บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)

 • 182

บริษัทฯ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางและไม้ปาร์ติเกิ้ลปาร์ค ส่งออกและขายภายในประเทศ'บริษัทฯ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางและไม้ปาร์ติเกิ้ลปาร์ค ส่งออกและขายภายในประเทศ

Chief Financial Officer

1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 13 มี.ค. 2561
2018-03-13
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ปทุมธานี
เงินเดือน(บาท) :
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • 1) ควบคุมดูแล รับผิดชอบในเรื่องการเงิน การบัญชี การดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ภายในองค์กร และต้องนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
  2) นำนโยบายทางการเงินขององค์กรมากำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและจัดทำแผนทางการเงิน และดำเนินงานตามแผนทางการเงิน
  3) จัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนด
  4) วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และจัดทำบทวิเคราะห์ทางการเงิน
  5) วางแผนการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการเงิน การบริหารการเงิน การติดตามหนีสินของบริษัท และสภาพคล่อง อันครอบคลุมไปถึงการบริการแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน การระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ และการเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  6) สื่อสารและกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารกับตลาดทุนและนักลงทุน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ของนักลงทุนและตลาดทุนต่อแผนธุรกิจ ผลประกอบการขององค์กร ตลอดจนสร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นต่อบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดี
  7) กำกับและบริหารการดำเนินการต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ และบัญชี รวมถึงการออกเอกสาร การแจ้งข่าวสารต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กำหนด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  8) บริหารสินทรัพย์ โดยให้ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
  9) บริหารความเสี่ยงทางการเงิน การดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ที่ได้กำหนดไว้
  10) ประเมินผลความเป็นไปได้ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการ โดยคำนึงถึงผลกระทบทางการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคม และภาพพจน์ขององค์กร
  11) ควบคุมให้มีการรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด
  12) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะด้านการเงิน การดำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการขององค์กร
  13) กำกับและบริหารระบบงานบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดนโยบายด้านการบัญชี และรักษาระบบการควบคุมภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  14) เป็นผู้นำ และต้องถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ"
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 36
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเพิ่มเติม :
 • - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาบริหารธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรอบรู้และประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ในการบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กร หรือสถาบันการเงิน
  ขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดหาวงเงินกู้และระดมทุน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี และการเงิน มีประสบการณ์ในการบริหารด้านการเงิน สามารถจัดทำ บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการตามแผนการเงินรวมทั้งบริหารการปรับโครงสร้างทางการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี การบริหารจัดการด้านความเสี่ยง การจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
  - มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) รวมทั้งธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ทุกรูปแบบ ในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นในอนาคต
  - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ นโยบายการเงินขอตลาดหลักทรัพย์
  - มีมุมมองด้านการเงินการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำแผนบริหารการเงิน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมได้ดี
  - มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำด้านการเงิน แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงาน ได้เป็นอย่างดีในทุกระดับ โดยเฉพาะในเรื่องการเสนอขายหุ้นหรือเสนอขายตราสาร ทางการเงินในตลาดต่อนักลงทุน
  - มีความสามารถด้านการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ได้อย่างดีเยี่ยม
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
            - hrbkk@eastcoast.co.th
            - siwaporn@eastcoast.co.th
ข้อมูลติดต่อ
คุณศิวพร(ทำงานที่สำนักงาน อ.ลำลูกกา คลอง 5), คุณชลธิชา(ทำงานที่สำนักงานใหญ่ อ.แกลง จ.ระยอง)
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 37/9 ม. 10 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 สำนักงานกรุงเทพ 25/28 หมู่ 12 ตำบล บึงคำพร้อย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย แผนที่
Website: http://www.eastcoast.co.th,www.elegathai.com
โทร. 02-152-7301-4, 0-3888-6372-4 แฟกซ์. 02-152-7305, 038-678
อีเมล cholticha@eastcoast.co.th
เฟสบุ๊ค -
ไอดีไลน์ -
ตำแหน่งงานอื่นๆ
ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 38


ข้อมูลที่น่าสนใจ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 36
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : หางาน ปทุมธานี
เงินเดือน(บาท) :
สมัครงานตำแหน่งนี้
6 คน
นัดสัมภาษณ์ตำแหน่งนี้
0 คน