บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านการขนส่งปูนซิเมนต์ ฟลายแอช บอททอมแอช แร่ ถ่านหิน ลิกไนท์ ตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนรถทั้งสิ้น 238 คัน แยกเป็นหัวลาก 103 หัว หางดั๊มเทเลอร์ 30 หาง หางปูนผง 101 หาง รถพ่วง 2 หัว หางพ่วง 2 หาง และรถมิกซ์ 30 คัน

วิสัยทัศน์ เราคือทีมงานคุณภาพ ที่บริการด้วยใจดุจญาติมิตร มีระบบการบริหารคุณภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จัดให้มีระบบการปฏิบัติงาน จัดทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติ คงไว้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระบบการบริหารคุณภาพของบริษัทฯ สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาจัดทำระบบการบริหารคุณภาพโดยดำเนินงานเป็นกระบวนการทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001 : 2000 จนได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และกำลังดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 18001 ให้ทันภายในปี 2550

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฯ ต่าง ๆ ให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 1,800 เที่ยว ได้แก่บริษัทต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท TPI โพลีน จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โกล์ด ฟลาย แอช จำกัด
5. บริษัท นีโอเทค จำกัด
6. บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด
7. บริษัท นครหลวงเดินรถ จำกัด

และมีบริษัทในเครือ คือ บริษัท มีนาลิสซิ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถแท็กซี่และรถทั่วไป สำนักงานตั้งอยู่ที่ 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.mena2003.com)\\\\\\\'

วันที่อัพเดต : 20 ม.ค. 2560
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน,เขตราชเทวี,เขตพระนคร,เขตพญาไท,เขตดุสิต)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. รับผิดชอบการฝึกอบรม ประสานงานในการดำเนิน
  การฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อให้
  สามารถจัดฝึกอบรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้
  2. รับผิดชอบดำเนินการจัดทำประชาสัมพันธ์ภายใน
  และประสานงานจัดกิจกรรมภายในองค์กร
  3. รับผิดชอบดูแลส่วนงานธุรการ และการควบคุม
  เอกสารภายในทั้งหมด
  4. รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการประเมินผล
  ศักยภาพพนักงานทดลองตำแหน่ง
  และการประเมิน ผลการทำงานประจำปี
  5. ควบคุมและจัดเก็บเอกสารของฝ่าย
  จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ตามได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
สวัสดิการเพิ่มเติม :
สวัสดิการต่างของบริษัทฯ
1. เงินรางวัลตอบแทนประจำปี 9-15%
ของผลประกอบการประจำปี
2. จากข้อ 1. แบ่งเป็นโบนัส (โบนัสปกติ
โบนัสอายุงาน และโบนัสหุ้นส่วน)
งานเลี้ยงปีใหม่ และการท่องเที่ยว
3. โบนัสหุ้นส่วน (มิตรแท้ เจ้าของ)
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพซึ่ง
ต้องบ่งบอกความทุ่มเทและเก่งเสมือนเจ้าของ
4. ยอดการปรับอัตราเงินเดือนตามผลประกอบการ
ที่มีระเบียบระบุไว้อย่างชัดเจน
5. ปรับอัตราเงินเดือนพิเศษเพิ่มอีก 220% สำหรับ
ผู้บังคับบัญชาและอีก 230% สำหรับผู้ใต้บังคับ
บัญชาที่เข้าโครงการพัฒนาตามที่บริษัทฯกำหนด
6. ปรับอัตราเงินเดือนตามความสามารถที่พัฒนาขึ้น
หรือเงินเดือนตามต้องการ
7. ค่าสึกหรอรถ ค่าเชื้อเพลิงรถ กรณีใช้รถส่วนตัว
ในการปฏิบัติงาน
8. ค่าเครื่องมือสื่อสาร ค่าเบี้ยขยัน และค่าเที่ยว
9. เงินรางวัลหรือรางวัลทองคำสำหรับพนักงาน
ทำงานครบ 10 ปี และมากกว่าทุก ๆ 5 ปี
10. สวัสดิการเงินกองกลางปีละ 2 – 3 แสนบาท
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน
11. สวัสดิการเงินกู้ยืมกรณีมีความเดือดร้อน/เบิกเงิน
ฉุกเฉินกรณีมีความเดือดร้อนเร่งด่วน
12. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีเกษียณอายุ
13. กองทุนสวัสดิการสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริม
การออมและเป็นสวัสดิการให้พนักงานในระยะยาว
15. พาครอบครัวไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16. งานท่องเที่ยวประจำปี เช่น ภาคเหนือ, ภาคใต้,
ประเทศจีน, ประเทศเกาหลี เป็นต้น
17. ลากิจได้ 10 วันโดยได้รับค่าจ้าง
ลาป่วย 30 วันต่อปี ลาพักผ่อน 6 วันต่อปี
ลาคลอดบุตรได้ 90 วันตามกฎหมายแรงงาน
ลาอุปสมบท ลาเพื่อการฝึกอบรม ลาเรียน
ลาพบแพทย์ ลาทำหมัน และลาเพื่อปฏิบัติธรรม
18. การเยี่ยมเยียนยามเจ็บป่วยหนักทั้งของบิดา-
มารดา คู่สมรส บุตร หรือของพนักงานเอง
จากผู้บังคับบัญชาเสมอ ๆ
ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่
งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานศพ เป็นต้น
19. ชุดยูนิฟอร์ม
20. ชุดและอุปกรณ์ safety (บางตำแหน่ง)
21. ประกันอุบัติเหตุ PA. (บางตำแหน่ง) และ
package payroll ทุนประกัน 50,000 บาท
สำหรับพนักงานทุกคน
22. งานกีฬาสี หรือ กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี
ประจำปี
23. โครงการ MENA ACADEMY เพื่อพัฒนาทักษะ
การทำงาน พัฒนาจิตใจ
24. วันหยุดตามประเพณีปีละ 15 วัน (กฎหมาย
แรงงานกำหนดไม่น้อยกว่า 13 วัน)
25. ที่ปรึกษากฎหมายหรือคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับ
จุดยืนในแต่ละหัวโขน เช่น พ่อ-แม่-ลูก
ญาติพี่น้อง หัวหน้างาน เป็นต้น
26. การอบรมให้รู้วิธีการดำเนินชีวิตอย่างผู้รู้ ผู้ตื่น
ผู้เบิกบาน

** สวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - มีทัศนคติอันดีต่อองค์กร และเพื่อนพนักงาน
  - ใฝ่เรียนรู้และรักความก้าวหน้า
  - สามารถใช้ computer ได้คล่อง
  - รักงานสายทรัพยากรบุคคล
  - มีความอดทน ความละเอียดรอบคอบ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
ข้อมูลติดต่อ
คุณรุ้งรดา 081-889-9533
บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 //ที่อยู่ที่ จ.สระบุรี 280/8 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย / มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ และบริษัทในเครือเกี่ยวกับไฟแนนซ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
ใกล้ BTS(สนามกีฬาแห่งชาติ,พญาไท,ราชเทวี) แผนที่
Website: http://www.menatransport.co.th
โทร. 0-2613-9450 ต่อ 149 แฟกซ์. 0-2613-9927
อีเมล nong.rungrada@gmail.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 3


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตปทุมวัน,เขตราชเทวี,เขตพระนคร,เขตพญาไท,เขตดุสิต)
เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000
สมัครงานตำแหน่งนี้
0 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน