JOBBKK.COM
จำนวนผู้เข้าชม
1,208
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
30 พ.ค. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 30 พ.ค. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,208

เกี่ยวกับเรา

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี\'บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


วีดีโอ

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหม่ และการซ่อมบำรุงรักษา (เชิงป้องกัน) สำหรับระบบเดิมที่มีอยู่
สำหรับศูนย์การค้าฯ ให้มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ
2. ร่วมควบคุม ดูแล ตรวจสอบการติดตั้งระบบวิศวกรรมครบวงจรให้กับผู้เช่าพื้นที่ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัท และกฎหมาย
เป็นสำคัญ
3. ร่วมควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารของศูนย์การค้าฯ
3.1 ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสำรอง
3.1.1 วางแผน และควบคุม ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ทั้งร้านค้าที่ตกแต่งใหม่และร้านค้าเก่า ให้เป็นไปตามที่กำหนด
3.1.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจ่ายไฟฟ้าให้แก่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง
3.1.3 จัดทำตารางตรวจสอบการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้ Main Distribution Board (MDB) และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด
3.1.4 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบ Emergency Light และ Fire Exit Sign ประจำเดือน
3.1.5 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบ Generator เพื่อให้พร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับได้ตลอดเวลา
3.1.6 ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงกรณีไฟฟ้าดับ และจัดทำรายงานนำส่งบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
3.1.7 จัดทำรายงานและวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทประจำเดือน นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม
และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในอาคาร
3.2 ระบบโทรศัพท์
3.2.1 จัดทำทะเบียนคุมเลขหมายโทรศัพท์ ทั้งหมดพร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3.2.2 จัดทำตารางตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.2.3 เมื่อระบบโทรศัพท์มีปัญหา ให้ตรวจสอบความผิดปกติของสัญญาณ และติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการ หรือผู้ขาย
หรือผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2.4 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบโทรศัพท์ ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน
3.3.1 จัดทำตารางตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้และแจ้งเหตุฉุกเฉิน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เช่น ลิฟท์ พัดลมอัดอากาศ เป็นต้น
3.3.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของระบบสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉินและอุปกรณ์อย่างน้อยเดือนละครั้ง
เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
3.3.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบสัญญาแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.4 ระบบป้องกันฟ้าผ่า
3.4.1 จัดทำตารางตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.4.2 ควบคุม ดูแล การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เช่น จุดต่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.4.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบป้องกันฟ้าผ่า ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.5 ระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ส่งของ
3.5.1 จัดทำตารางการตรวจสอบการทำงานของระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ส่งของ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.5.2 จัดทำตารางเวลาเปิด-ปิดลิฟต์
3.5.3 ควบคุม ดูแล การตรวจสอบการทำงาน Fire Man Lift อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.5.4 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ส่งของ ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.6 ระบบบันไดเลื่อน
3.6.1 จัดทำตารางการตรวจสอบการทำงานของระบบบันไดเลื่อน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.6.2 จัดทำตารางเวลาเปิด-ปิดบันไดเลื่อน
3.6.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของระบบบันไดเลื่อน เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
3.6.4 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบบันไดเลื่อน ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.7 ระบบเสียงตามสาย
3.7.1 จัดทำตารางการตรวจสอบการทำงานของระบบเสียงตามสาย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.7.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของระบบเสียงตามสาย เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
3.7.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบเสียงตามสาย ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.8 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ MATV
3.8.1 จัดทำตารางการตรวจสอบการทำงานของระบบโสตทัศนูปกรณ์และระบบ MATV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.8.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ MATV เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
3.8.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ MATV ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทาง
การแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.9 ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV
3.9.1 จัดทำตารางการตรวจสอบการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3.9.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของระบบกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
3.9.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบวิศวกรรมเครื่องกล ของศูนย์การค้าฯ
4.1 เครื่องปรับอากาศแบบ VARIABLE REFRIGERANT VOLUMN (VRV)
