JOBBKK.COM หางาน ค้นหาประวัติ งาน Part-Time หางานราชการ
เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก :
JOBBKK.COM
บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม
881
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
22 เม.ย. 2562
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 22 เม.ย. 2562
จำนวนผู้เข้าชม 881

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด (TGSG) ผู้ผลิตกระจกอาคาร, กระจกนิรภัย และผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์โคเรียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทยและชาวเยอรมัน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้บริษัทแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น มอก., DIN 1286, ANSIZ97.1 มาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตกระจกฉนวน (IGCC) รวมถึงมาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO/TS 16949 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระจกนิรภัยคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย แคนนาดา แอฟริกาใต้ ยุโรป และอเมริกา จนในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไปว่า เป็นผู้ผลิตกระจกนิรภัยคุณภาพสูง สำหรับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายหินสังเคราะห์ (Solid Surfaces) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Dupont® ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Corian® Montelli™ และ Zodiaq® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปีบริษัท ไทย เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด (TGSG) ผู้ผลิตกระจกอาคาร, กระจกนิรภัย และผลิตภัณฑ์หินสังเคราะห์โคเรียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นการร่วมทุนระหว่างนักลงทุนชาวไทยและชาวเยอรมัน โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้บริษัทแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น มอก., DIN 1286, ANSIZ97.1 มาตรฐานของสมาคมผู้ผลิตกระจกฉนวน (IGCC) รวมถึงมาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO/TS 16949 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระจกนิรภัยคุณภาพสูง เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ออสเตรเลีย แคนนาดา แอฟริกาใต้ ยุโรป และอเมริกา จนในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ โดยทั่วไปว่า เป็นผู้ผลิตกระจกนิรภัยคุณภาพสูง สำหรับการก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายหินสังเคราะห์ (Solid Surfaces) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Dupont® ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Corian® Montelli™ และ Zodiaq® แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี


1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ 9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ (พระสมุทรเจดีย์)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

ไม่ระบุ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สวัสดิการอื่นๆ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • รถรับ - ส่งพนักงาน สายบางนา, เคหะบางพลี-บางบ่อ และ สาย
  บายพาสชลบุรี
 • ค่าทักษะ
 • ค่าอาหาร
 • ค่าครองชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 • ค่ากะ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือณาปนกิจศพ, เยี่ยมไข้, เยี่ยมคลอดบุตร
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการรับสมัครงาน

ข้อมูลติดต่อ

คุณพรพิทักษ์ (สนง.ใหญ่พระราม 3),วิยดา (โรงงาน กม.32),คุณณัฐพัชร์(สุขสวัสดิ์84)
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 -สำนักงานใหญ่ 29 ถนนพระรามที่3 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-294 6287-90 ต่อ 504, 519
-โรงงานสุขสวัสดิ์84 (Corian) 190/19-22 หมู่ 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 (ซ.คู่สร้าง) โทร. 02-8162525
บริษัท ไทย - เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด -สำนักงานใหญ่ 29 ถนนพระรามที่3 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-294 6287-90 ต่อ 504, 519
-โรงงานสุขสวัสดิ์84 (Corian) 190/19-22 หมู่ 8 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 (ซ.คู่สร้าง) โทร. 02-8162525 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทร. 02294 6287-90ต่อ504,(สุขสวัสดิ์ 84.) 02-8162525)
แฟกซ์. : 0 2294 6286 และ แฟกซสุขสวัสดิ์02-408-5161

การเดินทาง

ไม่มี
ช่องนนทรี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 29 รายการ