JOBBKK.COM
ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่
จำนวนผู้เข้าชม
394
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด
25 เม.ย. 2561
ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบล่าสุด 25 เม.ย. 2561
จำนวนผู้เข้าชม 394

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2544 โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา เรามุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานด้านการผลิตที่สูงจากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลกได้แก่ WHO Evaluated, US FDA, CE Mark, ISO 13485 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฎิบัติงานและผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำธุรกิจของเรามาโดยตลอด'กลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านการแพทย์ในประเทศไทย เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่
ปี พ.ศ.2544 โดยนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา เรามุ่งเน้นไปที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานด้านการผลิตที่สูงจากหลายสถาบันชั้นนำทั่วโลกได้แก่ WHO Evaluated, US FDA, CE Mark, ISO 13485 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมทั้งก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฎิบัติงานและผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญในการดำธุรกิจของเรามาโดยตลอด

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก รับผิดชอบงานด้านการบริหาร จัดการ และการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด และบริษัท ในเครือ ซึ่งประกอบด้วย 1. งานสรรหาและคัดเลือก 1. คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น (ทางโทรศัพท์) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาคุณสมบัติได้ 2. เข้าร่วมและสรุปรายงานการสัมภาษณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานบุคลากรสัมพันธ์ 1. กำหนดหัวข้อกิจกรรมสัมพันธ์และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และควบคุมให้การทำกิจกรรมสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย • การจัดกิจกรรมของพนักงานให้แจ้งทาง HRM 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆในบริษัท 3. ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ภายในบริษัทให้พนักงานทราบ 3. งานบริหารบุคคล 1. รวบรวมและจัดเก็บประวัติ KPI รายเดือน เพื่อการประเมินผลการเลื่อนตำแหน่งและ/ หรือ การปรับขึ้นเงินเดือน 2. ดูแลการส่งมอบงานและการคืนเงินพนักงานที่ลาออก 4. งานอาคาร ยานยนต์ และครุภัณฑ์ 1. ให้คำแนะนำในเรื่องการต่อเติม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสำนักงาน ห้องทำงานของแต่ละแผนก และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบโครงการขออนุมัติงบประมาณเพื่อการต่อเติม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง ตกแต่ง ดังกล่าว 2. ตรวจทานข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำ/ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดค่าสาธารณูปโภคของบริษัท 5. งานกลยุทธ์บุคคล 1. แก้ไข ปรับ เปลี่ยนแปลง structure (โครงสร้าง) HR ได้ • ออกแบบโครงสร้าง HR เป็น • ออกแบบโครงสร้างงานเป็น 2. ทำ HRD ได้ ,Analyze (วิเคราะห์) ปัญหาในองค์กรเป็น, Design HR เป็น 3. กำหนดและดูแลแผนทางเดินอาชีพ (Career Path) ร่วมกับผู้บริหาร 4. การดูแลอัตรากำลังคนและ Work load ของพนักงาน 6. งานเงินเดือนและสวัสดิการ 1. รับผิดชอบงานการจ่ายเงินเดือนและการจ่ายสวัสดิการของพนักงาน 7. งานกฎหมายและงานระเบียบ 1. การจัดทำระเบียบบริษัท และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง 8. Operation Planning • จัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน • บริหารแผนงาน แผนเงิน แผนทรัพยากร ตามที่บริษัทกำหนด 9. Staff Management: การจัดการด้านบุคลากร • ควบคุมดูแลให้บุคลากรอยู่ในกฎระเบียบ ขอ้บังคับของบริษัท • ดูแลและควบคุมการขาด ลา มา สาย ของผู้ใต้บังคับบัญชา • การจัดสรรบุคลากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน (HR Load Balancing) • การประชุมภายใน (Internal Meeting / Communication) เพื่อแจ้งข่าวสาร นโยบายรวมทั้งรับฟังปัญหาจากบุคลากร • พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการปรับตำแหน่งและการปรับเงินเดือน 10. Documentation Management / Reporting: ควบคุมคิดตามรวบรวม เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการ ปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อรักษามาตรฐาน ความถูกต้องและความครบถ้วนของงานเอกสารภายในหน่วยงาน • รายงานด้านอัตรากำลังคนและ work load • รายงาน cost per head (ในส่วนของเงินเดือน และ OT) • รายงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา • รายงานพนักงานที่ลาออก และรายงานการคืนเงินประกัน 11. Knowledge Transfer: ทบทวน พัฒนา เผยแพร่ ทวนสอบ ความรู้วิธีปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน • ค้นคว้าความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบันทึก สรุปผล เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงาน • ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานและทีมงาน • กำหนดแผนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดฝึกอบรม, การส่งเสริมการสอบ Certification เป็นต้น • เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาความรู้และศักยภาพของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้ตามแผนที่กำหนด 12. KPI Monitoring: ติดตาม ประเมิณผล ควบคุมงานและรายงานผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ(Self Evaluation Report) เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา • ร่วมกำหนด KPI เพื่อการประเมิน Performance ของผู้ใต้บังคับบัญชา • วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและปัจุบัน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ 13. งานอื่นๆ 1. สนับสนุนการทำงานอื่นๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 2. พัฒนาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของงานด้านทรัพยากรบุคคลและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน

HRM Manager

HRM Manager

รายละเอียดงาน

1 ตำแหน่ง
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดพร้าว)
เงินเดือน(บาท) : 55,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ

