JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
4,159,823
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
19 ม.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 19 ม.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 4,159,823

เกี่ยวกับเรา

              บริษัทรีกัลจิวเวลรี่เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ที่ได้รับมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008 /มรท.8001:2553 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถ จำนวนหลายอัตรา


ข้อมูลติดต่อ

คุณปานเทพ,คุณสนธยา,คุณสุจิตรา
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd 84 /4 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร74130 ประเทศไทย
โทร. 024207440 ต่อ 1308
แฟกซ์. : 02-4207445

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

หัวหน้าแผนกออกแบบจิวเวลรี่ (โปรแกรม3D)

1.วางแผนและติดตามการทํางานทั้งในสวนของ Program Drawing ใหไดตามเปาหมายทีกําหนด 2.ตรวจสอบและอนุมัติความถูกตองของแบบและแมพิมพที่ ออกมาจากเครื่อง CNC / 3D 3.กําหนดเปาหมายการทํางานของผู้ใต้บังคั...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

1. ดูแลการจัดทํารายงานตางๆ ของแผนกดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตามระยะเวลากําหนด 2. ดูแลรับผิดชอบการเบิก-จาย ตามงบประมาณของแผนกใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 3. ติดตอประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของใ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Secretary of Sales & Marketing Director

1.Update Sales Director's daily calendar and arrange schedule for meeting 2.Screen documents for Sales Director before sign 3.TD Internal 5S 4.Control Department KPI 5.Control Department Monthly Budge...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Software Supervisor

1.วางแผนการทำงาน และติดตาม จัดแบ่งหน้าที่และควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ โปรแกรมต่างๆ และทำการ Update โปรแกรมให้ใช้งานเป็นไปค...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 17/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

3D Jewelry Designer ( Matrix , Rhino Z-Brush ,Solid work , Coral Draw )

1.วาดแบบสําหรับนําเสนอลูกคาตามเปาหมายที่ แผนกกําหนด 2.วาดแบบ Concept ของบริษัทตามเปาหมายที่แผนกที่กําหนด 3.วาดโครงสรางสําหรับทําแมพิมพ ตามเปาหมายที่แผนกกําหนด 4.ดูแลความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

1.ประสานงานทั้งหมดภายในแผนก โดยการจัดทําแผนการผลิตและการบริหารที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย ที่ทางบริษัทกําหนด รวมทั้งรายงานผลการทํางานปัญหาอุปสรรคค่าใช้จ่ายที่ สําคัญ และข้อมูลข่าวสารภายในแผนก 2.รับผิ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Executive Account (ดูแลลูกค้าต่างประเทศ)

1. Attend domestic fairs and visit customers aboard 2. Implement sales strategies and plans set by Manager. 3.Achieve personal KPI. 4.Support Account Manager in critical or abnormal situations when as...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะ

1. พัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2. ติดตามระบบการสอน และพัฒนาทักษะของพนักงาน 3. สามารถใช้ Computer Ms.Office ได้ดี
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

2D Jewelry Designer

1.สเก็ตงานสำหรับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายตามความเร่งด่วน (Priority) และลำดับก่อน-หลัง (FIFO) 2.ช่วยตรวจสอบเบื้องต้นภาพวาดของแผนกออกแบบ (Design) รวมถึง แม่พิมพ์ และลูกพิมพ์ของแผนกผลิตแม่พิมพ์ (Mold Making...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Personal Assistant

1.โบนัสประจำปี 2.เสื้อฟอร์ม 3.การตรวจสุขภาพประจำปี 4.กองทุนเงินทดแทน 5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6.กองทุนประกันสังคม 7.ห้องพยาบาล 8.การแข่งขันกีฬาประจำปี 9.การแจกของขวัญ 10.เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 11....
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 12/01/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 30 รายการ