SC GROUP

 • 5842

" กลุ่มบริษัทเอสซี " เป็นหนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์เชิงบูรณาการของประเทศไทย ให้บริการด้านการขนส่งปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ(CNG/NGV)เคมีภัณฑ์ รถยนต์และสินค้าทั่วไปทั้งทางบกและทางน้ำ โดยมีเครือข่ายการให้บริการอย่างครบวงจรของตนเอง อาทิ รถขนส่งสินค้า เรือขนส่งสินค้า ท่าเรือขนส่งสินค้า คลังสินค้า คลังสารเคมีเหลว คลังก๊าซแอลพีจี อู่ต่อเรือ รวมถึงบริการทางน้ำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อาทิ เรือนำร่อง เรือลากจูง (Tug Boat)บริการกู้ภัยฉุกเฉินทางทะเล บริการกำจัดคราบน้ำมันในทะเลและเรือสนับสนุนการปฏิบัตินอกชายฝั่งแก่อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (Offshore Supply Vessel)ปัจจุบันกลุ่มบริษัทเอสซีมีบริษัทในเครือกว่า 20 บริษัท หน่วยงานสาขามากกว่า 40 สาขา นับเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยมากที่สุด มีพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 3,000 คน และมีรายได้รวมกว่า 6 พันล้านบาทต่อปี ตลอดระยะเวลาดำเนินงานกลุ่มบริษัทมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย โดยมีกองรถขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนกว่า 1,300 คัน ที่ใช้ระบบ Road Safety Control System ตรวจสอบการขับรถของพนักงานตลอดเส้นทางการขนส่ง และกองเรือขนส่งสินค้า เรือลากจูง รวมถึงเรืออื่นๆกว่า 170 ลำกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังสโลแกนบริษัทที่ว่า  " WE  MOVE THE FUTURE "


วันที่อัพเดต : 22 มี.ค. 2561
2018-03-22
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ระยอง
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานจัดส่ง
  2. วิเคราะห์และพิจารณาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง แล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  3. ควบคุม ดูแล และสั่งการ งานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ
  4. กำหนดคุณภาพของงานขนส่ง
  5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่เกี่ยวกับรถขนส่ง รวมทั้งเอกสารที่สำคัญต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี
  6. กำหนดและพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน
  7. กำกับ ดูแล และคิดค้นลักษณะงานขนส่งที่ประหยัดต้นทุน
  8. ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการทำงาน
  9. ควบคุมการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง
  10. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
  11. บริหารงานภายในให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน กฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท
  12. แก้ไขข้อบกพร่องบางประการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ที่อาจเกิดขึ้นของหน่วยงาน
  13. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย, สื่อสารนโยบาย, ข้อมูล และประกาศต่างๆ ของบริษัท ให้พนักงานใต้บังคับบัญชารับทราบ
  14. สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามนโยบายของบริษัท
  15. กำกับ ดูแลการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน
  16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
  17. พิจารณาสั่งดำเนินการและกำกับดูแลให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ของหน่วยงานให้มีสภาพเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย
  18. สังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานของ พขร. พตร.
  19. ติดตามผลการสังเกตุการณ์ การปฏิบัติงานและวิเคราะห์ เพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  20. ให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  21. เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานในเรื่องกฎความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
  22. ตรวจสอบเบื้องต้น กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุ และเข้าร่วมสอบสวน และวรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  23. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  หมายเหตุ : ปฏิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ประกันชีวิต
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ชุดยูนิฟอร์ม / เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันชีวิตกลุ่ม / เบี้ยขยัน / ค่าล่วงเวลา (สำหรับบางตำแหน่ง) / ประกันสัมคม / โบนัสประจำปี / เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ/ เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส / งานเลี้ยงประจำปี / ตรวจสุขภาพประจำปี / ฝึกอบรม-สัมมนา / โทรศัพท์ (สำหรับบางตำแหน่ง) / บ้่านพัก (สำหรับบางพื้นที่และบางตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, โลจิสติกส์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการจัดการงานขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตราย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  4. มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการคนกลุ่มมาก โดยเฉพาะพนักงานขับรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word / Excel / PowerPoint / Outlook ได้
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
  7. มีทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
  8. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่


  หมายเหตุ :
  ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-3419040,02-3419044
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - pharnu.iamyim@scgroupthai.com
            - pharnu.iamyim@scgroupthai.com
ข้อมูลติดต่อ
คุณภาณุ / คุณนิภาพรรณ
SC GROUP
88 ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.scgroupthai.com
โทร. 023419000 แฟกซ์. 023419099
อีเมล pharnu.iamyim@scgroupthai.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 56


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ระยอง
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
100 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน