JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
34
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
07 ธ.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 07 ธ.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 34

เกี่ยวกับเรา

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ด้านสินค้าคุณภาพระดับ Premium from Italy รวมทั้งมาตรฐาน ความปลอดภัยสูงสุดในระบบแก๊สรถยนต์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการครบวงจร Gas-น้ำมัน ระดับมาตรฐาน และเป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Center) เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล และเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบและอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ที่สนใจ จนทำให้ผลิตภัณฑ์และมาตรฐานบริการของบริษัทฯ ได้รับความนิยม และได้ความเชื่อถือสูงสุดจากลูกค้า มาตลอด 9 ปี นอกจากนี้ บริษัทฯได้ทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกับบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเครื่องรายใหญ่ของ ประเทศ ในการผลิตน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะ เหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภทและรถใช้แก๊ส รวมถึงผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นชนิดอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ "ENERGY 1" และ บริษัทเอนเนอร์จี รีฟอร์ม ยังเดินหน้าพัฒนาด้านพลังงานทดแทนเกี่ยวกับ Solar Roof / Solar farm อย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรม ENERGY REFORM SOLAR ซึ่งเป็นนวัตกรรมระดับ World class quality made in GERMANY บริษัทฯได้ขยายธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน จึงต้องการผู้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมองการณ์ไกล พร้อมที่จะเติบโตไปอย่างมั่งคงกับทางบริษัทฯ ตลอดจนมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การทำงาน โดยมีความต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งงาน.. ดังต่อไปนี้


1.จัดทำเอกสารยื่น หน่วยงานราชการ,ผู้รับเหมา 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Project Admin

Project Admin

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำเอกสารยื่น หน่วยงานราชการ,ผู้รับเหมา
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. เพศหญงิ อายุ 23ปีขนึ้ ไป
2.จบวฒุ กิ ารศกึษาระดับ ปวส.ขนึ้ ไป
3.สามารถขบั รถยนตไ์ ดแ้ละมใีบขบั ขรี่ ถยนต์
4.เคยตดิ ตอ่ งานราชการ จะรับพจิารณาเป็นพเิศษ
5.ขยนั มใีจรักงานบรกิ ารและมคี วามอดทน
6.มคี วามรับผดิ ชอบ มรีะเบยีบวนิ ัยและตรงตอ่ เวลา
7.มปี ระสบการณใ์ นสายงานจะพจิารณาเป็นพเิศษ
8.สามารถใชโ้ปรแกรมออฟฟิตได

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ตามข้อตกลงของบริษัท

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - kritsanapon.ch@energy-reform.co.th
            - kritsanapon.ch@energy-reform.co.th

ข้อมูลติดต่อ

ทัศนีย์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 15 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม19 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม
บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด 15 ซ.ประดิษฐ์มนูธรรม19 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร. 025150022 ต่อ 105
แฟกซ์. : 02-5150090

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
รัชดาภิเษก
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