• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท แอบโซลูท เรซิพี จำกัด
senior accountant เจ้าหน้าที่บัญชีอวุโส ประจำ สำนักงานใหญ่
รับผิดชอบดูแลเรื่องการตรวจสอบการจ่ายชำระเงินกับsupplier ทำค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค จัดทำใบสำคัญจ่าย oe สำหรับการสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่าย หรือที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด ก่อนจึงจะได้รับสินค้า หรือรายจ่ายทั่วไปเช่น นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินสมทบประกันสังคม ทำการผ่านรายการไปแยกประเภท เพื่อตรวจสอบยอดบัญชีย่อยต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดในการลงรายการและจัดทำใบสำคัญจ่ายทั่วไป jv เพื่อขอปรับปรุงรายการ ผ่านบัญชีแยกประเภท ปิดบัญชีออกงบทดลอง ออกงบการเงิน กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว เจ้าหนี้รายตัว ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จัดแสดงรายรับ รายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท แอบโซลูท เรซิพี จำกัด
accounting manager ผู้จัดการแผนกบัญชี การเงิน
กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วางแผนและบริหารจัดทำการเงินและจัดทำ cash flow อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และตรวจสอบดูและการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ วางแผน ควบคุมและดูแลงานด้านต้นทุน ภาษีอากร ทรัพย์สิน พัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 0 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top