• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตบางคอแหลม
บริษัท แอบโซลูท เรซิพี จำกัด
senior accountant เจ้าหน้าที่บัญชีอวุโส ประจำ สำนักงานใหญ่
รับผิดชอบดูแลเรื่องการตรวจสอบการจ่ายชำระเงินกับsupplier ทำค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภค จัดทำใบสำคัญจ่าย oe สำหรับการสำรองเงินจ่ายล่วงหน้าค่าใช้จ่าย หรือที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด ก่อนจึงจะได้รับสินค้า หรือรายจ่ายทั่วไปเช่น นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินสมทบประกันสังคม ทำการผ่านรายการไปแยกประเภท เพื่อตรวจสอบยอดบัญชีย่อยต่างๆ เพื่อหาข้อผิดพลาดในการลงรายการและจัดทำใบสำคัญจ่ายทั่วไป jv เพื่อขอปรับปรุงรายการ ผ่านบัญชีแยกประเภท ปิดบัญชีออกงบทดลอง ออกงบการเงิน กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทำบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว เจ้าหนี้รายตัว ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี รวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จัดแสดงรายรับ รายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร
บริษัท เกลือเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จป วิชาชีพ ด่วน
1 ตรวจสอบ เสนอเเนะ และจัดทำบัญชีกฏหมายและข้อกำหนดตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยรวมทั้งประเมินความสอดคล้องตามที่กำหนด 2 วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3 ตรวจประเมินการปฏิบัตืงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน รวมทั่้งรายงานความคืบหน้า 4 จัดฝึกซ้อมและสรุปผลการฝึกซ้อมกู้ภัยฉุกเฉินรถขนส่งและเพลิงไหม้ในสถานที่ทำงาน 5 เป็นวิทยากร แนะนำ ฝึกสอน อบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย 6 ตรวจวัด ประเมิน สถาพแวดล้อมในการทำงาน 7 อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 973 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top