JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
167
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
14 ธ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 14 ธ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 167

เกี่ยวกับเรา

The finest international membership club for superior lifestyle in Thailand.

งานด้านการบริหารตัวแทนจำหน่าย 1. สรรหาตัวแทนจำหน่าย ประเมินคุณสมบัติ ศักยภาพ และแผนการตลาดของตัวแทนจำหน่าย 2. ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ตัวแทนจำหน่าย 3. ช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่าย 5. แก้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 6. รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา 7. เข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 8. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่สนใจ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ งานด้านบริหารบุคลากร 1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งงาน 2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้ายงาน 3. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน 4. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดำเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้จัดการแผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย Corporate and Agent Sales (ต้องมีคะแนนสอบ TOEIC)

ผู้จัดการแผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย Corporate and Agent Sales (ต้องมีคะแนนสอบ TOEIC)

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานด้านการบริหารตัวแทนจำหน่าย
1. สรรหาตัวแทนจำหน่าย ประเมินคุณสมบัติ ศักยภาพ และแผนการตลาดของตัวแทนจำหน่าย
2. ฝึกอบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ตัวแทนจำหน่าย
3. ช่วยเหลือตัวแทนจำหน่ายกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
4. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนจำหน่าย
5. แก้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
6. รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค์ต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
7. เข้าร่วมและให้ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
8. ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ผู้ที่สนใจ และดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ

งานด้านบริหารบุคลากร
1. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งงาน
2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งและการโอนย้ายงาน
3. ร่วมกับผู้บังคับบัญชากำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงาน และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
4. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดำเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1มีสัญชาติไทย
1.2มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเหลือนับถึงวันเกษียณอายุ (60 ปีบริบูรณ์) ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ประกาศรับสมัคร
1.3 มีร่างกายสมบูรณ์ และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายและโรคอันสังคมรังเกียจ ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดให้โทษ มีสติสัมปชัญญะปกติไม่เป็นผู้หมกหมุ่นในการพนัน ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.4 มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ไม่เป็นบุคคลที่หลบหนีคดีอาญา หรือหลบหนีที่คุมขัง และไม่มีประวัติเสื่อมเสีย
1.5 ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
1.6 ผู้สมัครที่เป็นชาย จะต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหารมาแล้ว
1.7 สามารถทำงานให้บริษัทฯ ได้เต็มเวลา
1.8 ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนครหลวง หรือดำรงตำแหน่งในทางการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น63.
ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย ถึงต้องออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
1.8 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
1.10ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
1.11 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งพักงาน
1.12สำหรับบุคคลทั่วไปต้องมีประสบการณ์ในการทำงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี
1.13 สำหรับบุคคลภายในบริษัทฯ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเหลือนับถึงวันเกษียณอายุไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ประกาศรับสมัคร รวมทั้งในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาต้องไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยตั้งแต่ถูกตักเตือนเป็นหนังสือ

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการแผนกบริหารตัวแทนจำหน่าย

3. ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(โปรดดูที่ประกาศบริษัท www.thailandelite.com)

4. อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ

5. การรับสมัคร

ผู้สนใจรับการสมัครคัดเลือกต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบตามที่บริษัทฯ กำหนด จำนวน 4 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 3 ชุด) ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล” โดยมีเอกสาร และหลักฐานพร้อมลงนามรับรองสำเนาดังนี้

5.1 ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร กรอกใบสมัคร ได้ที่แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandelite.com

5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ

5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

5.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน)

5.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ทางราชการรับรอง (ไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร)

5.6 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

5.7 หลักฐานแสดงคุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และระยะเวลาในการทำงานตามนัยข้อ 2

5.8 ยื่นเอกสารแสดงแนวความคิด และวิสัยทัศน์ในตำแหน่งงานที่สมัคร ในรูปแบบ Presentation ความยาวไม่เกิน 20 นาที

5.9 คะแนนสอบ TOEIC อายุไม่เกิน 1 ปี

การยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 30 วัน (คะแนนสอบ TOEIC สามารถนำส่งภายหลังได้ไม่เกินวันที่ 17 มีนาคม 2561) ทั้งนี้หากไม่มีผู้สมัครคนใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาการรับสมัคร เพื่อสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด เลขที่ 110/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 353 4042, 02 353 4044-5

6. การพิจารณาคัดเลือก

6.1 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจากใบสมัครและหลักฐานประกอบก่อน

6.2 บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก จะเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามตำแหน่งงานที่สมัครโดยสรุป ตามวัน เวลา และสถานที่ที่จะแจ้งให้ทราบ ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ฯ ตามกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

7. การแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

คณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก จะเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกฯ ที่บริษัทฯ ดำเนินการสรรหาให้ผู้จัดการใหญ่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: ขอให้กรอกใบสมัครโดยดาวน์โหลดได้ที่

https://www.thailandelite.com

สวัสดิการ

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต
  • ตามข้อตกลงของบริษัท

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

วรภัทร หิรัญวรกิจ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 110/2 ถ.สาทรเหนือ
Thailand Privilege Card Co., Ltd. 110/2 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
โทร. 023534042

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 4 รายการ