ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง

 • 1888

ขายทองแท่งและทองรูปพรรณ'ขายทองแท่งและทองรูปพรรณ


วันที่อัพเดต : 09 พ.ย. 2560
2017-11-09
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,เขตสัมพันธวงศ์)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • วางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ วางแผนการทำงาน พัฒนาฝ่ายบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร
   บริหารจัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีความสามารถปิดบัญชีได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
   ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานแผนกบัญชี การเงิน และบัญชีบริหาร ตรวจสอบรายการทำงบบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ได้ถูกต้องตามหลักบัญชี
   เตรียม/จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงิน รายงานกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานวางแผนคาดการณ์ฐานะทางกานเงิน งบประมาณประจำปีหรือ รายงานอื่นๆ
   ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การทำรสยงานทางการเงิน รายงานบัญชี และการจัดทำงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ตรวจสอบการจัดเตรียมรายงานทางภาษี สำหรับยื่นงบการเงินประจำปีควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของทีมงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานตามกำหนดเวลา
   จัดทำรายงานข้อมูลทางบัญชีและการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของธุรกิจ
   บริหารงานการเงิน ด้านการรับและการจ่าย การทำธุรกรรมทางธนาคาร บริหารเงินทุน / หลักทรัพย์ และเครื่องมือทางการเงินเพื่อปิดความเสี่ยงทางการเงิน
   ควบคุมการจัดทำงบประมาณ และรายงานการใช้งบประมาณเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่กำหนดกับงบประมาณที่ใช้จริง
   บูรณาการความรู้อย่างทันสมัยนำมำใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท การปฏิบัติงานและมาตรฐานการบัญชีปัจจุบัน
   ช่วยงานด้ำนการออกแบบและกำหนด workflow และ document flow ของระบบงานต่างๆมีความรัดกุมเหมาะสมและมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
   ควบคุมดูแลบัญชีเจ้ำหนี้และลูกหนี้ รวมถึงแผนฟื้นฟูบัญชี เพื่อนำมาปฏิบัติ
   ควบคุมและติดตามการรับชำระของลูกหนี้ให้ทันตำมกำหนดเวลำอย่างสอดคล้องนโยบายบริษัท
   กำหนดนโยบายทางการเงินนำมาปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อการบริหารการเงินอย่างมีศักยภาพ
   ประสานงาน ขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กู้ซื้อบ้านเพื่อที่อยู่อาศัย
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการบริษัทฯ
- สวัสดิการซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯ
- เงินช่วยเหลือพนักงาน (เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีการเสียชีวิตของพนักงานและคนในครอบครัว
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท บัญชีหรือการเงิน
  - มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งอย่างน้อย 5 ปี
  - มีความรู้ ความเข้ำใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นอย่างดี
  - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี CPA (พิจารณาเป็นพิเศษ)
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrmpd@huasengheng.com
ข้อมูลติดต่อ
มยุรี บัวช้อย
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง
ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10100 ประเทศไทย
Website: http://www.huasengheng.com
โทร. 02-2203916 แฟกซ์. 02-2234733
อีเมล mayuree@hshfutures.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 17


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย,เขตสัมพันธวงศ์)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
52 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน