชีพรอง : Sales Exclusive
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : sale exclusive
2. สาขาอาชีพหลัก : การตลาด
    สาขาอาชีพรอง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ประชาสัมพันธ์, ประสานงานขาย
3. สาขาอาชีพหลัก : คอมพิวเตอร์/IT/โปรแกรมเมอร์ / Web Master / Web Designer
    สาขาอาชีพรอง : Software Sales
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : sale

เงินเดือนที่ต้องการ :

25,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน :

ชลบุรี

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 28 ปี
ส่วนสูง : 164 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : ภาควิชาการบริหารรัฐกิจ
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
ปีการศึกษาที่จบ : 2552 เกรดเฉลี่ย : 2.65
ระดับการศึกษา : ปวช.
สถาบัน : ร.ร. เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) สาขาวิชา : การบัญชี
วุฒิ : พาณิชยการ
ปีการศึกษาที่จบ : 2547 เกรดเฉลี่ย : 3.74
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

มกราคม 2554

ถึง

กุมภาพันธ์ 2557

บริษัท :

บริษัท เน็ทออพ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

บางนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง :

Project Co-ordinator

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  ทำงานด้านเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการประมูลงานราชการ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IT ระ บบ network ระบบ cctv และงานจ้างเหมาปรับปรุงก่อสร้าง ต่างๆ / ทำใบเสนอราคา รายละเอียดคุณลักษณะ ให้ตรงตามประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจัดจ้าง / ติดต่อประสานงานกับลูกค้า / ดูแลงานด้านจัดซื้อ / ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย /
  เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข / จัดทำเอกสารสั่งซื้อ / จัดทำข้อมูลผู้ขาย / ดูแลงานด้านสต๊อกสินค้า/ จัดเตรียมเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย / จ่ายงานให้ช่าง / ออกต่างจังหวัดเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า สร้างฐานลูกค้าใหม่ / ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐและเอกชน / ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2553

ถึง

มกราคม 2554

บริษัท :

บริษัท สยามเดนท์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนงานวิศวกรรม

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  งานธุรการแผนกวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของแผนก ควบคุมเอกสารและข้อมูล ของแผนกให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนด ได้แก่ BOM, Drawing, Engineering Specification, Notice of change, Manual เอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ เช่น Specification and technical data or information ควบคุมรายการทรัพทย์สินในครอบครองของแผนกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ จัดทำรายงานผลการตรวจวัดกระบวนการของแผนกวิศวกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลา :

ตุลาคม 2548

ถึง

ตุลาคม 2553

บริษัท :

บริษัท มารีน สตาร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บัญชี - บุคคล

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดส่งภาษี (ภงด1, ภงด.53. ภพ.30) ประกันสังคม ประสานงานทั่วไป,จัดเก็บบิลซื้อ, วางบิลขาย, ,เก็บเช็ค, จ่ายเช็ค, เก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดภายในบริษัทฯ, พิมพ์ใบเสนอราคา, นัดลูกค้า, จัดทำแคตตาล็อกสินค้า,จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ยื่นซองประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่างๆ กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ, จัดทำคู่มือการใช้งาน, จัดเตรียมเอกสารเซ็นสัญญากับหน่วยงานราชการ, จัดเตรียมเอกสารการขอใบอนุญาตินำเข้าสินค้า จากคณะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ดำเนินการตัดยอดสำรองจำหน่ายสินค้า, จัดเตรียมเอกสารการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ, จัดทำเอกสารเพื่อดำเนินการโอนเงินต่างประเทศ, ดำเนินการขอหลักประกันสัญญากับทางธนาคาร

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2547

ถึง

กันยายน 2548

บริษัท :

หจก.ฟาสเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  จัดส่งภาษีรายได้,หักภาษี ณ ที่จ่าย, งานประกันสังคม, วางบิล, ดูแลเอกสารทั่วไป, ถ่ายเอกสาร, พิมพ์งาน, เข้าเล่ม
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

พฤศจิกายน 2546

ถึง

กุมภาพันธ์ 2547

สถาบันอบรม :

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

หลักสูตร :

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

ระยะเวลา :

พฤษภาคม 2544

ถึง

กุมภาพันธ์ 2547

สถาบันอบรม :

เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

หลักสูตร :

Microsoft Windows98 & Internet, Microsoft Office97, Macromedia Dreamweaver4, Adobe PageMaker7

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
45 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
50 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

พอใช้

พูด

ดีมาก

พอใช้

อ่าน

ดีมาก

พอใช้

เขียน

ดีมาก

พอใช้

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  - สามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ดี เช่น Microsoft Office, Photoshop, Acrobat เป็นต้น
  - สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี
  - มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  - มีความรู้เกี่ยวกับการลงโปรแกรม, driver เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ เช่น printer, เครื่องถ่ายเอกสาร และสามารถลง windows ได้ สามารถแก้ไขอาการเสียคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
  - มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Internet เป็นอย่างดี
  - สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OSX และ Windorw ได้


  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

  พ.ศ. 2542
  - รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดคำขวัญต้านภัยเอดส์ กิจจกรรมเชิดชูสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - รางวัลชนะเลิศ ประกวดเรียงความ เรื่องในหลวงของเรา กิจจกรรมเชิดชูสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  - ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม จาก ศูนย์ครูพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสมุทรสงคราม
  พ.ศ. 2543
  - ได้รับรางวัลผู้กระทำกิจกรรมดีเด่นด้านความมีไหวพริบแก้ไขปัญหาและตัดสินใจดี จาก สำนักคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
  - เกียรติบัตรปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม ในด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
  - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
  - รางวัลชนะเลิศประกวดแต่งคำประพันธ์ ระดับ ม.3 ในงานวันสุนทรภู่
  พ.ศ. 2544
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดคัดลายมืภาษาไทย ระดับ ปวช.
  พ.ศ. 2545
  - เกียรตินิยมอันดับ 3 ระดับ ปวช 1
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดคัดลายมืภาษาไทย ระดับ ปวช.
  - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"จินตสัมพันธ์\\\\\\\\\\\\\\\"
  พ.ศ. 2546
  - เกียรตินิยมอันดับ 3 ระดับ ปวช 2
  - รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประกวดคัดลายมืภาษาไทย ระดับ ปวช.
  - รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาบัญชี ระดับ ปวช.
  - เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำเยาวชน
  พ.ศ 2552
  - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.
บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...