...

เมืองคอนสุมหัว แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่

เมืองคอนสุมหัว แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่

 

 

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค นครศรีธรรมราช นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ. 2561- 2564) จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 30 โครงการ งบประมาณ 307,663,700.-บาท รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

สำหรับกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ในวันนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัดให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ รองรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ภายใต้แนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ ก.น.จ. กำหนด

สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้เพิ่มนโยบายที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.น.จ. กำหนด เช่น บรรจุแผนด้านความมั่นคง ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดด้วย

ด้านผู้แทนภาคประชาสังคม ได้เสนอให้มีการผลักดันการก่อสร้างถนนหมายเลข 4189 เชื่อมอำเภอพิปูนกับอำเภอนบพิตำ ระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงการคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างอำเภอต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย

รวมทั้งการขยายถนนเข้าสู่อำเภอขนอม เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 14 กิโลเมตร และการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวจากอำเภอขนอมไปยังอำเภอเกาะสมุย

 

 

 

และสำหรับข่าวสารดี มีสาระ พร้อมกิจกรรม เพื่อนๆ สามารถติดตามพวกเราได้ที่
JOBBKK Facebook Fanpagehttps://www.facebook.com/JOBREGION
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง