เก็บใบสมัครงาน

1. ค้นหาใบสมัครงานที่สนใจ
2. คลิก เก็บใบสมัครงาน โดยสามารถคลิกได้จากหน้าค้นหาใบสมัครงาน และหน้ารายละเอียดใบสมัครงานของผู้สมัครงานแต่ละคน
3. ใบสมัครงานจะถูกบันทึกไว้ในเมนู iCMS ที่แท๊บการใช้งาน ใบสมัครงานที่สนใจ

20    1571   
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ :