JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
1,892
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
10 เม.ย. 2560
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 10 เม.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 1,892

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากทีมงานกว่า 5 แสนคน ในกว่า 99 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจเพื่อให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆกว่า 50 บริษัท เช่น กลุ่มฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์, กลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย และอื่นๆ ปัจจุบันเรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน 3 กลุ่มงานคือ
1. งานบริการอาหาร
2. งานบริหารและจัดการแรงงาน
3. งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย ทำนุบำรุงเครื่องจักรและอาคารสถานที่'บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากทีมงานกว่า 5 แสนคน ในกว่า 99 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจเพื่อให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆกว่า 50 บริษัท เช่น กลุ่มฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์, กลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย และอื่นๆ ปัจจุบันเรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน 3 กลุ่มงานคือ
1. งานบริการอาหาร
2. งานบริหารและจัดการแรงงาน
3. งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย ทำนุบำรุงเครื่องจักรและอาคารสถานที่

หน้าที่เบื้องต้น : รับผิดชอบในการจัดหา จัดเตรียม วัตถุดิบต่างๆ ที่จาเป็นในการประกอบอาหารในครัว รวมไปถึงแจ้งรายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จาเป็นต่างๆประจาวันให้กับผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส และควบคุมวัตถุดิบเข้า-ออกในคลังสินค้า หน้าที่โดยรวม : * ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสาหรับการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง/ปฏิบัติงานบนฝั่ง ของแผนกอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม * ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ * เตรียมรายการสั่งซื้อวัตถุดิบตามรายการอาหารที่ระบุไว้ในเมนู และส่งรายการสั่งซื้อไปยังผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส เพื่อการออกใบสั่งซื้อไปยังแผนกจัดซื้อที่สานักงานใหญ่ * ตรวจสอบอย่างแน่ใจว่า รายการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆนั้น ได้รับการจัดเตรียมอยู่บนพื้นฐานของจานวนวัตถุดิบ/สินค้า คงเหลือในคลัง ที่ถูกกาหนดขึ้นโดยบริษัทฯ/ผู้ว่าจ้าง * ตรวจรับวัตถุดิบ/สินค้าที่มาส่ง โดยต้องตรวจเช็คสภาพของกล่องบรรจุแต่ละกล่องแต่ละรายการวัตถุดิบ/สินค้า รวมไปถึงต้องตรวจสอบใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) ที่ต้องแนบมาพร้อมกับใบสั่งซื้อของบริษัทฯ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของจานวนและน้าหนักของวัตถุดิบ/สินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ถ้าพบเห็นความคลาดเคลื่อน หรือข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้จดบันทึกไว้และรายงานไปที่ผู้จัดการสาขา / แคมป์ บอส ในทันที * ดูแลควบคุม วัตถุดิบ/สินค้า เข้า-ออก ของตู้อาหาร ซึ่งวัตถุดิบ/สินค้าที่ไม่เป็นที่ยอมรับจะต้องปฏิเสธไม่ให้นามาเก็บไว้ที่ตู้อาหารอย่างเด็ดขาด โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้จัดการสาขา/แคมป์ * วัตถุดิบ/สินค้าที่เป็นของสดที่สามารถเน่าเสียได้ง่าย จะต้องได้รับการจัดเก็บเข้าตู้อาหารสาหรับเก็บอาหารเย็นหรืออาหารแช่แข็ง ในทันทีที่วัตถุดิบ/สินค้านั้นมาส่ง รวมไปถึงวัตถุดิบ/สินค้าอื่นๆ ที่ต้องมีการจัดเก็บทันทีที่มาส่ง * แจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า จากตู้เก็บอาหารให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาเบิกรับวัตถุดิบ/สินค้านั้นๆ โดยจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ/สินค้าที่เบิกออกไปทุกครั้งในทุกวัน ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า วัตถุดิบ/สินค้าต่างๆ ได้รับการหมุนเวียนมาใช้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฏ “มาก่อน-ใช้ก่อน” (สินค้าใดที่เข้าคลังก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน) * ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า คงเหลือในคลัง อย่างเป็นไปตามเวลาที่กาหนดไว้ * ดูแลรักษาข้อมูลของวัตถุดิบ/สินค้า เข้า-ออก ประจาวันในคลังสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป คานวณและทาการลงนามรับรองในแบบฟอร์มควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง * แจ้งผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส ให้ทราบถึงวัตถุดิบ/สินค้า ที่มีการแจกจ่ายออกจากคลังอย่างล่าช้า วัตถุดิบ/สินค้าที่มีปริมาณที่มากเกินไป และวัตถุดิบ/สินค้าที่กาลังจะเน่าเสีย * ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้า เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับการจัดส่งตรงตามวันและเวลาที่กาหนด * ตรวจสอบห้องเก็บของ ห้องแช่แข็ง ตู้เย็น (ที่มีอยู่นอกเหนือไปจากในครัว) ว่าสามารถทางานได้เป็นอย่างดี ปิดล็อคเป็นอย่างดี และสะอาดถูกหลักอนามัยตลอดเวลา เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตราฐานสุขอนามัยและกระบวนการ/วิธีการทางานของบริษัทฯ * จัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้า ในคลัง อย่างเป็นไปตามแบบแผนที่กาหนดไว้ (กระดาษและสินค้า/อุปกรณ์ทาความสะอาด ต้องได้รับการเก็บแยกจากวัตถุดิบ/สินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค * มีการแจ้งตารางเวลาในการแจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า * ตรวจเช็ค ห้องแช่เย็น/ตู้เย็นต่างๆ สองครั้งต่อวัน เพื่อการยืนยันให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิได้ถูกกาหนดให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้อง และมีการรายงานความผันผวน/ความผันแปร ของอุณหภูมิ ให้กับผู้จัดการสาขา/แคมป์บอสได้ทราบโดยทันที * จดบันทึกวันที่และราคาวัตถุดิบ/สินค้า * ร่างและออกเอกสารตามขั้นตอนและอนุมัติโดยผู้มีอานาจเท่านั้น * แจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า จากตู้เก็บอาหารให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาเบิกรับวัตถุดิบ/สินค้านั้นๆ อย่างเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่บริษัทฯกาหนดไว้ * สามารถให้ความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส ได้อย่างเต็มความสามารถ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง / ปฏิบัติงานบนฝั่ง)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง / ปฏิบัติงานบนฝั่ง)

