ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด

 • 1890

บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากทีมงานกว่า 5 แสนคน ในกว่า 99 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจเพื่อให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆกว่า 50 บริษัท เช่น กลุ่มฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์, กลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย และอื่นๆ ปัจจุบันเรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน 3 กลุ่มงานคือ
1. งานบริการอาหาร
2. งานบริหารและจัดการแรงงาน
3. งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย ทำนุบำรุงเครื่องจักรและอาคารสถานที่'บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากทีมงานกว่า 5 แสนคน ในกว่า 99 ประเทศทั่วโลก ในประเทศไทยเราได้รับความไว้วางใจเพื่อให้บริการที่ดีเลิศกับลูกค้าในกลุ่มต่างๆกว่า 50 บริษัท เช่น กลุ่มฐานขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม, กลุ่มจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, กลุ่มโรงพยาบาล, กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจคอมพิวเตอร์, กลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย และอื่นๆ ปัจจุบันเรามีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องใน 3 กลุ่มงานคือ
1. งานบริการอาหาร
2. งานบริหารและจัดการแรงงาน
3. งานรักษาความสะอาด รักษาความปลอดภัย ทำนุบำรุงเครื่องจักรและอาคารสถานที่

วันที่อัพเดต : 10 มิ.ย. 2559
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • หน้าที่เบื้องต้น : รับผิดชอบในการจัดหา จัดเตรียม วัตถุดิบต่างๆ ที่จาเป็นในการประกอบอาหารในครัว รวมไปถึงแจ้งรายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จาเป็นต่างๆประจาวันให้กับผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส และควบคุมวัตถุดิบเข้า-ออกในคลังสินค้า

