JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
637
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 มิ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 637

เกี่ยวกับเรา

กิจการประเภทโรงแรม, ร้านอาหารไทย-ร้านอาหารอิตาเลี่ยน ห้างร้านนาฬิกา ในตรอกข้าวสารและถนนเพชรบุรี\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'กิจการประเภทโรงแรม, ร้านอาหารไทย-ร้านอาหารอิตาเลี่ยน ห้างร้านนาฬิกา ในตรอกข้าวสารและถนนเพชรบุรี


1. จัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของทุกสถานประกอบการ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ , ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. จัดเก็บสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งหมดของผู้บริหาร 3. จัดเก็บสำเนาโฉนดทั้งหมด 4. จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการ 5. ตรวสอบความถูกต้องเอกสารใบกำกับภาษีของทุกสถานประกอบการเพื่อนำไปใช้ยื่นเสียภาษี 6. ตรวสอบความถูกต้องเอกสารแนบตั้งเบิกทั้งหมด 7. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย ของทุกสถานประกอบการ 8. จัดทำแบบภ.ง.ด.3 , 53 ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นเสียภาษีไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน 9. จัดทำแบบภ.พ.30 ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นเสียภาษีไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน 10. จัดทำแบบประกันสังคม ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินทุกสิ้นเดือน 11. จัดทำแบบภ.ง.ด.1ก. ของทุกสถานประกอบการเพี่อยื่นไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 12. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่เกินเดือนมกราคมของทุกปี 13. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีโรงเรือนไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 14. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีป้ายไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปี 15. จัดเตรียมข้อมูลยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90) ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปี 16. จัดเตรียมข้อมูลยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.94) ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินเดือนกันยายนของทุกปี 17. จัดเตรียมเอกสารของบริษัทจำกัด เพื่อยื่นปิดงบการเงิน ไม่เกินเดือนพฤษภาคมของทุกปี 18. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าไฟที่มินท์ทำที่เก็บผู้เช่าในพื้นที่พลาซ่า ไม่เกินวันที่ 27 ของทุกเดือน 19. จัดทำสรุปรายละเอียดรับเงินค่าเช่าและค่าไฟผู้เช่าในพื้นที่พลาซ่า+ห้องน้ำหยอดเหรียญทั้งฝั่ง โรงแรมดั้งเดิม และ โรงแรม ดี แอนด์ ดี อินน์ ของทุกเดือน 20. จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่พลาซ่าทั้งหมดของโรงแรมดั้งเดิม และ โรงแรม ดี แอนด์ ดี อินน์ 21. จัดเก็บหนังสือค้ำประกันไฟฟ้าทั้งหมด และดำเนินการต่อหนังสือค้ำประกันกับทางธนาคารเมื่อหนังสือค้ำประกันหมดอายุ 22. และงานอื่นๆที่ผู้บริหารสั่งเพิ่มเติม

หัวหน้าแผนกบัญชีภาษี

หัวหน้าแผนกบัญชีภาษี

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพระนคร)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดเก็บเอกสารสำคัญต่าง ๆ ของทุกสถานประกอบการ เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ , ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. จัดเก็บสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทั้งหมดของผู้บริหาร
3. จัดเก็บสำเนาโฉนดทั้งหมด
4. จัดทำใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการ
5. ตรวสอบความถูกต้องเอกสารใบกำกับภาษีของทุกสถานประกอบการเพื่อนำไปใช้ยื่นเสียภาษี
6. ตรวสอบความถูกต้องเอกสารแนบตั้งเบิกทั้งหมด
7. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย ของทุกสถานประกอบการ
8. จัดทำแบบภ.ง.ด.3 , 53 ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นเสียภาษีไม่เกินวันที่ 7 ของทุกเดือน
9. จัดทำแบบภ.พ.30 ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นเสียภาษีไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน
10. จัดทำแบบประกันสังคม ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินทุกสิ้นเดือน
11. จัดทำแบบภ.ง.ด.1ก. ของทุกสถานประกอบการเพี่อยื่นไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
12. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ไม่เกินเดือนมกราคมของทุกปี
13. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีโรงเรือนไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
14. ทำเรื่องยื่นเสียภาษีป้ายไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปี
15. จัดเตรียมข้อมูลยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90) ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินเดือนมีนาคมของทุกปี
16. จัดเตรียมข้อมูลยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.94) ของทุกสถานประกอบการเพื่อยื่นไม่เกินเดือนกันยายนของทุกปี
17. จัดเตรียมเอกสารของบริษัทจำกัด เพื่อยื่นปิดงบการเงิน ไม่เกินเดือนพฤษภาคมของทุกปี
18. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าไฟที่มินท์ทำที่เก็บผู้เช่าในพื้นที่พลาซ่า ไม่เกินวันที่ 27 ของทุกเดือน
19. จัดทำสรุปรายละเอียดรับเงินค่าเช่าและค่าไฟผู้เช่าในพื้นที่พลาซ่า+ห้องน้ำหยอดเหรียญทั้งฝั่ง โรงแรมดั้งเดิม และ โรงแรม ดี แอนด์ ดี อินน์ ของทุกเดือน
20. จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่พลาซ่าทั้งหมดของโรงแรมดั้งเดิม และ โรงแรม ดี แอนด์ ดี อินน์
21. จัดเก็บหนังสือค้ำประกันไฟฟ้าทั้งหมด และดำเนินการต่อหนังสือค้ำประกันกับทางธนาคารเมื่อหนังสือค้ำประกันหมดอายุ
22. และงานอื่นๆที่ผู้บริหารสั่งเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. สัญชาติไทย
2. มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีภาษี 5 ปีขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ สุจริต
4. มีความกระตือรือร้น พัฒนาที่รับผิดชอบและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รวดเร็ว
5. สามารถใช้โปรแกรม สำเร็จรูปทางบัญชีได้
6. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่อง
7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • สวัสดิการอื่นๆ

    เงินเดือนประจำ, โบนัสประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันสังคม, เซอร์วิสชาร์จ, เบี้ยขยัน, หอพักพนักงาน,งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี, ชุดฟอร์มพนักงาน, ค่าอาหาร

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@khaosanby.com
            - hr@khaosanby.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายบุคคล
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โรงแรมดั้งเดิม ชั้น B1 เลขที่ 1 ถนนข้าวสาร
บริษัท ดี แอนด์ ดี อินน์ จำกัด โรงแรมดั้งเดิม ชั้น B1 เลขที่ 1 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทร. 0863294689
แฟกซ์. : 02-629-2049

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 30 รายการ