JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,888
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
21 มิ.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 21 มิ.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 1,888

เกี่ยวกับเรา

ขายทองแท่งและทองรูปพรรณ'ขายทองแท่งและทองรูปพรรณ


วางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการทำงาน พัฒนาฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร  บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีความสามารถปิดบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกบัญชี การเงิน และบัญชีบริหาร ตรวจสอบรายการทำงบบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ได้ถูกต้องตามหลักบัญชี  เตรียม/จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานวางแผนคาดการณ์ฐานะทางกานเงิน งบประมาณประจำปีหรือ รายงานอื่นๆ  ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำรสยงานทางการเงิน รายงานบัญชี และการจัดทำงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบการจัดเตรียมรายงานทางภาษี สำหรับยื่นงบการเงินประจำปีควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของทีมงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามกำหนดเวลา  จัดทำรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของธุรกิจ  บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรมทางธนาคาร บริหารเงินทุน / หลักทรัพย์ และเครื่องมือทางการเงินเพื่อปิดความเสี่ยงทางการเงิน  ควบคุมการจัดทำงบประมาณ และรายงานการใช้งบประมาณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่กำหนดกับงบประมาณที่ใช้จริง  บูรณาการความรู้อย่างทันสมัยนำมำใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท การปฏิบัติงานและมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน  ช่วยงานด้ำนการออกแบบและกำหนด workflow และ document flow ของระบบงานต่างๆมีความรัดกุมเหมาะสมและมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  ควบคุมดูแลบัญชีเจ้ำหนี้และลูกหนี้ รวมถึงแผนฟื้นฟูบัญชี เพื่อนำมาปฏิบัติ  ควบคุมและติดตามการรับชำระของลูกหนี้ให้ทันตำมกำหนดเวลำอย่างสอดคล้องนโยบายบริษัท  กำหนดนโยบายทางการเงินนำมาปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการบริหารการเงินอย่างมีศักยภาพ  ประสานงาน ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย),กรุงเทพมหานคร (เขตสัมพันธวงศ์)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการทำงาน พัฒนาฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
 บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีความสามารถปิดบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกบัญชี การเงิน และบัญชีบริหาร ตรวจสอบรายการทำงบบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ได้ถูกต้องตามหลักบัญชี
 เตรียม/จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานวางแผนคาดการณ์ฐานะทางกานเงิน งบประมาณประจำปีหรือ รายงานอื่นๆ
 ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำรสยงานทางการเงิน รายงานบัญชี และการจัดทำงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ตรวจสอบการจัดเตรียมรายงานทางภาษี สำหรับยื่นงบการเงินประจำปีควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของทีมงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามกำหนดเวลา
 จัดทำรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของธุรกิจ
 บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรมทางธนาคาร บริหารเงินทุน / หลักทรัพย์ และเครื่องมือทางการเงินเพื่อปิดความเสี่ยงทางการเงิน
 ควบคุมการจัดทำงบประมาณ และรายงานการใช้งบประมาณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่กำหนดกับงบประมาณที่ใช้จริง
 บูรณาการความรู้อย่างทันสมัยนำมำใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท การปฏิบัติงานและมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
 ช่วยงานด้ำนการออกแบบและกำหนด workflow และ document flow ของระบบงานต่างๆมีความรัดกุมเหมาะสมและมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
 ควบคุมดูแลบัญชีเจ้ำหนี้และลูกหนี้ รวมถึงแผนฟื้นฟูบัญชี เพื่อนำมาปฏิบัติ
 ควบคุมและติดตามการรับชำระของลูกหนี้ให้ทันตำมกำหนดเวลำอย่างสอดคล้องนโยบายบริษัท
 กำหนดนโยบายทางการเงินนำมาปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการบริหารการเงินอย่างมีศักยภาพ
 ประสานงาน ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท บัญชีหรือการเงิน
- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี
- มีความรู้ ความเข้ำใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

  ไม่ระบุ

  สวัสดิการอื่นๆ

  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - กู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย
  - ประกันอุบัติเหตุ
  - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - โบนัสตามผลประกอบการบริษัทฯ
  - สวัสดิการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ
  - เงินช่วยเหลือพนักงาน (เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเสียชีวิตของพนักงานและคนในครอบครัว

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrmpd@huasengheng.com

ข้อมูลติดต่อ

มยุรี บัวช้อย
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย
โทร. 02-2203916
แฟกซ์. : 02-2234733

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 17 รายการ