JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,665,509
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 พ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 พ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,665,509

เกี่ยวกับเรา

บริษัทในกลุ่ม TCC Group ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ เป็นต้น


ข้อมูลติดต่อ

คุณเกียรติ ศรีวรรัตน์
บริษัท แอสเสท เวิรด์ จำกัด 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 56 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 02-227-9444 ต่อ 3018

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code บริษัท

QR Code

ตำแหน่งงาน

โฟร์แมนประจำ site

- โฟร์แมน ตรวจสอบงานระบบต่างๆ เช่น โครงสร้าง ไฟฟ้า ประปา แอร์ ฯลฯ
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)

1. Familiar and complies with the hotels mission and standards in performing maintenance activities. 2. Maximise maintenance team potential with a balanced focus on operations, guests, employee and ow...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

• ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคาร สถานที่ • ประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ในการดูแลงานระบบต่างๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัท • ประสานงานการซ่อมแซมอาคารสถานที่และดำเนินการบำรุงรักษา • เดินตรวจความเรียบ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

- ติดต่อประสานงานและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าพื้นที่อาคาร - ให้คำแนะนำเบื้องต้นต่อผู้เช่าอาคาร และผู้ใช้อาคาร ตามคู่มือการฯ - ต้อนรับผู้มาติดต่อฝ่ายบริหารอาคาร - ดูแลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การเงิน

1. ให้บริการทางด้านการเงินแบบครบวงจรให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน เช่น รับชำระค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อื่น 3. รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 4. รับผิดชอบในการติดตา...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการทั่วไป

1.ประสานงานในการจัดทำ กำหนดเป้าหมาย งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2.วางแผนดำเนินงาน และบริหารจัดการควบคุมดูแลทุกฝ่ายทุกแผนกที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้ 3.ประ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 20/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Assistant Business Development Manager

- Responsible for business development, project investment and business operation of main company's business and special projects as assigned indifferent market sectors. - Conduct industry and market ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

- งานบัญชี Operation AP / AR / GL
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Marketing Officer (ประจำศูนย์การค้า เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์)

1. จัดทำแผนกำรตลำดประจำปี 2. นำแผนกำรตลำดประจำปีมำปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3. ควบคุมกำรจัดงำนอีเว้นท์ กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในศูนย์กำรค้ำฯ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอย่ำงรำบรื่น เรียบร้อย 4. ดูแลสื่อโฆ...
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 19/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / ต้อนรับ

- ต้อนรับ / ประสานงาน ผู้มาติดต่อ - รับโทรศัพท์ / โอนวาย - ดูแลห้องประชุม - ทำรายงาน / งานเอกสาร
เงินเดือน(บาท) :
อัพเดทล่าสุด : 18/05/2561
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จำนวนประกาศงานทั้งหมด 23 รายการ