JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
41
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 มี.ค. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 มี.ค. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 41

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แยกออกจากสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)โดยมีคณะกรรมการบริหารดูแลจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง วิสัยทัศน์เป็นสถาบันชั้นนำในการวิจัยที่ใช้นิวเคลียร์แก้ไขปัญหาของประเทศ พันธกิจ
 • วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้

 • ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และผลิตผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี

 • ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุลคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์

 • วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความปลอดภัยนิวเคลียร์ การตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกันอันตรายจากรังสียุทธศาสตร์
 • สร้างเสริมการวิจัย พัฒนาเพื่อให้ได้นวัตกรรม และสินค้าและบริการใหม่ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ทดแทนการนำเข้า แก้ไขปัญหาของประเทศด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ

 • พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ความชื่นชม ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

 • สร้างเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา สร้างนวัตกรรมกระบวนการและการบริการ และจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องใหม่

 • พัฒนาองค์กรโดยสร้างบุคลากรให้มีทีมงานที่มีศักยภาพสูง ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่

 • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 


โปรดอ่านรายละเอียด ที่ www.tint.or.th ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะ ซึ่งต้องให้คำแนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือปัญหาที่ยาก โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านปฏิบัติการ (1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล ทำสรุปรายงานเกี่ยวกับการในงานที่รับผิดชอบ (2) ร่วมวางแนวทางการทำงาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 3.1 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในสถาบันให้ตรงตามวัตถุประสงค์จัดตั้งสถาบัน 3.2 วิเคราะห์ ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อมูลในการวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในสถาบัน 3.3 ช่วยกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดงานที่ต้องทำเป็นโครงสร้างรายการงาน (Work Breakdown Struc-ture : WBS) รวมถึงการกำหนดแผนงานโครงการ งบประมาณ เวลา และผู้รับผิดชอบ (Resource Allo-cation) ด้วยโปรแกรมบริหารโครงการ (ERP,MS-Project หรือที่เกี่ยวข้อง) 3.4 วิเคราะห์ศักยภาพ การจัดทำข้อเสนอโครงการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี (Tracking & Monitor) และวิเคราะห์หาวิธีแก้ไข (Gap Analysis) 3.5 ประสานงาน วิเคราะห์ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานผลโครงการ ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน 3.6 ดำเนินการแก้ไข และประเมินผลการแก้ไข (Closing Gap) ตลอดจนประสานงาน ให้คำปรึกษากับงานที่รับผิดชอบ 3.7 วิเคราะห์ประมวลผล จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงาน เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน 3.8 ให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการตามกฎเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับการบริหารโครงการ (4) ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน 2. ด้านการวางแผน (1) ร่วมวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย (2) สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานงานการทำงานร่วมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน 4. ด้านการบริการ (1) ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ สทน. (2) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้เฉพาะทางแก่เจ้าหน้าที่ สทน. 5. สนับสนุนฝ่ายบริหารโครงการเพื่อ Cross Function ในการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการต่าง ๆ ของ สทน. 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นักบริหารโครงการชำนาญการ

นักบริหารโครงการชำนาญการ

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครนายก (องครักษ์)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 55,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 16:30

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

โปรดอ่านรายละเอียด ที่ www.tint.or.th

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสาขาเฉพาะ ซึ่งต้องให้คำแนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในการปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือปัญหาที่ยาก โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านปฏิบัติการ
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล ทำสรุปรายงานเกี่ยวกับการในงานที่รับผิดชอบ
(2) ร่วมวางแนวทางการทำงาน แก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(3) ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
3.1 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในสถาบันให้ตรงตามวัตถุประสงค์จัดตั้งสถาบัน
3.2 วิเคราะห์ ข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อมูลในการวิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในสถาบัน
3.3 ช่วยกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดงานที่ต้องทำเป็นโครงสร้างรายการงาน (Work Breakdown Struc-ture : WBS) รวมถึงการกำหนดแผนงานโครงการ งบประมาณ เวลา และผู้รับผิดชอบ (Resource Allo-cation) ด้วยโปรแกรมบริหารโครงการ (ERP,MS-Project หรือที่เกี่ยวข้อง)
3.4 วิเคราะห์ศักยภาพ การจัดทำข้อเสนอโครงการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี (Tracking & Monitor) และวิเคราะห์หาวิธีแก้ไข (Gap Analysis)
3.5 ประสานงาน วิเคราะห์ จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานผลโครงการ ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
3.6 ดำเนินการแก้ไข และประเมินผลการแก้ไข (Closing Gap) ตลอดจนประสานงาน ให้คำปรึกษากับงานที่รับผิดชอบ
3.7 วิเคราะห์ประมวลผล จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับงาน เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของโครงการตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน
3.8 ให้คำปรึกษาการดำเนินโครงการตามกฎเกณฑ์มาตรฐานข้อบังคับการบริหารโครงการ
(4) ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน
(1) ร่วมวางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) สามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
(1) ประสานงานการทำงานร่วมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
(2) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน

4. ด้านการบริการ
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ สทน.
(2) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการให้ความรู้เฉพาะทางแก่เจ้าหน้าที่ สทน.

5. สนับสนุนฝ่ายบริหารโครงการเพื่อ Cross Function ในการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการต่าง ๆ ของ สทน.

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 18 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
2. มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรแกรมบริหารโครงการ, MS Project, S-Curve
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
5. สามารถบริหารโครงการได้


วิธีการสมัครงาน**
- ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครของสถาบันฯ โดยสามารถ Download ได้ที่ www.tint.or.th
- สามารถส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : Recruit_hr@tint.or.th
- สามารถได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
- สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ส่งที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

สวัสดิการ

 • ทุนการศึกษา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันชีวิต
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

นายอดิศักดิ์ หาญอนุรักษ์
องครักษ์ นครนายก 26120 9/9 หมู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก26120 ประเทศไทย
โทร. 024019889 ต่อ 1157

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