• อื่นๆ

Job Hi-Lights

ทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม
บริษัท เอ็นจีวีพลัส (ประเทศไทย) จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า solar cell
สำรวจงาน solar และงานระบบไฟฟ้า จัดทำเอกสาร ถอดแบบ และถอดวัสดุ bom สั่งของเข้าทำงานจากshop drawing และเบิกของงานวิศวกรรมงานติดตั้งโซล่าเซลล์ คำนวณ ถอดแบบ และประมาณราคาของระบบไฟฟ้า จัดทำรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ สอบราคาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุมงานและวางแผนงานติดตั้งระบบไฟฟ้าsolar cell และประสานงานติดต้ังระบบไฟฟ้า solar cell ควบคุมดูแลดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลเพื่อทำการส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครบถ้วนตามสัญญา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สมุทรปราการ , บางเสาธง
บริษัท มูอิ คิทเช่น จำกัด
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ qc qa
ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิต และสุขลักษณะส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามระบบมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุมและตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานและเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐาน gmp haccp iso จัดทำเอกสาร แก้ไขปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบคุณภาพ ควบคุมดูแลอุปกรณ์ ดูแลทรัพย์สินเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย อบรมพนักงานให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้คุณภาพสินค้าตรงตามมาตรฐานกำหนด และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 5 ตำแหน่งงาน

งานเด่น

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top