JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
4,174,009
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
16 มี.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 16 มี.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 4,174,009

เกี่ยวกับเรา

              บริษัทรีกัลจิวเวลรี่เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ที่ได้รับมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008 /มรท.8001:2553 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถ จำนวนหลายอัตรา


ข้อมูลติดต่อ

คุณสุจิตรา,คุณสนธยา,คุณปานเทพ
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd 84 /4 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร74130 ประเทศไทย
โทร. 024207440 ต่อ 1308
แฟกซ์. : 02-4207445

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

1. ดูแลการจัดทํารายงานตางๆ ของแผนกดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตามระยะเวลากําหนด 2. ดูแลรับผิดชอบการเบิก-จาย ตามงบประมาณของแผนกใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 3. ติดตอประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของใ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

จนท.แรงงานสัมพันธ์

1.พิมพ์ประกาศต่าง ๆ ที่ออกโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและแจกจ่ายเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่พนักงานให้ทราบโดยทั่วกัน 2.สำรวจความพึงพอใจของพนักงานทุก 4 เดือนเพื่อนำมาปรับปรุงสภาพการทำงานให้พนักงานเกิดคว...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 16/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สรรหา(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ดำเนินการสรรหาพนักงาน ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด / จัดทำประกาศ รับสมัครงาน โดยผ่านทาง Website / ประกาศ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ติดตามแผนการผลิต

ทำหน้าที่ในการวางแผนการผลิต ติดตามและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Sale & Marketing Director

1.Development and implementation of the Brand strategy. 2.Developing the marketing strategy for new and existing products 3.Overseeing implementation of the Marketing strategy - including campaigns, e...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกออกแบบจิวเวลรี่ (โปรแกรม3D)

1.วางแผนและติดตามการทํางานทั้งในสวนของ Program Drawing ใหไดตามเปาหมายทีกําหนด 2.ตรวจสอบและอนุมัติความถูกตองของแบบและแมพิมพที่ ออกมาจากเครื่อง CNC / 3D 3.กําหนดเปาหมายการทํางานของผู้ใต้บังคั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

1.จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน 2.รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และรักษาบุคคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง 3.รักษามาตราฐานการปฏิบัติงาน ระ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกผลิต

1.วางแผนกําลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทํางานประจําวัน เพื่อให ตรงตามเปาหมายแผนกทีกําหนดไว 2.ดูแลกระบวนการทํางานตางๆใหตรงตามวิธี การปฏิบัติ ที่กําหนด และสนับสนุนการทํางานของผู้ใตบังคับบัญชาเพื่อใ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Programmer (Excel)

1.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Excel ตามความต้องการของ User 2.แก้ไขโปรแกรม Excel ต่างๆที่เกิดปัญหาขึ้น 3.ตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่ User ได้ร้องขอหากเกิดความผิดปกติในฐานข้อมูล Excel 4.วิเคราะห์ความต้องการของผู...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Sale & Marketing Manager (oversea)

1.Attend domestic and international fairs and visit customers aboard 2.Analyze current market trend 3.Monitor and direct department KPI achievement 4.Monitor and enhance bonding with customers 5.Analy...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 10/03/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 29 รายการ