สร้างจดหมายสมัครงาน

 ในการสมัครงานแต่ละครั้งผู้สมัครงานจะต้องเขียนจดหมายสมัครงานเพื่อใช้ส่งถึงผู้ประกอบการ โดยจดหมายสมัครงานจะเปรียบเหมือนประตูด่านแรกของความประทับใจในตัวผู้สมัครงาน ดังนั้นการเขียนที่ดีควรเขียนให้มีเนื้อหกระชับและได้ใจความ บ่งบอกถึงความเป็นตัวตน ความสามารถที่มีที่เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นๆ ขั้นตอนของกรสร้างจดหมายสมัครงานมีดังนี้
1. คลิก "จัดการใบสมัครงาน"
2. คลิก "จดหมายสมัครงาน"
3. คลิก "สร้างจดหมายสมัครงาน"
4. เลือก "รูปแบบการสร้างจดหมายสมัครงาน"
5. พิมพ์จดหมายสมัครงาน
6. คลิก "บันทึก"

35    7601   
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ :