• Job Hi-Lights
กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่
เบทาโกร
hris manager
responsibility responsible for hr systems peoplesoft successfactors interfaces ad hoc systems or other erp oversee functions of the human resources information system hris maintain and support a variety of reports or queries utilizing appropriate reporting tools develop and administer standard reports i e demographic and statistical reports for the hr department all the bus and other departments perform analysis of data to meet the needs of customers hr business partners business or functional leaders hr executive team external parties to aid in decision making develop user friendly procedures guidelines and documentation assist in the review testing and implementation of hr system explore evaluate recommend and design new features and functionalities with hr applications conduct root cause analysis of problems and apply business knowledge and practical experience to recommend system and product enhancements demonstrated ability to absorb analyze and understand new information technologies and practices quickly qualification bachelor s degree or higher in hrm applied statistics computer science it or in related fields minimum of 5 years of successful supervisory experience in human resources information system hris administration experience in hr solution management such as peoplesoft successfactors or any hr system understanding of hr database design structure functions and processes strong analytical skills understanding of data sources and ability to use systems to acquire necessary data must be able to discover and see problems that may arise in during cooperation or between personnel able to work as a team or individual good english communication effective organizational and interpersonal skills including written and verbal communication skills good coordination and analytical skills especially with the functional hr teams i e recruitment c&b time attendance payrolls and accounting
กรุงเทพมหานคร , เขตคลองสาน
บริษัท ไอโทเว่น อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้
1 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน 2 ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินตามกำหนดdue 3 ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำ ภงด 3 ภงด 53 4 บันทึการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่าย 5 บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ หรือ่จ้างทำของ เพื่อตัดจ่ายออกบัญชีเจ้าหนี้ 6 จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมบันทึกบัญชี 7 จัดทำใบแจ้งลดหนี้ และจัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือน 8 จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน 9 จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ ภพ 30 กระทบยอดเจ้าหนี้คงเหลือทุกเดือน
กรุงเทพมหานคร , เขตบางบอน
บริษัท นากาต้า - ชุงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื่้อสินค้าต่างประเทศ
1 ติดต่องานด้านการจัดซื้อต่างประเทศทั้งหมด คัดเลือกและจัดหาเวนเดอร์ ซัพพลายเออร์ 2 ดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3 ดำเนินการติดต่อและดำเนินการด้านเอกสาร กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับพิธีการนำเข้าสินค้า 4 ดำเนินการประสานงานกับแผนกการเงิน เพื่อติดตามเรื่องการจ่ายเงินค่าสินค้า และออก po ซึ่งเป็นรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า 5 ดำเนินการประสานงานกับแผนกคลังสินค้า เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับของที่จะเข้าคลังสินค้า 6 ประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการเคลมสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา 7 ควบคุมและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด 8 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ อย่างสม่ำเสมอ
  • แนะนำสำหรับคุณ
  • ทั้งหมด 2 ตำแหน่งงาน
หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved including text, graphics, interfaces and design thereof are all rights reserved.

Top