JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,918
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 ต.ค. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 ต.ค. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,918

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ ดอยคำ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ


๑. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ๑.๑ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น ๑.๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว ๑.๓ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ ๒. สนับสนุนงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ๒.๑ จัดทำและรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบาย และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ๒.๒ ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ราบรื่น ๒.๓ รับผิดชอบและทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในโครงการต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในภาพรวม ๓.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้กับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ) ๓.๑ ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา ๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ ๔. ริเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ๕. อื่นๆ งานที่ผู้จัดการใหญ่มอบหมายเพิ่มเติม

สินค้าและบริการ

วีดีโอ

เลขานุการผู้บริหาร

เลขานุการผู้บริหาร

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตราชเทวี)
เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
๑.๑ จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
๑.๒ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว
๑.๓ จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
๒. สนับสนุนงานของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
๒.๑ จัดทำและรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบาย และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ราบรื่น
๒.๓ รับผิดชอบและทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ในโครงการต่างๆ ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในภาพรวม
๓.ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้กับภายในองค์กร และภายนอกองค์กร (หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ)
๓.๑ ติดต่อ ประสานงาน และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้องและทันกำหนดเวลา
๓.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ
๔. ริเริ่มศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
๕. อื่นๆ งานที่ผู้จัดการใหญ่มอบหมายเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2 - 4
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา การบริหารจัดการ เลขานุการ
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
- มีทักษะการเขียนรายงานการประชุม ร่างจดหมาย วิเคราะห์และวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นระบบ
- มีทักษะในการติดต่อประสานงาน บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีประสบการณ์ในงานเลขานุการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัย
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ทุนการศึกษา
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • สวัสดิการอื่นๆ

  - ประกันสังคม
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพธนาคารไทยพาณิชย์ (PROVIDENT FUND)
  - สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
  - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  - ประกันอุบัติเหตุหมู่
  - ประกันชีวิต
  - ค่าล่วงเวลา
  - สิทธิตรวจสุขภาพประจำปี
  - เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าอุปสมบท, ค่าสมรส, ค่ามรณกรรม เป็นต้น
  - ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะสำนักงานใหญ่)
  - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ วันจันทร์ – เสาร์ (เฉพาะโรงงานหลวงฯ จ.เชียงใหม่ / จ.เชียงราย / จ.สกลนคร)
  - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ หยุด 1 วัน (เฉพาะพนักงานขายประจำร้านสาขา)
  - ยูนิฟอร์มพนักงาน (เฉพาะพนักงานขายประจำสาขาและเจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน)
  - สิทธิวันลาต่างๆ อาทิ ลาป่วย 30 วัน/ปี ลากิจ 7 วัน/ปี ลาพักร้อน 7 วัน/ปี ลาปฏิบัติธรรม 3 วัน/ปี ลาวันเกิด ลาฌาปณกิจ 3 วัน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_doikham@outlook.com

ข้อมูลติดต่อ

คุณศศิโสภา สุวรรณทับ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 117/1 ถนนพญาไท
บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด 117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทร. 0-2656-6992 ต่อ 317
แฟกซ์. : 0-2656-6991

การเดินทาง

ไม่มี
ราชเทวี
ไม่มี
พญาไท
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 25 รายการ