JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
4,153,325
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
26 พ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 26 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 4,153,325

เกี่ยวกับเรา

              บริษัทรีกัลจิวเวลรี่เป็นผู้ผลิตและส่งออกจิวเวลรี่ ที่ได้รับมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001 : 2008 /มรท.8001:2553 และได้รับการส่งเสริมจาก BOI ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปี ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 4,000 คน กำลังขยายงาน ต้องการผู้ร่วมงาน ที่มีความกระตือรือร้น มีความสามารถ จำนวนหลายอัตรา


ข้อมูลติดต่อ

คุณวราภรณ์
Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd 84 /4 ม.7 ซ.เพชรเกษม 122 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน ตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร74130 ประเทศไทย
โทร. 024207440 ต่อ 1308
แฟกซ์. : 02-4207445

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

Technician & Tooling Staff

1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการทำงานเพื่อจัดสร้างอุปกรณ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพการผลิต 2.ออกแบบและกำหนดวิธีการทำงาน WI ใหม่ของวัสดุอุปกรณ์ช่วยในงานผลิตให้เป็นไปตามเป้ าหมายกำหนด 3.ควบคุมและติดตามผลการดำเนินก...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

1.ควบคุมดูแลการทำงานของหน่วยงานเอกสารในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแล Lead time การปล่อยตั๋วของแผนก PDT ให้ตรงเวลา 3.รับนโยบายจากฝ่ายบริหารมากระจายสู่แนวทางการปฏิบัติ 4.ปรับปรุงและพัฒนาให้แผนกม...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Jewelry Designer ( 3D )

1.วาดแบบสําหรับนําเสนอลูกคาตามเปาหมายที่ แผนกกําหนด 2.วาดแบบ Concept ของบริษัทตามเปาหมายที่แผนกที่กําหนด 3.วาดโครงสรางสําหรับทําแมพิมพ ตามเปาหมายที่แผนกกําหนด 4.ดูแลความสะอาดของพื้นที่ปฏิบัติ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

1. ดูแลการจัดทํารายงานตางๆ ของแผนกดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตามระยะเวลากําหนด 2. ดูแลรับผิดชอบการเบิก-จาย ตามงบประมาณของแผนกใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 3. ติดตอประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของใ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกผลิต

1.วางแผนกําลังการผลิตและตรวจสอบแผนการทํางานประจําวัน เพื่อให ตรงตามเปาหมายแผนกทีกําหนดไว 2.ดูแลกระบวนการทํางานตางๆใหตรงตามวิธี การปฏิบัติ ที่กําหนด และสนับสนุนการทํางานของผู้ใตบังคับบัญชาเพื่อใ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

1.จัดทำแผนการผลิต และแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน 2.รับผิดชอบในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และรักษาบุคคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง 3.รักษามาตราฐานการปฏิบัติงาน ระ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เคมี (วิเคราะห์การชุบเครื่องประดับ)

-ดูแลการชุบเครื่องประดับ -วิเคราะห์ชิ้นงานก่อนการชุบ -ดูแลคุณภาพน้ำยาเคมีชุบเครื่องประดับ -ออกแบบการชุบเครื่องประดับตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย -ถ้าไม่มีประสบการณ์การชุบ บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกบรรจุ

1.วางแผนการใช้กำลังคนและเครืองจักร บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ทันต่อการส่งออก 2.ตรวจสอบการบรรจุสินค้าให้ตรงกับมาตรฐานที กำหนด 3.ตรวจสอบยอดการใช้สินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับระบบ Axapta 4.ควบคุมดูแลstockสินค้าและ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

System Analyst

1.เก็บข้อมูล Requirement จาก User ตามที่ได้ร้องขอมาให้กับ Programmer Team 2.จัดการวิเคราะห์ ออกแบบ และรวบรวมปัญหาให้กับทาง Programmer เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 3.จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Axapta ให้กับ U...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เลขานุการรองประธานกรรมการ

1.ควบคุมดูแลตารางนัดหมายของ VP 2.ประสานการจองโรงแรม / คนขับรถ / เรื่องเอกสารส่วนตัวต่างๆที่เป็นของ VP 3.ควบคุมตารางห้องประชุมที่อยู่ในส่วนรุบผิดชอบ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอ VP เซ็นอนุมัติ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 26/05/2560
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 35 รายการ