JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
8
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
02 ส.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 02 ส.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 8

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดิจิตอลเฟรส แอนด เซอรวิส เน็ทเวิรค จำกัด เปนผูเชียวชาญในเทคโนโลยีระบบกลองวงจรปด (CCTV) จัดจำหนายกลองวงจรปดและดำเนินงานติดตั้งพรอมอุปกรณเสริมอยางครบวงจรที่ใหกับองคกร ทุกขนาดทั้งภาครัฐฯ และ เอกชน ภายใตแบรนดสินคาชั้นนำ โดยมีทีมงานผูบริหารที่มีประสบการณมากกวา 10 ป บริษัทไดคัดสรรสินคาที่มีคุณภาพสูง ซึ่งลวนแลวแตใหประสิทธิภาพในการทำงานและใหประโยชน ผูใชงานอยางครบถวนตามกระบวนการ โดยการนำเสนอการบริการดวยความจริงใจและเต็มใจเพื่อลูกคา ไดรับความพึงพอใจอยางสูงสุด พรอมทั้งมุงมั่นที่จะสรางความมั่นคงและรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับลูกคา ดวยความเอาใจใส นอกจากนี้บริษัทยังคิดคนและพัฒนาการทำงานอยางตอเนื่องเพื่อรองรับความตองการ ของลูกคาและยกระดับความปลอดภัยใหดีขึ้นในวงกวางตามปณิธานของกลุม ผูบริหารที่มีความเชื่อมั่นและ ไดรับการยอมรับจากลูกคาเสมอมา ทั้งยังจำหน่ายและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอื่นอีกมากมาย อาทิเช่น กล้องวงจรปิด(CCTV) เครื่องทาบบัตร บันทึกเวลาเข้า-ออก(KEYCARD) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(FINGER SCAN) ระบบไม้กั้น(CAR PARK) ฯลฯ


1. วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 2. รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า และทีมงานเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 3. จัดเก็บข้อมูลทางการตลาด และคิดกลยุทธ์ต่างๆทางการตลาด 4. ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 5. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมงานของบริษัท 6. วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 7. สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า 8. รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด 9. เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า 10. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สินค้าและบริการ

จำหน่ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เครื่องทาบบัตร บันทึกเวลาเข้า-ออก(KEYCARD) เครื่องสแกนลายนิ้วมือ(FINGER SCAN) ระบบไม้กั้น(CAR PARK) ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (บางพลี)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
2. รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า และทีมงานเพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. จัดเก็บข้อมูลทางการตลาด และคิดกลยุทธ์ต่างๆทางการตลาด
4. ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
5. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมงานของบริษัท
6. วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
7. สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า
8. รวบรวมข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด
9. เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า
10. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. จบ ปวส - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด
3. พิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย/อังกฤษ ได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Word,
4. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนได้ง่าย
6. มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
7.บุคลิกภาพดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  โบนัส
  ประกันอุบัติเหตุ
  เบี้ยเลี้ยง (กรณีต่างจังหวัด)
  เบี้ยขยัน
  ชุดยูนิตฟอร์ม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - taratorn_ma99@yahoo.com
            - info@digitalfirsts.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ธราธร
บางพลี สมุทรปราการ 10540 94/176 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
บริษัท ดิจิตอลเฟิร์ส แอนด์ เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จำกัด 94/176 หมู่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ10540 ประเทศไทย
โทร. 02-348-1000 ต่อ 104
แฟกซ์. : 02-348-2478

การเดินทาง

145
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