4.1.1 จัดทำตารางการตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบ VARIABLE REFRIGERANT VOLUMN (VRV)
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.1.2 จัดทำตารางเวลา เปิด-ปิด ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
เป็นสำคัญ
4.1.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของเครื่องปรับอากาศแบบ VARIABLE REFRIGERANT VOLUMN (VRV) ประจำเดือน
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและระบบแก๊ส
4.2.1 ระบบประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำฝน
4.2.1.2 จัดทำตารางการตรวจสอบระบบเครื่องและอุปกรณ์ ตั้งแต่มาตรวัดน้ำของประปาเข้าบ่อพักน้ำชั้นใต้ดิน
จากเครื่องสูบน้ำถึงถังพักน้ำบนดาดฟ้า ตลอดจนท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.2.1.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของท่อต่างๆ เพื่อไม่ให้ท่ออุดตัน และการซ่อมแซมท่อแตก ท่อรั่วต่างๆ
4.2.1.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำฝน ประจำเดือน
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย
4.2.2.1 จัดทำตารางการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.2.2.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่จะระบายออกท่อระบายน้ำสาธารณะให้อยู่ในสภาพที่ได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายกำหนด ก่อนปล่อยทิ้งทุกเดือน
4.2.2.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.3 ระบบเครื่องสูบน้ำ
4.2.3.1 จัดทำตารางการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ/ท่อ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.2.3.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
4.2.2.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบเครื่องสูบน้ำ ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบ Sprinkler)
4.2.4.1 จัดทำตารางการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.2.4.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การทำงานของเครื่อง Fire Pump และ Jockey Pump ทุกสัปดาห์
4.2.2.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.5 ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและสายฉีด (FHC)
4.2.5.1 จัดทำตารางการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและสายฉีด (FHC) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4.2.5.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ดับเพลิง ภายในตู้ดับเพลิงให้ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4.2.5.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและสายฉีด (FHC) ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.6 ระบบเครื่องดับเพลิงเคมี
4.2.6.1 จัดทำตารางการตรวจสอบบำรุงรักษาถังดับเพลิงเคมี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.6.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ถังดับเพลิงเคมี ภายในตู้ดับเพลิงให้ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4.2.6.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของถังดับเพลิงเคมี ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
4.2.7 ระบบแก๊ส
4.2.7.1 จัดทำตารางการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแก๊ส และอุปกรณ์ทั้งหมด
4.2.7.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ระบบท่อจ่ายแก๊สทุกปี, ระบบแก๊สภายในพื้นที่เช่าทุก 3 เดือน และระบบแก๊สทุกสัปดาห์
4.2.7.3 จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลปัญหาของถังดับเพลิงเคมี ประจำเดือน พร้อมทั้งเสนอ
แนวทางการแก้ไข ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อสรุปผลการปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
5. งานซ่อมบำรุงอาคารและสถานที่ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารและสถานที่
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานเสมอ
6. งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบคลังสินค้าอะไล่เครื่องมือ
6.1 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การเบิก-จ่ายอะไหล่เครื่องมือ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
6.2 จัดทำรายงานอะไล่เครื่องมือคงเหลือ และรายงานการขอสั่งซื้ออะไล่เครื่องมือ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน นำเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อให้มีอะไหล่เครื่องมือที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
7. งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานทั่วไป
7.1 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.2 ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการแก้ปัญหา ในงานวิศวกรรมอาคารแก่ทีมงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
7.3 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อรับทราบ และนำไปปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

1. การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
และระบบวิศวกรรมเครื่องกล ในอาคารสูงหรืออาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 20,000 ตร.ม. ขึ้นไป (ปฎิบัติงาน 6 วัน)
3. ทักษะในงาน :
1. ทักษะการวางแผนงาน
2. ทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. ทักษะการประสานงาน
4. ทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • สวัสดิการอื่นๆ

  โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 4.5 ล้าน
  ประกันชีวิตสูงสุด 1.5 ล้าน
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 10%
  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ทุนการศึกษาต่อมัธยมถึงปริญญาโท
  เครื่องแบบพนักงาน
  ฝึกอบรมพัฒนาตลอดอายุงาน
  เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด
  เงินช่วยเหลือต่างๆ

  ***สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr@mbk-center.co.th
            - hr@mbk-center.co.th

ข้อมูลติดต่อ

แผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทร. 026209000 ต่อ 7217
แฟกซ์. : 02-6207000

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 35 รายการ