JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,300
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
23 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 23 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,300

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เริ่มก่อตั้ง 17 พฤษภาคม 2544 (17 May 2001) สถานที่ : 23/302-303 ม.4 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม และได้ย้ายบริษัทฯ มาดำเนินกิจการที่ จ.เพชรบุรี  เปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่  7 มกราคม 2547 (7 Jan 2004) เพื่อขยายโรงงานการผลิตให้ทันความต้องการของลูกค้า และปัจจุบันได้ขยายฐานการผลิตที่ประเทศบังคลาเทศ เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าทั่วโลกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง สำหรับโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ที่ได้การยอมรับของลูกค้าทั่วโลก โดยเฉพาะลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกฎระเบียบมาตรฐานที่เข้มงวดมากได้ให้การยอมรับ  ผลิตภัณฑ์สำคัญ  Surgical drapes pack , Isolation gowns, Surgical drapes, Surgical Gowns, Custom drapes, Face Mask, Table Cover, Protective apparel  เป็นต้นเราต้องการบุคลากรที่มีความกระตือรือล้น รักความก้าวหน้า พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ร่วมกันสร้างการเจริญเติบโต และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ หากคุณเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว เชิญมาสมัครงานกับเราซิครับ


ประสบการณ์ (Experience) : 1. ต้องมีประสบการณ์การจัดหาจัดจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้เกี่ยวกฎหมายแรงงานต่างด้าว 2. มีประสบการณ์การทำงานดา้ นการสรรหา คัดเลือกบุคลากร และ การพัฒนาบุคลากร อย่างนอ้ ย 1 ปี คุณสมบตั ิ / ความชำนาญ (Qualification) : 1. สามารถใชง้ าน Computer-MS Office / Internet 2. มีความรูค้ วามสามารถการใชภ้ าษาอังกฤษ 3. สามารถวางแผนการเก็บขอ้ มูล คำนวณ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ ไดอ้ ย่างเป็นระบบ 4. มีความรูท้ างดา้ น IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และ การนำเสนองาน 5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสรา้ งเครือข่ายกับ หน่วยงานภายนอกไดดี้ การศึกษา (Education) : ปวส. ขึ้นไป ผู้บังคับบัญชา (Manager/Supervisor) : Human Resources Manager หน้าที่ความรบั ผิดชอบ (Responsibility) : 1. รับผิดชอบดำเนินการวางแผน และสรรหาคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งผูมี้ความรู ้ความสามารถเป็นเจา้ หนา้ ที่ ตลอดจนการ ประกาศรับสมัครงาน การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ การทำสัญญาและการปฐมนิเทศ 2. รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ประวัติของผูที้่มาสมัครในเบื้องตน้ และเสนอใหผู้จั้ดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำการคัดเลือก 3. รับผิดชอบ จัดทำและจัดเก็บแฟ้มประวัติของพนักงาน 4. รับผิดชอบ สรุปผลการมาทำงานของพนักงานเพื่อเสนอใหผู้จั้ดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทราบ 5. รับผิดชอบดา้ นสวัสดิการและประกันสังคมของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน 6. รับผิดชอบประสานงานกับผูที้่เกี่ยวขอ้ ง หรือจัดทำสื่อ ประกาศ ให้พ นักงานภายในองค์กรทราบ 7. รับผิดชอบ การฝึกอบรมพนักงาน และดา้ นสวัสดิการของพนักงาน 8. จัดการใด ๆ เพื่อใหมั้่นใจว่ากฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบทางสังคมใหเ้ ป็นที่เข้าใจในทุกระดับของบริษัท 9. ฝึกอบรมหรือการพัฒนาโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหพ้ นักงานทุกคนไดมี้ความรู้มีจิตสำนึกและสามารถปฏิบัติใหเ้ ป็นไปตามนโยบายและ กฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบทางสังคม ตั้งแต่เริ่มเขา้ งานใหม่และต่อเนื่องไปเป็นระยะ 10. สื่อสารกับผูเ้ กี่ยวขอ้ งทั้งหลายภายในและภายนอกบริษัท ในเรื่องขอ้ มูลข่าวสารการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานและ ความรับผิดชอบทางสังคม 11. จัดการกระบวนการสรรหาว่าจา้ ง ค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ การประกันสังคมและการคุม้ ครองแรงงานใหเ้ ป็นไปตาม กฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบทางสังคม การฝึกอบรม (Training Need) : 1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 13485 2. Good Manufacturing Practice (GMP) 3. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO 13485 4. ขอ้ กำหนดระบบมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงาน 5. การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)

สินค้าและบริการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ... ด่วนที่่สุด !

