เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฯ รายแรกของประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจบริการการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย ( Non - destructive Testing - NDT and Inspection ) ซึ่งมีความจำเป็นต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยอันจะนำไปสู่ความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มพลังงานปิโตรเลียม สารเคมี โครงสร้างขนาดใหญ่ ระบบคมนาคม รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ฯ จึงมีความต้องการพนักงานที่มีความมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป้นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตของบริษัท ฯ ต่อไป'บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฯ รายแรกของประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจบริการการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย ( Non - destructive Testing - NDT and Inspection ) ซึ่งมีความจำเป็นต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยอันจะนำไปสู่ความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มพลังงานปิโตรเลียม สารเคมี โครงสร้างขนาดใหญ่ ระบบคมนาคม รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในและต่างประเทศ บริษัท ฯ จึงมีความต้องการพนักงานที่มีความมุ่งมั่น และพร้อมเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมเป้นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตของบริษัท ฯ ต่อไป


วิศวกรเครื่องกล ไฟฟ้า และอื่นๆ (ประจำ มาบตาพุด จ.ระยอง) ด่วนมากกกก

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 6 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง(แกลง,บ้านค่าย,นิคมพัฒนา,เมืองระยอง,ปลวกแดง)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบกฎระเบียบและกฎหมาย , กฎกระทรวงต่างๆ และข้อบังคับของโรงงาน ข้อบังคับของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. ร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานกับลูกค้า ผู้ดูแลสถานที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. วางแผนกำลังคนและมอบหมายงานกับหัวหน้างานช่างเทคนิค
4. ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย วัตถุดิบ อุปกรณ์ให้ เหมาะสม
5. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาในการดำเนินโครงการ
7. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการให้ลูกค้าและผู้บังคับบัญชา
9. ประสานงาน ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
10. ตรวจสอบเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงาน และเอกสารแจ้งค่าบริการตรวจสอบกับลูกค้า
11. บริหารบุคลากรในโครงการ หรือสำนักงานสาขาให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
12. บริหารจัดการเรื่องภายในโครงการทั้งหมด และให้สอดคล้องกับเอกสาร ISO ของบริษัท
13. ประสานงานกับลูกค้า ผู้ดูแลสถานที่ หรือผู้เกี่ยวข้อง และดูแลความพึงพอใจของลูกค้า
14. พัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับพนักงานอื่น
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 - 26
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 0 - 3
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-26 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม (วศ.บ.) ทางด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเชิงวิศวกรรม
3. มีความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD
4. สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ส่งอีเมล์ และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
6. มีทักษะการเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
7. ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบขับขี่ จะพิจาณาเป็นพิเศษ
8. สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. ทำงานนอกสถานที่บริษัทฯ และงานล่วงเวลาได้
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - กองทุนเงินทดแทน
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนนายจ้างสูงสุด 10%)
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ค่าใบรับรองวิชาชีพ (Certificate) สูงสุด 5,000 บาท/Cert. ตามคุณสมบัติทีกำหนด
  - ค่าความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)
  - เบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ปฏิบัติงาน
  - ค่าเสี่ยงภัย (บางตำแหน่ง)
  - ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
  - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น แต่งงาน กิจกรรมทางศาสนา และครอบครัวพนักงาน
  - กระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด
  - ชุดฟอร์มพนักงาน
  - ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน/ปี (ตามสัดส่วนอายุงาน)
  - วันหยุดประจำปี
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  - โครงการสินเชื่อสำหรับพนักงาน / พิจารณาเบิกล่วงหน้า
  - ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ
  - สิทธิลาดูแลภรรยาคลอดบุตร 2 วัน
  - สวัสดิการค่าเช่าสนาม/สถานที่เล่นกีฬา
  - สิทธ์วันลาวันพักร้อน (เมื่อผ่านทดลองงาน)
  - วันลาพักร้อนสามารถซื้อ-ขาย หรือแลกเปลี่ยนกันได้
  - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลงาน)
  - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณประกายทิพย์, คุณธนทัต
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 02-735-0801 ต่อ 75
  อีเมล : hr_group@tndt.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • prakaitip@tndt.co.th
 • thanatat@tndt.co.th
 • phantip@tndt.co.th
 • somying@tndt.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  คุณก้อย
  บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
  บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) 19 ซอยรามคำแหง 60 แยก 8 (สวนสน 8) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top