รายละเอียดงาน

ไม่ระบุ
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่เบื้องต้น : รับผิดชอบในการจัดหา จัดเตรียม วัตถุดิบต่างๆ ที่จาเป็นในการประกอบอาหารในครัว รวมไปถึงแจ้งรายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จาเป็นต่างๆประจาวันให้กับผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส และควบคุมวัตถุดิบเข้า-ออกในคลังสินค้า

หน้าที่โดยรวม :
* ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสาหรับการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง/ปฏิบัติงานบนฝั่ง ของแผนกอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
* ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
* เตรียมรายการสั่งซื้อวัตถุดิบตามรายการอาหารที่ระบุไว้ในเมนู และส่งรายการสั่งซื้อไปยังผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส เพื่อการออกใบสั่งซื้อไปยังแผนกจัดซื้อที่สานักงานใหญ่
* ตรวจสอบอย่างแน่ใจว่า รายการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆนั้น ได้รับการจัดเตรียมอยู่บนพื้นฐานของจานวนวัตถุดิบ/สินค้า คงเหลือในคลัง ที่ถูกกาหนดขึ้นโดยบริษัทฯ/ผู้ว่าจ้าง
* ตรวจรับวัตถุดิบ/สินค้าที่มาส่ง โดยต้องตรวจเช็คสภาพของกล่องบรรจุแต่ละกล่องแต่ละรายการวัตถุดิบ/สินค้า รวมไปถึงต้องตรวจสอบใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) ที่ต้องแนบมาพร้อมกับใบสั่งซื้อของบริษัทฯ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของจานวนและน้าหนักของวัตถุดิบ/สินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ถ้าพบเห็นความคลาดเคลื่อน หรือข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้จดบันทึกไว้และรายงานไปที่ผู้จัดการสาขา / แคมป์ บอส ในทันที
* ดูแลควบคุม วัตถุดิบ/สินค้า เข้า-ออก ของตู้อาหาร ซึ่งวัตถุดิบ/สินค้าที่ไม่เป็นที่ยอมรับจะต้องปฏิเสธไม่ให้นามาเก็บไว้ที่ตู้อาหารอย่างเด็ดขาด โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้จัดการสาขา/แคมป์
* วัตถุดิบ/สินค้าที่เป็นของสดที่สามารถเน่าเสียได้ง่าย จะต้องได้รับการจัดเก็บเข้าตู้อาหารสาหรับเก็บอาหารเย็นหรืออาหารแช่แข็ง ในทันทีที่วัตถุดิบ/สินค้านั้นมาส่ง รวมไปถึงวัตถุดิบ/สินค้าอื่นๆ ที่ต้องมีการจัดเก็บทันทีที่มาส่ง
* แจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า จากตู้เก็บอาหารให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาเบิกรับวัตถุดิบ/สินค้านั้นๆ โดยจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ/สินค้าที่เบิกออกไปทุกครั้งในทุกวัน ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า วัตถุดิบ/สินค้าต่างๆ ได้รับการหมุนเวียนมาใช้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฏ “มาก่อน-ใช้ก่อน” (สินค้าใดที่เข้าคลังก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน)
* ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า คงเหลือในคลัง อย่างเป็นไปตามเวลาที่กาหนดไว้
* ดูแลรักษาข้อมูลของวัตถุดิบ/สินค้า เข้า-ออก ประจาวันในคลังสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป คานวณและทาการลงนามรับรองในแบบฟอร์มควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง
* แจ้งผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส ให้ทราบถึงวัตถุดิบ/สินค้า ที่มีการแจกจ่ายออกจากคลังอย่างล่าช้า วัตถุดิบ/สินค้าที่มีปริมาณที่มากเกินไป และวัตถุดิบ/สินค้าที่กาลังจะเน่าเสีย
* ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้า เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับการจัดส่งตรงตามวันและเวลาที่กาหนด
* ตรวจสอบห้องเก็บของ ห้องแช่แข็ง ตู้เย็น (ที่มีอยู่นอกเหนือไปจากในครัว) ว่าสามารถทางานได้เป็นอย่างดี ปิดล็อคเป็นอย่างดี และสะอาดถูกหลักอนามัยตลอดเวลา เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตราฐานสุขอนามัยและกระบวนการ/วิธีการทางานของบริษัทฯ
* จัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้า ในคลัง อย่างเป็นไปตามแบบแผนที่กาหนดไว้ (กระดาษและสินค้า/อุปกรณ์ทาความสะอาด ต้องได้รับการเก็บแยกจากวัตถุดิบ/สินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
* มีการแจ้งตารางเวลาในการแจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า
* ตรวจเช็ค ห้องแช่เย็น/ตู้เย็นต่างๆ สองครั้งต่อวัน เพื่อการยืนยันให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิได้ถูกกาหนดให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้อง และมีการรายงานความผันผวน/ความผันแปร ของอุณหภูมิ ให้กับผู้จัดการสาขา/แคมป์บอสได้ทราบโดยทันที
* จดบันทึกวันที่และราคาวัตถุดิบ/สินค้า
* ร่างและออกเอกสารตามขั้นตอนและอนุมัติโดยผู้มีอานาจเท่านั้น
* แจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า จากตู้เก็บอาหารให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาเบิกรับวัตถุดิบ/สินค้านั้นๆ อย่างเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่บริษัทฯกาหนดไว้
* สามารถให้ความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส ได้อย่างเต็มความสามารถ

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

* เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
* วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
* มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการดูแลคลังวัตถุดิบ/สินค้า และเคยทางานในคลังสินค้า/ห้องเก็บสินค้า/ห้องเก็บพัสดุ/โกดังสินค้า โดยต้องมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับการรับวัตถุดิบ/สินค้า, การจัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้า, การแจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
* มีทักษะความสามารถในการทางานและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลการจดบันทึกที่เกี่ยวกับรายชื่อ, ตัวเลข, รหัส และสัญลักษญ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยา
* สามารถทางานเป็นกะได้ และมีใจรักงานบริการ
* ต้องเป็นคนที่ทางานได้อย่างมีประสิทธภาพ รวดเร็ว และทางานร่วมกันเป็นทีมได้
* ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานนอกชายฝั่ง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@compass-thai.com

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระราม 9
บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด 100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร. 0-2247-5720-5
แฟกซ์. : 0-2247-5726

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : -

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 0 รายการ