เวลาทำงานอื่น

ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบงานด้านการบริหาร จัดการ และการวางแผนงานกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลของ บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด และบริษัท
ในเครือ ซึ่งประกอบด้วย
1. งานสรรหาและคัดเลือก
1. คัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้น (ทางโทรศัพท์) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาคุณสมบัติได้
2. เข้าร่วมและสรุปรายงานการสัมภาษณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบุคลากรสัมพันธ์
1. กำหนดหัวข้อกิจกรรมสัมพันธ์และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และควบคุมให้การทำกิจกรรมสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
• การจัดกิจกรรมของพนักงานให้แจ้งทาง HRM
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆในบริษัท
3. ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ ภายในบริษัทให้พนักงานทราบ
3. งานบริหารบุคคล
1. รวบรวมและจัดเก็บประวัติ KPI รายเดือน เพื่อการประเมินผลการเลื่อนตำแหน่งและ/ หรือ การปรับขึ้นเงินเดือน
2. ดูแลการส่งมอบงานและการคืนเงินพนักงานที่ลาออก
4. งานอาคาร ยานยนต์ และครุภัณฑ์
1. ให้คำแนะนำในเรื่องการต่อเติม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสำนักงาน ห้องทำงานของแต่ละแผนก และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบโครงการขออนุมัติงบประมาณเพื่อการต่อเติม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง ตกแต่ง ดังกล่าว
2. ตรวจทานข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำ/ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดค่าสาธารณูปโภคของบริษัท
5. งานกลยุทธ์บุคคล
1. แก้ไข ปรับ เปลี่ยนแปลง structure (โครงสร้าง) HR ได้
• ออกแบบโครงสร้าง HR เป็น
• ออกแบบโครงสร้างงานเป็น
2. ทำ HRD ได้ ,Analyze (วิเคราะห์) ปัญหาในองค์กรเป็น, Design HR เป็น
3. กำหนดและดูแลแผนทางเดินอาชีพ (Career Path) ร่วมกับผู้บริหาร
4. การดูแลอัตรากำลังคนและ Work load ของพนักงาน
6. งานเงินเดือนและสวัสดิการ
1. รับผิดชอบงานการจ่ายเงินเดือนและการจ่ายสวัสดิการของพนักงาน7. งานกฎหมายและงานระเบียบ
1. การจัดทำระเบียบบริษัท และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
8. Operation Planning
• จัดทำ/ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน
• บริหารแผนงาน แผนเงิน แผนทรัพยากร ตามที่บริษัทกำหนด
9. Staff Management: การจัดการด้านบุคลากร
• ควบคุมดูแลให้บุคลากรอยู่ในกฎระเบียบ ขอ้บังคับของบริษัท
• ดูแลและควบคุมการขาด ลา มา สาย ของผู้ใต้บังคับบัญชา
• การจัดสรรบุคลากรและกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน (HR Load Balancing)
• การประชุมภายใน (Internal Meeting / Communication) เพื่อแจ้งข่าวสาร นโยบายรวมทั้งรับฟังปัญหาจากบุคลากร
• พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อการปรับตำแหน่งและการปรับเงินเดือน
10. Documentation Management / Reporting: ควบคุมคิดตามรวบรวม เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อรักษามาตรฐาน ความถูกต้องและความครบถ้วนของงานเอกสารภายในหน่วยงาน
• รายงานด้านอัตรากำลังคนและ work load
• รายงาน cost per head (ในส่วนของเงินเดือน และ OT)
• รายงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
• รายงานพนักงานที่ลาออก และรายงานการคืนเงินประกัน
11. Knowledge Transfer: ทบทวน พัฒนา เผยแพร่ ทวนสอบ ความรู้วิธีปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน
• ค้นคว้าความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งบันทึก สรุปผล เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงาน
• ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานและทีมงาน
• กำหนดแผนการพัฒนาความรู้และศักยภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดฝึกอบรม, การส่งเสริมการสอบ Certification เป็นต้น
• เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาความรู้และศักยภาพของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาตนเองให้ได้ตามแผนที่กำหนด
12. KPI Monitoring: ติดตาม ประเมิณผล ควบคุมงานและรายงานผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
• สรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ(Self Evaluation Report) เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• ร่วมกำหนด KPI เพื่อการประเมิน Performance ของผู้ใต้บังคับบัญชา
• วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและปัจุบัน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ


13. งานอื่นๆ
1. สนับสนุนการทำงานอื่นๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
2. พัฒนาความรู้เพิ่มเติมในส่วนของงานด้านทรัพยากรบุคคลและโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ และการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิทยาการการจัดการ สาขาการบริหารการจัดการ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการทำงานโดยรวมอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลโดยตรงอย่างน้อย 3 ปี
- ความรู้ด้านงาน HR
- ความรู้ด้านงานกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
- ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับงาน HR
- ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ในเกณฑ์ดี)
- ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Email, Internet)
- Integrity (ความซื่อตรงต่อหน้าที่)
- Coordination (การประสานงานที่ดี)
- Communication (ความสามารถในการสื่อสารที่ดี)
- Attention to Details (ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ

  1. จัดสัมนาประจำปี
  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  3. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  4. ค่า Incentive (ประเมินจาก KPI)

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hr_group@mpmedgroup.com
            - wichai@mpmedgroup.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง

ข้อมูลติดต่อ

แผนกทรัพยากรบุคคล
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 168/24-25 ถนนนาคนิวาส
บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จำกัด 168/24-25 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
โทร. 02-5144112 ต่อ 1304
แฟกซ์. : 02-5380390 ต่อ 1343

การเดินทาง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
การเดินทางเพิ่มเติม : รถเมล์สาย 156

Social Media

Facebook
: -
LINE
: -
Twitter
: -
Skype
: -

Qr Code ตำแหน่งนี้

QR Code

ตำแหน่งงานอื่นๆ

Loading...
จำนวน 11 รายการ