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ... ด่วนที่่สุด !

รายละเอียดงาน

2 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : เพชรบุรี (ทุกอำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

รับผิดชอบงานให้บรรลุเป้าหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประสบการณ์ (Experience) :
1. ต้องมีประสบการณ์การจัดหาจัดจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้เกี่ยวกฎหมายแรงงานต่างด้าว
2. มีประสบการณ์การทำงานดา้ นการสรรหา คัดเลือกบุคลากร และ
การพัฒนาบุคลากร อย่างนอ้ ย 1 ปี
คุณสมบตั ิ / ความชำนาญ (Qualification) :
1. สามารถใชง้ าน Computer-MS Office / Internet
2. มีความรูค้ วามสามารถการใชภ้ าษาอังกฤษ
3. สามารถวางแผนการเก็บขอ้ มูล คำนวณ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ไดอ้ ย่างเป็นระบบ
4. มีความรูท้ างดา้ น IT เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การสื่อสาร และ
การนำเสนองาน
5. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสรา้ งเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกไดดี้
การศึกษา (Education) : ปวส. ขึ้นไป
ผู้บังคับบัญชา (Manager/Supervisor) :
Human Resources Manager
หน้าที่ความรบั ผิดชอบ (Responsibility) :
1. รับผิดชอบดำเนินการวางแผน และสรรหาคัดเลือกบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งผูมี้ความรู ้ความสามารถเป็นเจา้ หนา้ ที่ ตลอดจนการ
ประกาศรับสมัครงาน การรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ การทำสัญญาและการปฐมนิเทศ
2. รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ประวัติของผูที้่มาสมัครในเบื้องตน้ และเสนอใหผู้จั้ดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำการคัดเลือก
3. รับผิดชอบ จัดทำและจัดเก็บแฟ้มประวัติของพนักงาน
4. รับผิดชอบ สรุปผลการมาทำงานของพนักงานเพื่อเสนอใหผู้จั้ดการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลทราบ
5. รับผิดชอบดา้ นสวัสดิการและประกันสังคมของพนักงานตามกฎหมายแรงงาน
6. รับผิดชอบประสานงานกับผูที้่เกี่ยวขอ้ ง หรือจัดทำสื่อ ประกาศ ให้พ นักงานภายในองค์กรทราบ
7. รับผิดชอบ การฝึกอบรมพนักงาน และดา้ นสวัสดิการของพนักงาน
8. จัดการใด ๆ เพื่อใหมั้่นใจว่ากฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบทางสังคมใหเ้ ป็นที่เข้าใจในทุกระดับของบริษัท
9. ฝึกอบรมหรือการพัฒนาโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหพ้ นักงานทุกคนไดมี้ความรู้มีจิตสำนึกและสามารถปฏิบัติใหเ้ ป็นไปตามนโยบายและ
กฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบทางสังคม ตั้งแต่เริ่มเขา้ งานใหม่และต่อเนื่องไปเป็นระยะ
10. สื่อสารกับผูเ้ กี่ยวขอ้ งทั้งหลายภายในและภายนอกบริษัท ในเรื่องขอ้ มูลข่าวสารการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามกฎหมายแรงงานและ
ความรับผิดชอบทางสังคม
11. จัดการกระบวนการสรรหาว่าจา้ ง ค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ การประกันสังคมและการคุม้ ครองแรงงานใหเ้ ป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานและความรับผิดชอบทางสังคม
การฝึกอบรม (Training Need) :
1. ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 13485
2. Good Manufacturing Practice (GMP)
3. การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO 13485
4. ขอ้ กำหนดระบบมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงาน
5. การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ขยันขันแข็ง มุ่งความสำเร็จ กระตือรือล้นตลอดเวลา

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินโบนัสตามผลงาน

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@emerald-nw.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

สมบัติ, ปนัดดา
เขาย้อย เพชรบุรี 76140 สำนักงานใหญ่ 88,88/1 หมู่ที่ 2
บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สำนักงานใหญ่ 88,88/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี76140 ประเทศไทย
โทร. 032566000-5
แฟกซ์. : 032-566-088

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถโดยสารประจำทางกรุงเทพ-เพชรบุรี

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 7 รายการ