  หน้าที่โดยรวม :
  * ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสาหรับการปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง/ปฏิบัติงานบนฝั่ง ของแผนกอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
  * ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
  * เตรียมรายการสั่งซื้อวัตถุดิบตามรายการอาหารที่ระบุไว้ในเมนู และส่งรายการสั่งซื้อไปยังผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส เพื่อการออกใบสั่งซื้อไปยังแผนกจัดซื้อที่สานักงานใหญ่
  * ตรวจสอบอย่างแน่ใจว่า รายการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆนั้น ได้รับการจัดเตรียมอยู่บนพื้นฐานของจานวนวัตถุดิบ/สินค้า คงเหลือในคลัง ที่ถูกกาหนดขึ้นโดยบริษัทฯ/ผู้ว่าจ้าง
  * ตรวจรับวัตถุดิบ/สินค้าที่มาส่ง โดยต้องตรวจเช็คสภาพของกล่องบรรจุแต่ละกล่องแต่ละรายการวัตถุดิบ/สินค้า รวมไปถึงต้องตรวจสอบใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (ใบวางบิล) ที่ต้องแนบมาพร้อมกับใบสั่งซื้อของบริษัทฯ โดยต้องตรวจสอบความถูกต้องของจานวนและน้าหนักของวัตถุดิบ/สินค้า ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ถ้าพบเห็นความคลาดเคลื่อน หรือข้อมูลที่ไม่ตรงกัน ให้จดบันทึกไว้และรายงานไปที่ผู้จัดการสาขา / แคมป์ บอส ในทันที
  * ดูแลควบคุม วัตถุดิบ/สินค้า เข้า-ออก ของตู้อาหาร ซึ่งวัตถุดิบ/สินค้าที่ไม่เป็นที่ยอมรับจะต้องปฏิเสธไม่ให้นามาเก็บไว้ที่ตู้อาหารอย่างเด็ดขาด โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้จัดการสาขา/แคมป์
  * วัตถุดิบ/สินค้าที่เป็นของสดที่สามารถเน่าเสียได้ง่าย จะต้องได้รับการจัดเก็บเข้าตู้อาหารสาหรับเก็บอาหารเย็นหรืออาหารแช่แข็ง ในทันทีที่วัตถุดิบ/สินค้านั้นมาส่ง รวมไปถึงวัตถุดิบ/สินค้าอื่นๆ ที่ต้องมีการจัดเก็บทันทีที่มาส่ง
  * แจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า จากตู้เก็บอาหารให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาเบิกรับวัตถุดิบ/สินค้านั้นๆ โดยจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ/สินค้าที่เบิกออกไปทุกครั้งในทุกวัน ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า วัตถุดิบ/สินค้าต่างๆ ได้รับการหมุนเวียนมาใช้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฏ “มาก่อน-ใช้ก่อน” (สินค้าใดที่เข้าคลังก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน)
  * ตรวจนับวัตถุดิบ/สินค้า คงเหลือในคลัง อย่างเป็นไปตามเวลาที่กาหนดไว้
  * ดูแลรักษาข้อมูลของวัตถุดิบ/สินค้า เข้า-ออก ประจาวันในคลังสินค้า เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิงต่อไป คานวณและทาการลงนามรับรองในแบบฟอร์มควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง
  * แจ้งผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส ให้ทราบถึงวัตถุดิบ/สินค้า ที่มีการแจกจ่ายออกจากคลังอย่างล่าช้า วัตถุดิบ/สินค้าที่มีปริมาณที่มากเกินไป และวัตถุดิบ/สินค้าที่กาลังจะเน่าเสีย
  * ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบ/สินค้า เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับการจัดส่งตรงตามวันและเวลาที่กาหนด
  * ตรวจสอบห้องเก็บของ ห้องแช่แข็ง ตู้เย็น (ที่มีอยู่นอกเหนือไปจากในครัว) ว่าสามารถทางานได้เป็นอย่างดี ปิดล็อคเป็นอย่างดี และสะอาดถูกหลักอนามัยตลอดเวลา เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตราฐานสุขอนามัยและกระบวนการ/วิธีการทางานของบริษัทฯ
  * จัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้า ในคลัง อย่างเป็นไปตามแบบแผนที่กาหนดไว้ (กระดาษและสินค้า/อุปกรณ์ทาความสะอาด ต้องได้รับการเก็บแยกจากวัตถุดิบ/สินค้าที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
  * มีการแจ้งตารางเวลาในการแจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า
  * ตรวจเช็ค ห้องแช่เย็น/ตู้เย็นต่างๆ สองครั้งต่อวัน เพื่อการยืนยันให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิได้ถูกกาหนดให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้อง และมีการรายงานความผันผวน/ความผันแปร ของอุณหภูมิ ให้กับผู้จัดการสาขา/แคมป์บอสได้ทราบโดยทันที
  * จดบันทึกวันที่และราคาวัตถุดิบ/สินค้า
  * ร่างและออกเอกสารตามขั้นตอนและอนุมัติโดยผู้มีอานาจเท่านั้น
  * แจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า จากตู้เก็บอาหารให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาเบิกรับวัตถุดิบ/สินค้านั้นๆ อย่างเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่บริษัทฯกาหนดไว้
  * สามารถให้ความร่วมมือ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้จัดการสาขา/แคมป์ บอส ได้อย่างเต็มความสามารถ
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา :
ประสบการณ์(ปี) :

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • * เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  * วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  * มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับการดูแลคลังวัตถุดิบ/สินค้า และเคยทางานในคลังสินค้า/ห้องเก็บสินค้า/ห้องเก็บพัสดุ/โกดังสินค้า โดยต้องมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับการรับวัตถุดิบ/สินค้า, การจัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้า, การแจกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้าและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
  * มีทักษะความสามารถในการทางานและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลการจดบันทึกที่เกี่ยวกับรายชื่อ, ตัวเลข, รหัส และสัญลักษญ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยา
  * สามารถทางานเป็นกะได้ และมีใจรักงานบริการ
  * ต้องเป็นคนที่ทางานได้อย่างมีประสิทธภาพ รวดเร็ว และทางานร่วมกันเป็นทีมได้
  * ถ้ามีประสบการณ์ในการทางานนอกชายฝั่ง และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - recruitment@compass-thai.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท คอมพาสกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด
100/97 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.compass-group.com
โทร. 0-2247-5720-5 แฟกซ์. 0-2247-5726
อีเมล recruitment@compass-thai.com
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 0


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ประสบการณ์(ปี) :
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน กรุงเทพมหานคร(เขตห้วยขวาง)
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
34 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน